รูป หัวข้อ วันที่
คุมประพฤติลำปาง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ ณ วัดพระธาตุม่อนทรายนอน ต.หลวงใต้ อ.งาว จ.ลำปาง 2019-04-19
คุมประพฤติลำปาง ร่วมรดน้ำดำหัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง และรองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ (ปี๋ใหม่เมือง) ประจำปี 2562 2019-04-19
คุมประพฤติลำปาง รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง อ.ห้างฉัตร 2019-04-19
คุมประพฤติลำปาง รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2019-04-19
คุมประพฤติลำปาง ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2562 ณ ศาลากลางจังหวัดลำปาง 2019-04-19
คุมประพฤติลำปาง รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ และสืบสานศิลปวัฒนธรรมป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง 2019-04-19
คุมประพฤติลำปาง ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก ณ วัดพระแก้วดอนเต้า สุชาดาราม พระอารามหลวง 2019-04-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก ณ วัดพระแก้วดอนเต้า สุชาดาราม พระอารามหลวง 2019-04-19
คุมประพฤติลำปาง จัดโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ จังหวัดลำปาง และประชาสัมพันธ์ให้ความรู้การใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดในระบบคุมประพฤติ 2019-04-19
ชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติลำปาง จัดแข่งขันฟุตบอล 7 คน เชื่อมความสัมพันธ์ทูบีนัมเบอร์วัน 2019-04-19
คุมประพฤติลำปางรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ วัดหลวงนางอย ต.เสริมซ้าย อ.เสริมงาม จ.ลำปาง 2019-04-19
คุมประพฤติลำปางจัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ณ วัดท่าคราวน้อย อ.เมือง จ.ลำปาง 2019-04-19
“ศูนย์แคร์” คุมประพฤติลำปางลงพื้นที่สอดส่องผู้ขอรับการสงเคราะห์ประกอบอาชีพ 2019-04-19
คุมประพฤติลำปางประชาสัมพันธ์อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิด ในระบบคุมประพฤติ ในโครงการขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่ จังหวัดลำปาง 2019-04-19
คุมประพฤติลำปางปฐมนิเทศผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-04-19
คุมประพฤติลำปางปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด และครอบครัว 2019-04-19
คุมประพฤติลำปางเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” ของจังหวัดลำปาง 2019-04-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และการเสวนาในหัวข้อ “ สุรากับผลกระทบสู่จุดเปลี่ยนในชีวิต ” 2019-04-19
สนง.คุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมอาสา พัฒนาโบราณสถาน 2019-04-19
สนง.คุมประพฤติจังหวัดพะเยา ชี้แจงแนวทางแก้ไขฟื้นฟูฯ 2019-04-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่แตง 2019-04-18
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-04-18
คุมประพฤติฝางเตรียมความพร้อม ให้กับผู้กระทำผิดที่เข้าสู่กระบวนการคุมประพฤติ ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2019-04-18
คุมประพฤติฝางร่วมพิธีรดน้ำดำหัวนายอำเภอฝาง 2019-04-18
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ประจำเดือนเมษายน 2562 2019-04-17
คุมประพฤติลำปางร่วมกับเทศบาลตำบลต้นธงชัย จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ เทศบาลตำบลต้นธงชัย 2019-04-17
คุมประพฤติจังหวัดลำปาง มอบทุนประกอบอาชีพแก่สมาชิกคุมประพฤติ 2019-04-17
คุมประพฤติลำปาง มอบทุนส่งเสริมการหางานแก่สมาชิกคุมประพฤติในโครงการคืนคนดีสู่สังคม และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2019-04-17
คุมประพฤติลำปางเข้าประชาสัมพันธ์ ให้คำแนะนำและช่วยเหลือ เกี่ยวกับสิทธิตามกฎหมายในการยื่นคำร้องขอทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ ณ สถานกักขังกลางจังหวัดลำปาง 2019-04-17
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนระหว่างการคุมความประพฤติ 2019-04-17
สคป.จ.ชม.นำเสนอนโยบายการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) มาใช้ และการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ของกรมคุมประพฤติ 2019-04-17
สคป.จ.ชม.ร่วมจัดนิทรรศการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ตามโครงการ “7 วัน อันตราย ขับขี่ปลอดภัย ม่วนใจ๋ แอ่วปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่” 2019-04-12
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ภายใต้หัวข้อหลัก “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ณ อำเภอแม่สรวย 2019-04-11
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ภายใต้หัวข้อหลัก “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ณ อำเภอเวียงป่าเป้า 2019-04-11
คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง จัดอบรมความรู้โครงการ "ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางท้องถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปี 2562 2019-04-11
คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจุดตรวจบูรณาการร่วม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ของอำเภอแม่อาย 2019-04-11
คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจุดตรวจบูรณาการร่วม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ของอำเภอไชยปราการ 2019-04-11
คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และจุดตรวจบูรณาการร่วม ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2562 ของอำเภอฝาง 2019-04-11
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพงจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-04-11
สคป.จ.ชม.ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 2019-04-11
สนง.คุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเปิดศูนย์อำนวยความปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 2019-04-11
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโครงการ"ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" เพื่อลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2019-04-11
คุมประพฤติฮอดมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-04-11
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่วาง 2019-04-11
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานแบบตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันทราย 2019-04-11
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันป่าตอง 2019-04-11
สคป.จ.ชม.ร่วมประชุมสภากาแฟ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562 2019-04-11
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ประจำเดือนเมษายน 2562 2019-04-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก 2019-04-10
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 ภายใต้หัวข้อหลัก “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” ณ อำเภอเวียงป่าเป้า 2019-04-10
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติพร้อมรับรายงานตัวแบบกลุ่มแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอจอมทอง ประจำเดือนเมษายน 2562 2019-04-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสะเมิง 2019-04-09
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันกำแพง 2019-04-09
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษก 2019-04-09
สคป.ลำพูนร่วมพิธีเวียนเทียนสมโภชน้ำอภิเษกและร่วมลงทะเบียนจิตอาสาเฉพาะกิจ 2019-04-09
สคป.ลำพูนร่วมพิธีทำน้ำอภิเษกเจริญพระพุทธมนต์ ในวันที่ 8 เมษายน 2562 ณ วัดพระธาตุหริภุญชัย วรมหาวิหาร อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน 2019-04-09
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีทำน้ำอภิเษก 2019-04-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีเนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงค์ ประจำปี 2562 2019-04-06
สคป.จ.ชม.คุมประพฤติเชียงใหม่ ร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ 2019-04-06
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมพิธีวันพระบาทสมเด็จ พระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ 2019-04-06
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพร้าว จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-04-05
คุมประพฤติฮอดจัดประชุมเตรียมความพร้อมผู้เข้าร่วมโครงการ “ก้าวใหม่ หัวใจกล้าแกร่ง" 2019-04-05
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปฐมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง 2019-04-05
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ 2019-04-05
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ 2019-04-05
คุมประพฤติฝางประชาสัมพันธ์เรื่องการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(Electronic Monitoring)ผู้กระทำผิดที่อยู่ในการดูแลของกรมคุมประพฤติ ให้กับชมชรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอไชยปราการ 2019-04-04
สคป.จ.ชม.มอบเกียรติบัตร แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ผ่านกิจกรรมค่ายยาเสพติด สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและครอบครัว โครงการ “ค่ายก้าวใหม่” 2019-04-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเวียงแหง 2019-04-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และทำงานบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์แบบกลุ่ม 2019-04-04
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ” 2019-04-04
คุมประพฤติจังหวัดพะเยา เป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมการฝึกประสบการณ์วิชาชีพ ทางกฎหมายของนิสิต คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 2019-04-04
สคป.ลำพูนจัดกิจกรรมค่ายยาเสพติด สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและครอบครัว โครงการค่ายก้าวใหม่ "ชัยชนะของชีวิต พิชิตด้วยใจ" ระหว่างวันที่ 2 - 8 เมษายน 2562 2019-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมวัน"อนุรักษ์มรดกไทย" 2019-04-03
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสารภี 2019-04-03
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติพร้อมรับรายงานตัวแบบกลุ่มแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือนเมษายน 2562 2019-04-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมจัดเตรียมสถานที่ในการประกอบพิธีเตรียมน้ำอภิเษกของจังหวัดพะเยา 2019-04-03
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และทำงานบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์แบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอหางดง 2019-04-02
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และจัดให้มีการอบรมความรู้ด้านกฎหมายจราจร 2019-04-02
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” 2019-04-02
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติพร้อมรับรายงานตัวแบบกลุ่มแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอดอยเต่า ประจำเดือนเมษายน 2562 2019-04-02
สคป.ลำพูนร่วมงานรัฐพิธีและวางพานพุ่มดอกไม้ 2019-04-01
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยสะเก็ด จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมหรือสาธารณะประโยชน์แบบกลุ่ม 2019-04-01
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปัจฉิมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง 2019-04-01
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติพร้อมรับรายงานตัวแบบกลุ่มแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอฮอด ประจำเดือนเมษายน 2562 2019-04-01
คุมประพฤติฮอดจัดโครงการอบรมเพื่อป้องกันการเสพซ้ำให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอแม่แจ่ม 2019-04-01
คุมประพฤติฮอดจัดโครงการอบรมเพื่อป้องกันการเสพซ้ำให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภออมก๋อย 2019-04-01
สคป.จ.ชม.ร่วมประกอบพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2562 และการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2562 2019-03-31
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพงจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-03-29
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมค่ายยาเสพติด สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติและครอบครัว โครงการ “ค่ายก้าวใหม่” 2019-03-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE กลุ่มดีเด่น ระดับภาคเหนือ 2019-03-29
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ “โครงการจังหวัดเชียงรายเคลื่อนที่” และ “โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” ประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-03-28
คุมประพฤติลำปางจัดกิจกรรมอบรมในโปรแกรมจราจรทางบก ณ วัดท่าคราวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2019-03-28
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง รับมอบเงินสนับสนุนจากมูลนิธิพันธกิจ 300 2019-03-28
ชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติลำปางเข้าร่วมประกวดผลงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ในระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562 2019-03-28
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2019-03-28
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-03-28
สคป.จ.ชม.ร่วมประกวดผลงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2562 ประเภทชมรม TO BE NUMBER ONE ในสำนักงานคุมประพฤติ 2019-03-27
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอพร้าว 2019-03-27
คุมประพฤติลำปางร่วมจัดกิจกรรมทำดีเพื่อแผ่นดินรวมพลังป้องกันมลพิษจากหมอกควันไฟป่า ณ บ้านแก่น ต.นายาง อ.สบปราบ จ.ลำปาง 2019-03-26
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ เขตอำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย ประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-03-26
ชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติลำปางเข้าร่วมแลกเปลี่ยน กับเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดลำปาง 2019-03-25
คุมประพฤติลำปางจัดอบรมความรู้การคุ้มครองสิทธิตามกฏหมาย ร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนศรีชุม - ป่าไผ่ และ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนป่าขาม - ศรีเกิด 2019-03-25
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติลำปางร่วมแลกเปลี่ยนกับชมรมTO BE NUMBER ONE โรงเรียนลำปางกัลยาณี จังหวัดลำปาง 2019-03-25
คุมประพฤติลำปางจัดอบรมความรู้การคุ้มครองสิทธิตามกฏหมาย ณ ศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลปงยางคก อ.ห้างฉัตร จ.ลำปาง 2019-03-25
คุมประพฤติฮอดจัดโครงการของศูนย์ยุติธรรมชุมชน “คุมประพฤติร่วมใจ ใส่ใจสิ่งแวดล้อม" 2019-03-24
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ เสริมสร้างกำลังใจ ห่างไกลยาเสพติด ครั้งที่ 5 ” 2019-03-22
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ” 2019-03-21
คป.ลำพูนจัดโครงการอบรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ 2019-03-21
คป.ลำพูนจัดโครงการอบรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ 2019-03-21
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ 27 ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปี 2562 2019-03-21
อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเวียงป่าเป้าและอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่สรวย ร่วมจัดกิจกรรมทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม เนื่องในวันครบรอบการสถาปนากรมคุมประพฤติ 27 ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติประจำปี พ.ศ.2562 2019-03-21
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ออน จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-03-21
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-03-21
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เพื่อสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตนระหว่างการคุมความประพฤติ 2019-03-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมพัฒนาความรู้กฎหมายทั่วไปที่เหมาะสม สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ โครงการ “กฎหมายน่ารู้คู่มือชีวิตประจำวัน” 2019-03-19
คป.ลำพูนจัดกิจกรรมคุมประพฤติ 40 ปี มุ่งสู่ Probation 4.0 2019-03-19
“27 ปี คุมประพฤติรวมใจ ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม” กิจกรรมทำงานฝายชะลอน้ำกันแม่น้ำวัง ณ บ้านป่าแข อ.เกาะคา จ.ลำปาง 2019-03-19
คุมประพฤติลำปาง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบ 27 ปี ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนอง ต.น้ำโจ อ.แม่ทะ จ.ลำปาง 2019-03-19
คุมประพฤติลำปางจัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ณ วัดท่าคราวน้อย 2019-03-19
คุมประพฤติลำปางจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์เนื่องในโอกาสวันสถาปนา กรมคุมประพฤติครบ 27 ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ 2019-03-19
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก ค่ายตากสิน จังหวัดเชียงใหม่ 2019-03-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานแบบตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันทราย 2019-03-19
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมบริจาคโลหิตให้กับศูนย์บริจาคโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย 2019-03-19
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดนิทรรศการภายใต้ชื่อกิจกรรม "คุมประพฤติ 40 ปี มุ่งสู่ Probation 4.0" 2019-03-19
คุมประพฤติลำปางจัดอบรมความรู้การคุ้มครองสิทธิ เสรีภาพ และหน้าที่ของปวงชนชาวไทย ณ วัดศรีมุงเมือง ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 2019-03-19
คุมประพฤติลำปางร่วมประชุมสัญจร ณ วัดศรีมุงเมือง ต.หลวงเหนือ อ.งาว จ.ลำปาง 2019-03-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้ในหัวข้อ “การขับขี่อย่างปลอดภัยและมีมาตรฐานสากล” 2019-03-18
สนง.คุมประพฤติจังหวัดพะเยามอบทุนประกอบอาชีพ พร้อมให้ความรู้การเลี้ยงหมุป่าและการทำเศรษฐกิจพอเพียง 2019-03-18
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าประชาสัมพันธ์งานคุมประพฤติภายใต้กิจกรรม "คุมประพฤติ 40 ปี มุ่งสู่ Probation 4.0" ทางสื่อสถานีวิทยุในพื้นที่อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 2019-03-18
สคป.จ.ชม.ทำบุญเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติครบรอบ ๒๗ ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปี ๒๕๖๒ 2019-03-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และการเสวนาในหัวข้อ “ สุรากับผลกระทบสู่จุดเปลี่ยนในชีวิต ” 2019-03-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่วาง 2019-03-15
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมรณรงค์ "สร้างสังคมไม่ทนต่อการทุจริต" 2019-03-14
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม เนื่องในวันครบรอบการสถานปนากรมคุมประพฤติ 27 ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปี พ.ศ.2562 และกิจกรรมทำบุญประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-03-14
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปฐมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง 2019-03-14
สคป.จ.ชม.ร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบประชาชน” ครั้งที่ 1 2019-03-14
คุมประพฤติฮอดเข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนมีนาคม2562 2019-03-14
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติพร้อมรับรายงานตัวแบบกลุ่มแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภออมก๋อย ประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-03-13
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติพร้อมรับรายงานตัวแบบกลุ่มแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-03-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันกำแพง 2019-03-13
ประชุมคณะกรรมการชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติลำปาง 2019-03-12
คุมประพฤติลำปางปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติ ณ วัดท่าคราวน้อย 2019-03-12
คุมประพฤติลำปางร่วมประชุมสัญจร ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเถิน 2019-03-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอหางดง 2019-03-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเก็ด 2019-03-12
คุมประพฤติลำปางร่วมโครงการสานสัมพันธ์เครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่น ตำบลหัวเสือน่าอยู่ ปี 2562 อำเภอแม่ทะ จังหวัดลำปาง 2019-03-12
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมเป็นเกียรติในงานมงคลพิธีลงเสาเอก “อาคารเวียงป่าเป้าประชาร่วมใจ” 2019-03-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเชียงดาว 2019-03-11
สนง.คุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมจัดกิจกรรมการขับเคลื่อนแนวทางการเผยแพร่กฎหมาย เพื่อสร้างการรับรู้ให้แก่ประชาชน 2019-03-11
สคป.ลำพูนอบรมปฐมนิเทศ ชี้แจง แจ้งคำวินิจฉัย ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ 2019-03-08
สคป 2019-03-08
คุมประพฤติลำปางร่วมพัฒนาทำความสะอาดและปรับภูมิทัศน์ เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ณ หมู่บ้านข่วงม่วง ต.นาสัก อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 2019-03-08
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพร้าว จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-03-08
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ริม 2019-03-08
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ เสริมสร้างกำลังใจ ห่างไกลยาเสพติด ครั้งที่ 4 ” 2019-03-08
คุมประพฤติลำปางร่วมขับเคลื่อนโครงการตลาดประชารัฐ ณ บริเวณหน้าสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดลำปาง 2019-03-08
คุมประพฤติพะเยาจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน 2019-03-08
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการบทบาทของจังหวัดเชียงใหม่ ต่อการสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปี 2562 2019-03-07
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสารภี 2019-03-07
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่แตง 2019-03-07
คุมประพฤติลำปางร่วมใจ พัฒนาชุมชน เนื่องในโอกาสครบรอบวันสถาปนากรมคุมประพฤติ กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูฯ ณ วัดป่าดัวะ อ.เมือง จ.ลำปาง 2019-03-07
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตภายใต้ชื่อโครงการ “ หนึ่งหยดโลหิต ช่วยชีวิตเพื่อนมนุษย์ ” 2019-03-07
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันป่าตอง 2019-03-07
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-03-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมเดินขบวนและฟ้อนบวงสรวงพ่อขุนงำเมืองประจำปีพ.ศ.2562 2019-03-06
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติพร้อมรับรายงานตัวแบบกลุ่มแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอจอมทอง ประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-03-06
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติพร้อมรับรายงานตัวแบบกลุ่มแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอดอยเต่า ประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-03-05
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติพร้อมรับรายงานตัวแบบกลุ่มแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติอำเภอฮอด ประจำเดือนมีนาคม 2562 2019-03-05
สนง.คุมประพฤติพะเยาร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง 2019-03-05
คุมประพฤติเวียงป่าเป้ามอบทุนสงเคราะห์ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ 2019-03-05
คป.ลำพูน ร่วมเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องกฎหมาย/ พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ 2019-03-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปัจฉิมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง 2019-03-04
สคป.จ.ชม.จัดการประชุมเพื่อเลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 5 2019-03-04
สคป.จ.ชม.เข้าฝึกอบรมผู้ต้องขังหญิงตามโครงการ เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย (เรือนจำโครงสร้างเบา) 2019-03-02
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมทำแนวกันไฟ สร้างฝายชะลอน้ำ และฟื้นฟูระบบนิเวศป่าดอยสุเทพ - ปุย 2019-03-01
สคป.ลำพูนเข้าร่วมงานสภากาแฟ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ 2019-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ 2019-03-01
คุมประพฤติฝางจัดโครงการสร้างอาชีพตามรอยพ่อ กษัตริย์เกษตร ประจำปีงบประมาณ 2562 2019-02-28
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2019-02-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ 2019-02-28
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดโครงการอบรมธรรมะสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-02-28
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-02-28
สคป.จ.ชม.ร่วมโครงการขับเคลื่อนการรณรงค์ต่อต้านการทุจริต 2019-02-28
สคป.จ.ชม.ประชาสัมพันธ์การสร้างงานสร้างอาชีพ 2019-02-28
คุมประพฤติฮอดจัดโครงการอบรมเพื่อป้องกันการเสพซ้ำ 2019-02-27
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2019-02-26
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ เสริมสร้างกำลังใจ ห่างไกลยาเสพติด ครั้งที่ 3 ” 2019-02-26
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และประชุมประจำเดือน 2019-02-26
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ริม 2019-02-26
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโครงการ"ชีวิตดีดี...ถ้าห่างไกลยาเสพติด" 2019-02-26
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดเชียงใหม่ 2019-02-25
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีปิดโครงการ บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 2019-02-25
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรม โครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โรงเรียนแม่สรวยวิทยาคม อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย 2019-02-25
คุมประพฤติฮอดจัดโครงการของศูนย์ยุติธรรมชุมชน “ครอบครัวอบอุ่น เพิ่มพูนกำลังใจ 2019-02-25
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอพร้าว 2019-02-22
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ออน จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-02-22
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ” 2019-02-22
สคป.จ.ชม.มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่ผ่านหลักสูตรกิจกรรมการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม 2019-02-22
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และการเสวนาในหัวข้อ “ สุรากับผลกระทบสู่จุดเปลี่ยนในชีวิต ” 2019-02-22
คุมประพฤติฝาง รับการตรวจราชการ จากผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2019-02-22
ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติและคุมประพฤติฝาง เข้าพบและหารือร่วมกับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฝาง เกี่ยวกับการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ติดตามตัว (EM) ในงานคุมประพฤติ 2019-02-22
คุมประพฤติฝางและอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมโครงการฝึกอบรมและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน 2019-02-22
คุมประพฤติฝางและอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมรณรงค์ไม่เผาไม่สร้างมลพิษ เพื่อลดภาวะโลกร้อน ประจำปี 2562 2019-02-22
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ จัดทำแปลงผักสาธิตและทำปุ๋ยอินทรีย์ตามธรรมชาติ ภายใต้กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน 2019-02-22
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัว ผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่มและกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2019-02-21
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าร่วมกิจกรรมออกหน่วยบริการ “โครงการศูนย์ดำรงธรรมอำเภอ...ยิ้มเคลื่อนที่” 2019-02-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมเวียนเทียนทางน้ำ กลางกว๊านพะเยาหนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 35 เนื่องในวันมาฆบูชา 2019-02-20
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด 2019-02-20
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานแบบตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันทราย 2019-02-20
สคป.จ.ชม.บูรณการร่วมกับศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลเมืองนะ นำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมกิจกรรม 2019-02-20
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ริม จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์แบบกลุ่ม 2019-02-20
สคป.จ.ชม.จัดประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ 2019-02-19
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา”ร่วมพิธีเปิดงาน “ เรารักน้ำแม่คาว ครั้งที่ 2 ” 2019-02-18
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรม เพิ่มความชุ่มชื้นในอากาศ และทำความสะอาดบริเวณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ 2019-02-18
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอหางดง 2019-02-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา มอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพโครงการกำลังใจ 2019-02-18
คุมประพฤติฮอดเข้าร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ประจำเดือนกุมภาพันธ์2562 2019-02-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอกัลยาณิวัฒนา 2019-02-15
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีเปิดโครงการ บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 2 2019-02-15
คุมประพฤติฝางจัดโครงการอบรม เพื่อป้องกันการเสพซ้ำเรื่อง โรคสมองติดยา 2019-02-15
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2019-02-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่วาง 2019-02-14
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปฐมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง 2019-02-14
สคป.จ.ชม.ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจ ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-02-14
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-02-14
สคป.จ.ชม.ประชาสัมพันธ์การสร้างงานสร้างอาชีพ 2019-02-14
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมโครงการ "โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์" ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 2019-02-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-02-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันกำแพง 2019-02-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่แตง 2019-02-13
คุมประพฤติฮอดร่วมหารือกับบุคลากรโรงเรียนบ้านห้วยทรายในการวางแผนการดำเนินงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ประจำปีงบประมาณ2562 2019-02-13
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐานให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติเขตอำเภออมก๋อย ประจำเดือนกุมภาพันธ์2562 2019-02-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้พระราชบัญญัติจราจรทางบก 2019-02-12
คุมประพฤติพะเยาจัดกิจกรรมอาสาพัฒนาชุมชน 2019-02-12
คุมประพฤติฝางร่วมให้ความรู้เรื่อง การทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับและประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติให้แก่ผู้ต้องขัง 2019-02-12
คุมประพฤติฝางจัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง สมัยสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2562 2019-02-12
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม เขตตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2019-02-12
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม เขตอำเภอแม่อาย ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2019-02-12
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม เขตอำเภอฝาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2019-02-12
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม เขตตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2019-02-12
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม เขตอำเภอไชยปราการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2019-02-12
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐานให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติเขตอำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2019-02-11
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเชียงดาว 2019-02-11
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยสะเก็ด จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม 2019-02-08
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเมิง 2019-02-08
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้ โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ในหัวข้อ“ การป้องกันตนเองจากภัยสังคม ” 2019-02-07
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสารภี 2019-02-07
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันป่าตอง 2019-02-07
สคป.จ.ชม.ร่วมกับคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 2019-02-06
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเก็ด 2019-02-06
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเวียงแหง 2019-02-06
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐาน ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 2019-02-06
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม 2019-02-05
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐานให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติเขตอำเภอดอยเต่า ประจำเดือนกุมภาพันธ์2562 2019-02-05
คุมประพฤติฝางมอบทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้พ้นโทษในนาม โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 2019-02-04
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ สร้างความเข้าใจ และหลักปฎิบัติตนตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2019-02-04
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐาน ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอฮอด ประจำเดือนกุมภาพันธ์2562 2019-02-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปัจฉิมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง 2019-02-04
สคป.จ.ชม.ร่วมการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์ ยุติธรรมเชียงใหม่ ประจำปี พ.ศ. 2562 (ยุติธรรมเชียงใหม่เกมส์) 2019-02-02
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ริม 2019-01-31
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม 2019-01-31
คุมประพฤติฝางจัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ครั้งที่ 3 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 2019-01-31
สคป.จ.ชม.ประชาสัมพันธ์การสร้างงานสร้างอาชีพ 2019-01-31
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-01-31
สคป.จ.ชม.จัดอบรมมาตรการอำนวยความสะดวกและลดภาระแก่ประชาชน ( การไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกมาให้จากประชาชน ) 2019-01-30
จัดโครงการ “ รวมพลังมุ่งสู่ฝัน ” 2019-01-30
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแบบควบคุมตัว 2019-01-30
สคป.จ.ชม.ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจ ในโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (งานปฏิรูปการศึกษาเชียงใหม่ ครั้งที่ 4 “พื้นที่นวัตกรรมการศึกษาเชียงใหม่”) 2019-01-30
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมปฐมนิเทศผู้ถูกคุมความประพฤติและทำงานบริการสังคม ประจำเดือนมกราคม 2562 2019-01-30
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเชียงดาว 2019-01-29
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่มเด็กและเยาวชน ประจำเดือน มกราคม 2562 2019-01-29
คุมประพฤติเวียงป่าเป้ามอบทุนสงเคราะห์ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2019-01-29
สคป.จ.ชม.จัดประชุมผู้อำนวยการ สำนักงานคุมประพฤติในสังกัดเขตพื้นที่ 5 2019-01-28
สคป.จ.ชม.จัดการประชุมเพื่อเลือกตั้ง ประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 5 2019-01-28
สคป.จ.ชม.ร่วมอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย รุ่นที่ 2/2561 “ เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์ ” 2019-01-26
สคป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการ พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2562 2019-01-26
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ เสริมสร้างกำลังใจ ห่างไกลยาเสพติด ครั้งที่ 2 ” 2019-01-25
สคป.จ.ชม.รับการตรวจราชการจากผู้ตรวจราชการ กรมคุมประพฤติ 2019-01-25
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมฝึกอาชีพหลักสูตรระยะสั้น "การผลิตปุ๋ยอินทรีย์" สำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-01-25
คป.ลำพูนร่วมเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฯ 2019-01-25
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมทำบุญ ฟังเทศน์ ฟังธรรม ประจำเดือนมกราคม 2562 2019-01-25
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรมศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าก๊อ ในโครงการ "อบรมความรู้สำหรับกลุ่มผู้นำชุมชนชาติพันธุ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจด้านการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ (EM) มาใช้กับผู้กระทำผิด" 2019-01-25
คุมประพฤติฮอดจัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ประจำ้ดือนมกราคม 2562 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 2019-01-25
คุมประพฤติฮอดจัดโครงการฝึกอาชีพทำปุ๋ยอินทรีย์เพื่อสนองนโยบายรัฐบาล 2019-01-25
คุมประพฤติฮอดต้อนรับผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติในโอกาสเข้าตรวจราชการ 2019-01-24
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม คดีพระราชบัญญัติยาเสพติด และคดีทั่วไป 2019-01-24
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม จิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม ภายใต้โครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ” 2019-01-24
คุมประพฤติฝางเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ กระทรวงยุติธรรมระดับจังหวัด และพัฒนาส่งเสริมการดำเนินงาน ศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2562 2019-01-24
คุมประพฤติฝางเข้าร่วมการประชุม โครงการ “กำลังใจ พาเพื่อนกลับบ้าน” 2019-01-24
ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 2019-01-24
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำเดือนมกราคม 2562 2019-01-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ชี้แจงแนวทางแก้ไขฟื้นฟู 2019-01-24
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา”จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ โครงการ “พุทธธรรมชำระจิต นำชีวิตสุขพอเพียง” 2019-01-23
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ออน จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-01-23
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมจิตอาสาทำความดี บำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม 2019-01-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา รับรายงานตัวและทำบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-01-23
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร รัฐสีมาคุณากรปิยชาติ สยามบรมราชกุมารี 2019-01-22
สคป.ลำพูนเข้าร่วมงานสภากาแฟ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ 2019-01-22
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอพร้าว 2019-01-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา จัดอบรมชินนสาสมาธิร่วมกับสถาบันพลังจิตตานุภาพ 2019-01-22
สคป.ลำพูนร่วมการอบรมกฎหมายจราจรและประชุมแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุในอำเภอลี้ 2019-01-22
สคป.ลำพูนจัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม อบรมปฐมนิเทศ 2019-01-22
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และประชุมประจำเดือน 2019-01-21
สนง.คุมประพฤติจังหวัดพะเยา จัดอบรมธรรมะ 2019-01-21
สนง.คุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม"จิตอาสา พัฒนาคูคลอง และพัฒนากว๊านพะเยา" 2019-01-21
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าให้การต้อนรับการตรวจราชการจาก นางสุภาภรณ์ อ่อนฤทธิ์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ระหว่างวันที่ 16 - 18 มกราคม 2562 2019-01-21
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม เขตอำเภอแม่สรวย ประจำเดือนมกราคม 2562 2019-01-21
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอยสะเก็ด จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม 2019-01-18
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพร้าว จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2019-01-18
สคป.ลำพูนจัดอบรมปฐมนิเทศ ชี้แจง แจ้งคำวินิจฉัย ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ 2019-01-18
สคป.ลำพูนจัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ รับรายงานตัวกลุ่ม 2019-01-18
สคป.จ.ชม.ร่วมเสวนาในโครงการ อบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 12 2019-01-17
สคป.จ.ชม.จัดอบรมการใช้อุปกรณ์ Electronic Monitoring (อุปกรณ์อิเล็คทรอนิกส์ติดตามตัว) 2019-01-17
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ถวายสักการะ เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 2019-01-17
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยหล่อ 2019-01-17
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-01-17
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และการเสวนาในหัวข้อ “ สุรากับผลกระทบสู่จุดเปลี่ยนในชีวิต ” 2019-01-17
ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ทาสีเส้นจราจรและปรับภูมิทัศน์ ณ ศาลจังหวัดฝาง 2019-01-17
ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 2019-01-17
สคป.จ.ชม.ร่วมจัดบูธประชาสัมพันธ์บทบาทและภารกิจ ในโครงการอบรมคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน รุ่นที่ 12 2019-01-16
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง 2019-01-16
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันกำแพ 2019-01-16
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐานให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติเขตอำเภออมก๋อย ประจำเดือนมกราคม2562 2019-01-16
สคป.ลำพูน ร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชนครั้งที่ 3 2019-01-16
คป.ลำพูนร่วมกิจกรรม "คุมประพฤตินำความรู้สู่เยาวชน" ตามโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2019-01-16
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีเปิดโครงการ บำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 1 2019-01-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอหางดง 2019-01-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานแบบตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันทราย 2019-01-15
สคป.จ.ชม.ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และร่วมโครงการ “ ยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการสู่ประชาชน ” ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2019-01-14
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ สร้างสุข ปันยิ้ม ” การมอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒ ภายใต้คำขวัญ “ยุติธรรมใส่ใจ Justice Care” 2019-01-14
คุมประพฤติเวียงป่าเป้าจัดกิจกรรมโครงการ "โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์" ประจำปีงบประมาณ 2562 โรงเรียนเวียงป่าเป้าวิทยาคม อำเภอเวียงป่าเป้า จังหวัดเชียงราย 2019-01-11
สคป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาศักภาพพนักงานคุมประพฤติ ในการคัดกรองปัญหาการดื่มสุรา 2019-01-10
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แตงจัดกิจกรรมรายงานตัวแบบกลุ่ม และทำงานบริการสังคม 2019-01-10
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-01-10
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม เขตตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย ประจำเดือนมกราคม 2562 2019-01-10
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม เขตอำเภอแม่อาย ประจำเดือนมกราคม 2562 2019-01-10
ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 2019-01-10
คุมประพฤติฝาง ร่วมรับการตรวจเยี่ยมของ อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2019-01-10
คุมประพฤติฝาง ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้องรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2019-01-10
สคป.จ.ชม.รับการมาเยี่ยมของ อธิบดีกรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2019-01-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสารภี 2019-01-10
สคป.จ.ชม.ร่วมโครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ครั้งที่ 3 2019-01-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันป่าตอง 2019-01-10
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมเพื่อเริ่มต้น (Kick off) การปฏิบัติตามแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง"ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2019-01-10
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมเพื่อเริ่มต้น (Kick off) การปฏิบัติตามแผนรณรงค์ "แยกก่อนทิ้ง" 2019-01-10
สคป.จ.ชม.ร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเตรียมความพร้อมประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ครั้งที่ 3 2019-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรม Kick Off รณรงค์ “แยกก่อนทิ้ง” 2019-01-09
คุมประพฤติฮฮดเข้าร่วมกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอฮอด ประจำเดือนมกราคม2562 2019-01-09
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐานให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติเขตอำเภอฮอด ประจำเดือนมกราคม2562 2019-01-09
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้พระราชบัญญัติจราจรทางบก 2019-01-09
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม เขตอำเภอฝาง ประจำเดือนมกราคม 2562 2019-01-09
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเก็ด 2019-01-08
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม เขตตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง ประจำเดือนมกราคม 2562 2019-01-08
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม เขตอำเภอไชยปราการ ประจำเดือนมกราคม 2562 2019-01-08
คุมประพฤติฝางเข้าร่วมอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่ 2019-01-08
คุมประพฤติฝางร่วมให้ความรู้เรื่อง คุยกันเรื่องความสุขกับชีวิต และประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติให้แก่ผู้ต้องขัง 2019-01-08
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในกิจกรรมส่งท้ายปีเก่า ต้องรับปีใหม่ พ.ศ.2562 2019-01-08
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ สร้างความเข้าใจ ให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2019-01-08
สคป.จ.ชม.ร่วมอบรมการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 2019-01-07
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปัจฉิมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง 2019-01-07
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ สร้างสุข ปันยิ้ม ” ภายใต้แนวคิด ยุติธรรมใส่ใจ Justice Care การมอบของขวัญปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-01-07
สคป.จ.ชม.ร่วมประชุมสรุปผลการปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๒ 2019-01-03
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2019-01-03
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ สร้างความเข้าใจ และหลักปฎิบัติตนตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2019-01-03
คุมประพฤติฮอดร่วมสวดมนต์ข้ามปี 2019-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาร่วมพิธีตักบาตรข้าวเหนียวเพื่อเป็นการสืบทอดพุทธศาสนา 2019-01-02
อาสาสมัครคุมประพฤติฝางร่วมปฎิบัติงาน และควบคุมการทำงานบริการสังคม ณ จุดตรวจบูรณาการฯ ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 เทศบาลตำบลไชยปราการ 2019-01-02
สคป.จ.ชม.ตรวจเยี่ยมจุดตรวจบูรณาการ อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 2018-12-29
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพงจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-12-29
อาสาสมัครคุมประพฤติฝางร่วมปฎิบัติงานและควบคุมการทำงาน บริการสังคม ณ จุดตรวจบูรณาการร่วม ศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 อำเภอฝาง 2018-12-28
คุมประพฤติฮอดร่วมเปิดจุดตรวจอำเภอฮอด 2018-12-28
สคป.ลำพูน ร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 2018-12-28
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันทรายจัดโครงการ “ รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2562 ” 2018-12-27
คุมประพฤติฝางร่วมพิธีเปิดและรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ณ จุดตรวจบูรณาการร่วม ศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 อำเภอแม่อาย 2018-12-27
คุมประพฤติฝางและเรือนจำอำเภอฝางประสาน ความร่วมมือเกี่ยวกับการบูรณาการการทำงานร่วมกัน 2018-12-27
คุมประพฤติฝางร่วมพิธีเปิดและรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ณ จุดตรวจบูรณาการร่วม ศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 อำเภอฝาง 2018-12-27
คุมประพฤติฝางร่วมพิธีเปิดและรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ณ จุดตรวจบูรณาการร่วม ศูนย์ปฎิบัติการร่วมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 อำเภอไชยปราการ 2018-12-27
คุมประพฤติฝางร่วมจัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนรังษีวิทยา จังหวัดเชียงใหม่ 2018-12-27
คุมประพฤติฝางและอาสาสมัครคุมประพฤติจัดกิจกรรม บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ภายใต้กิจกรรมทูบีนัมเบอร์วัน 2018-12-27
คุมประพฤติฝางเข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อม เกี่ยวกับการนำอุปกรณ์ใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) ร่วมกับศาลจังหวัดฝาง 2018-12-27
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่มเด็กและเยาวชน ประจำเดือน ธันวาคม 2561 2018-12-27
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเชียงดาว 2018-12-26
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปฐมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง 2018-12-25
สคป.ลำพูนประชุมเตรียมความพร้อมในการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) มาใช้กับผู้กระทำผิดระบบงานคุมประพฤติร่วมกับสำนักงานศาลยุติธรรม 2018-12-25
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ เสริมสร้างกำลังใจ ห่างไกลยาเสพติด ครั้งที่ 1 ” 2018-12-25
คุมประพฤติฮอดจัดโครงการ"ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" 2018-12-25
คุมประพฤติฮอดเข้าร่วมประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการใช้อุปกรณือิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) 2018-12-25
สคป.ลำพูนร่วมกิจกรรมประเมินผลและถอดบทเรียน ตามโครการ"เสริมสร้างเครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหาเด์็กและเยาวชนในชุมชน" 2018-12-24
สคป.ลำพูนเป็นวิทยากรตามกิจกรรมคุมประพฤตินำความรู้ สู่เยาวชน ครั้งที่ 1 ตามโครงการยุติธรรมอุปถัมภ์ 2018-12-24
คุมประพฤติฮอดจัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ประจำ้ดือนธันวาคม 2561 ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 2018-12-21
คุมประพฤติฮอดร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนธันวาคม 2561 2018-12-21
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐาน ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย ประจำเดือนธันวาคม 2561 2018-12-21
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ” 2018-12-21
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และประชุมประจำเดือน 2018-12-21
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2018-12-20
สคป.จ.ชม.ประชาสัมพันธ์การสร้างงานสร้างอาชีพ 2018-12-20
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำอำเภอพร้าว 2018-12-20
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมให้ความรู้ โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ในหัวข้อ“ ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ” 2018-12-20
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอหางดง 2018-12-20
คุมประพฤติฝางออกหน่วยบริการประชาชน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 2018-12-20
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำเดือนธันวาคม 2561 2018-12-20
คุมประพฤติฝางจัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ครั้งที่ 2 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 2018-12-20
คุมประพฤติฝางจัดการประชุมคณะกรรมการคัดเลือก อาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อพิจารณาคัดเลือก ผู้ผ่านการตรวจสอบประวัติ 2018-12-19
คุมประพฤติฝางออกหน่วยบริการประชาชน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 2018-12-19
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ” 2018-12-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ริม 2018-12-19
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ รวมพลังมุ่งสู่ฝัน ” 2018-12-19
สคป.จ.ชม.ให้การต้อนรับ หัวหน้าผู้ตรวจราชการและผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2018-12-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันกำแพง 2018-12-18
คุมประพฤติฮอดร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ รุ่นที่ 3 2018-12-18
คุมประพฤติฝางจัดโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2562 “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ” 2018-12-17
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเฝ้ารับเสด็จพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา 2018-12-15
สคป.จ.ชม.คุมประพฤติเชียงใหม่ ร่วมกับศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเก็ด จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-12-14
สคป.จ.ชม.คุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ ขับเคลื่อนงานภายใต้โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ รุ่นที่ 3 2018-12-14
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา”จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และการเสวนาในหัวข้อ “ สุรากับผลกระทบสู่จุดเปลี่ยนในชีวิต ” 2018-12-14
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันทราย 2018-12-14
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอาชีพ “ การทำกาแฟ” 2018-12-14
สคป.ลำพูนรับรายงานตัวกลุ่ม ให้คำปรึกษา และสงเคราะห์ 2018-12-13
สคป.ลำพูน เลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดลำพูน 2018-12-13
คุมประพฤติฝางประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำช่วยเหลือแก่ ผู้กักขังแทนค่าปรับเกี่ยวกับการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2018-12-13
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม เขตอำเภอฝาง ประจำเดือนธันวาคม 2561 2018-12-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และการเสวนาในหัวข้อ ทุกๆคนมีโอกาสเป็น “เหยื่อ” จากปัญหา “เมาแล้วขับ” 2018-12-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเวียงแหง 2018-12-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่วาง 2018-12-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 2018-12-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา จัดทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-12-12
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐาน ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอฮอดและดอยเต่า ประจำเดือนธันวาคม 2561 2018-12-12
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมปรับทัศนียภาพบริเวรณจุดเสี่ยงอุบัติเหตุ 2018-12-12
คุมประพฤติฝางขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก เพื่อบูรณาการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2018-12-11
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่ 2018-12-08
คุมประพฤติฝางจัดการประชุมคัดเลือกประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง 2018-12-07
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม เขตตำบลท่าตอน ประจำเดือนธันวาคม 2561 2018-12-07
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม เขตอำเภอแม่อาย ประจำเดือนธันวาคม 2561 2018-12-07
คุมประพฤติฮอดเข้าร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดเชียงใหม่ 2018-12-07
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐาน ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือนธันวาคม 2561 2018-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาร่วมประกาศเจตนารมณ์ ลด ละ เลิกและคัดแยกขยะ 2018-12-07
คป.ลำพูน ร่วมงาน “วันต่อต้านคอร์รัปชั่นสากล (ประเทศไทย) “หนึ่งพลังต้านทุจริต” 2018-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้านวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2561 2018-12-06
คป,ลำพูนจัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม 2018-12-06
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอกัลยาณิวัฒนา 2018-12-06
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปัจฉิมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง 2018-12-06
สคป.จ.ชม.ประชาสัมพันธ์การสร้างงานสร้างอาชีพ 2018-12-06
สคป.จ.ชม.ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำช่วยเหลือ ข้อกฎหมายแก่ผู้ถูกกักขังแทนค่าปรับ 2018-12-06
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2018-12-06
คุมประพฤติฮอดเข้าร่วมพิธีวันพ่อแห่งชาติ 2018-12-05
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 2018-12-05
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีตักบาตรเนื่องในวันคล้าย วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รัชกาลที่ 9 2018-12-05
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรม ให้ความรู้พระราชบัญญัติจราจรทางบก 2018-12-04
สคป.จ.ชม.จัดอบรมเตรียมความพร้อมผู้อุปการะนักโทษ 2018-12-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเก็ด 2018-12-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมทำความดี ถวายพ่อหลวง 2018-12-04
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโปแกรมพื้นฐานแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคมร่วมกับที่ทำการปกครองอำเภอจอมทอง 2018-12-04
สำนักงานคุมประพฤติิจังหวัดพะเยา ร่วมอัญเชิญเสื้อพระราชทาน เพื่อมอบให้แก่ประชาชน 2018-12-04
สคป.จ.ชม.ติดตามเยี่ยมเยียน ผู้ถูกคุมความประพฤติโครงการกำลังใจ 2018-12-03
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่แตง 2018-12-03
สคป.จ.ชม.จัดประชุมเพื่อเลือกประธานกรรมการ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ 2018-11-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาจัดโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ครั้งที่ 3 2018-11-30
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิม พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ พ.ศ. 2561 2018-11-30
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเชียงดาว 2018-11-29
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2018-11-29
สคป.จ.ชม.ประชาสัมพันธ์การสร้างงานสร้างอาชีพ 2018-11-29
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2018-11-28
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติเชียงใหม่ ร่วมสังเกตการณ์ ตรวจประเมินรับรองคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูในโครงการเชิงปฏิบัติเพื่อการพัฒนาคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2018-11-28
คุมประพฤติฝางเข้าร่วมพิธีเปิด โครงการร้อยใจรักษ์ คืนถิ่นแดนดินท่าตอน 2018-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาร่วมฝึกโครงการอบรมเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัด 2018-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาร่วมฝึกโครงการอบรมเลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ คณะอนุกรรมการกองทุนยุติธรรมประจำจังหวัด 2018-11-28
คุมประพฤติฮอดจัดประชุมเพื่อเลือกประธานและแต่งตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด 2018-11-28
คุมประพฤติฝางออกหน่วยบริการประชาชน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 2018-11-27
คุมประพฤติฝางร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารยุติธรรม ระดับเชียงใหม่ และคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2561 2018-11-27
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดเชียงใหม่ และคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดเชียงใหม่ 2018-11-27
ศูนย์แคร์ คุมประพฤติฮอด มอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-11-27
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปฐมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง 2018-11-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาร่วมรับการตรวจประเมินคุณภาพสถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2018-11-27
คุมประพฤติฮอดจัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 2018-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา จัดทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-11-23
สคป.จ.ชม.ร่วมประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ติดตามผลการบริหารข้อมูลเพื่อลดอุบัติเหตุทางถนนอย่างยั่งยืน ครั้งที่ 4 เวทีถนนปลอดภัย จังหวัดเชียงใหม่ 2018-11-23
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ” 2018-11-23
สคป.จ.ชม.จัดจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอพร้าว 2018-11-23
สคป.จ.ชม.ร่วมกับคุมประพฤติเชียงราย เข้าเยี่ยมอาการป่วยของคุณชนินทร์ ไชยวุฒิ 2018-11-22
สคป.จ.ชม.ประชาสัมพันธ์การสร้างงานสร้างอาชีพ 2018-11-22
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2018-11-22
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอแม่ริม จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-11-21
สคป.จ.ชม.จัดประชุมกำหนดแนวทาง การจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ ตาม MOU ระหว่าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และ กรมคุมประพฤติ 2018-11-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ออกหน่วยให้บริการประชาชน 2018-11-21
สคป.จ.ชม.จัดประชุมเตรียมความพร้อมผู้บริหาร ในสังกัดพื้นที่รับผิดชอบ ตาม MOU ระหว่าง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช และกรมคุมประพฤติ 2018-11-20
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบคารวะอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบภาค 5 2018-11-20
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอสันกำแพงจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-11-20
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และประชุมประจำเดือน 2018-11-20
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรม"คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน" ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561ณ โรงเรียนฮอดพิทยาคม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 2018-11-19
คุมประพฤติฝางร่วมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม จิตอาสาร่วมใจพัฒนา เพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม 2018-11-19
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 2018-11-19
สคป.จ.ชม.หัวหน้าศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 41 เข้าพบผู้อำนวยการ ฯเพื่อแสดงความยินดีที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ 2018-11-16
สคป.จ.ชม.จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ “ คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน ” 2018-11-16
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรม “"ธรรมวิถีพุทธ ล้านนา ” ณ วัดเวฬุวัน อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 2018-11-16
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพร้าว จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-11-16
คุมประพฤติฝางจัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 จังหวัดเชียงใหม่ 2018-11-15
คุมประพฤติฝางประสานงาน“โครงการร้อยใจรักษ์” พื้นที่อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 2018-11-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และการเสวนาในหัวข้อ “ สุรากับผลกระทบสู่จุดเปลี่ยนในชีวิต ” 2018-11-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ออน 2018-11-15
คป.ลำพูนร่วม"หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชน" 2018-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดเนื่องในวัน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" 2018-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาร่วมลงนามความร่วมมือการบริหารจัดการขยะ 2018-11-14
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสารภี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-11-14
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีวางพุ่มดอกไม้สด เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี พ.ศ. 2561 2018-11-14
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันทราย จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-11-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันกำแพง 2018-11-13
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมและสนับสนุนสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 2018-11-13
คุมประพฤติฝางประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำช่วยเหลือแก่ ผู้กักขังแทนค่าปรับเกี่ยวกับการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2018-11-13
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อมครอบครัว ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2018-11-13
คุมประพฤติฝางออกหน่วยบริการประชาชน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 2018-11-13
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธี “รำลึกมุทิตา” ครูบาศรีวิชัย นักบุญแห่งล้านนา เนื่องในโอกาสคล้ายวันปฐมลงจอบแรก สร้างทางขึ้นดอยสุเทพ ครบ 84 ปี 2018-11-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม “สักการะครูบา รักษาห้วยแก้ว” 2018-11-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเก็ด 2018-11-09
คุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมกิจกรรมหน้าบ้านน่ามอง และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-11-09
คุมประพฤติฮอดจัดประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภออมก๋อย 2018-11-09
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐาน ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 2018-11-09
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐาน ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 2018-11-08
คุมประพฤติฮอดจัดประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่แจ่ม 2018-11-08
สคป.ลำพูนเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม” 2018-11-08
สคป.ลำพูนจัดกิจกรรมรับรายงานตัวที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านโฮ่ง 2018-11-08
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันป่าตอง 2018-11-08
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันทราย 2018-11-08
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2018-11-08
คุมประพฤติฝางจัดการประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่อาย 2018-11-08
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม เขตตำบลท่าตอน ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 2018-11-08
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม เขตอำเภอแม่อาย ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 2018-11-08
คุมประพฤติฝางจัดการประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอฝาง 2018-11-08
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาร่วมตักบาตรข้าวเหนียวริมกว๊านพะเยา เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีอันดีงามและสืบสอดพระพุทธศาสนา ณ บริเวณท่าเรือวัดติโลกอาราม 2018-11-07
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสารภี 2018-11-07
สคป.จ.ชม.จัดอบรมเตรียมความพร้อมผู้อุปการะนักโทษ 2018-11-07
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรายงานตัวแบบกลุ่ม และทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-11-07
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ รวมพลังมุ่งสู่ฝัน ” ร่วมกับมูลนิธิพันธกิจ 300 (Mission 300) 2018-11-07
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม (ปัจฉิมนิเทศ) ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง 2018-11-07
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรมความรู้พระราชบัญญัติจราจรทางบก 2018-11-06
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม เขตตำบลแม่ข่า อำเภอฝาง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 2018-11-06
คุมประพฤติฝางจัดการประชุมคัดเลือกประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอไชยปราการ 2018-11-06
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม เขตอำเภอไชยปราการ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 2018-11-06
คุมประพฤติฮอดร่วมบริจาคโลหิตกับกิ่งกาชาดอำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ 2018-11-06
คุมประพฤติฮอดจัดประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอฮอดและดอยเต่า 2018-11-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาร่วมเป็นเกียรติและร่วมทำบุญถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2561 2018-11-06
คุมประพฤติฮอดจัดประชุมเพื่อเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอจอมทอง 2018-11-05
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐาน ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 2018-11-05
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง 2018-11-05
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมพิธีปิดโครงการ “ ก้าวสู่พลังใจเพื่อชีวิตใหม่ ” 2018-11-02
สคป.จ.ชม.จัดประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการ และคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ออน 2018-11-02
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เป็นสักขีพยานในการรับมอบถุงพลาสติกบรรจุศพ 2018-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา จัดโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ครั้งที่ 3 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 2018-11-02
ผู้ถูกคุมความประพฤติและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ร่วมทำกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-11-02
คุมประพฤติฝางติดตามผลการขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก เพื่อบูรณาการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2018-11-02
คุมประพฤติฝางติดตามผลการขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก เพื่อบูรณาการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2018-11-02
สนง.คุมประพฤติจังหวัดพะเยาได้ร่วมการประชุมกำนันผู้ใหญ่บ้าน เขตอำเภอเชียงคำ เพื่อชี้แจงการขับเคลื่อน โครงการ การบูรณาการการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชนของสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา และโครงการยุติธรรมชุมชน สู่หมู่บ้าน 2018-11-02
ศูนย์แคร์คุมประพฤติฮอดบริการให้คำปรึกษาแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-11-02
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐาน ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอฮอด-ดอยเต่า ประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 2018-11-02
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2018-11-01
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้ากลุ่มงานประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวของศาลยุติธรรมในภารกิจของกรมคุมประพฤติ 2018-11-01
สนง.คุมประพฤติจังหวัดพะเยาออกรายการ สด "ลาบข่าว สืบละเอียดทุกข่าว" เริ่อง"รู้ไว้ก่อนตกเป็นเหยื่อ เงินกู้นอกระบบ - ลิสซิ่งโหด" 2018-11-01
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2018-11-01
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ สร้างความเข้าใจ และหลักปฎิบัติตนตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2018-11-01
คป.ลำพูนจัดโครงการเสริมสร้างเครือข่ายฯ 2018-11-01
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมและหารือกับผู้บัญชาการเรือนจำจังหวัดลำพูน 2018-11-01
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ และหัวหน้ากลุ่มงานประชุมหารือแผนปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 2018-10-31
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเชียงดาว 2018-10-31
สนง.คป.พะเยาร่วมให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรี(พลเอกประยุทธ จันทร์โอชา)และคณะ ณ ลานอเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองพะเยา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา เนื่องในโอกาสที่นายกรัฐมนตรีเดินทางมาตรวจราชการและประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการ ณ จังหวัดพะเยาและจังหวัดเชียงราย 2018-10-30
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง 2018-10-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาจัดประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ครั้งที่ 8/2561 2018-10-30
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน การมองเห็นคุณค่าในตนเอง ให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กและเยาวชน 2018-10-30
คุมประพฤติฝางเข้าพบผู้บัญชาการเรือนจำอำเภอฝาง 2018-10-30
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2018-10-28
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ” 2018-10-27
คุมประพฤติฮอดร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ประจำเดือนตุลาคม 2561 2018-10-26
คป.ลำพูนเป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อ “การอำนวยความยุติธรรมเพื่อลดความเหลื่อมล้ำในสังคม 2018-10-25
สคป.จ.ชม.ร่วมประชุมรับฟังการประชาสัมพันธ์ โครงการขยายโอกาสทางการศึกษาระหว่างหน่วยงานกระทรวงยุติธรรม 2018-10-25
สนง.คป.พะเยา เข้าร่วม "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขสร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"เพื่อให้คำปรึกษา ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน 2018-10-25
สคป.จ.ชม.และคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมทำบุญและวางพวงหรีดแสดงความเคารพ ไว้อาลัยแด่อาสาสมัครคุมประพฤติซึ่งถึงแก่กรรม 2018-10-25
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2018-10-25
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมพิธีปฏิญานตน ของสมาชิก TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 3 2018-10-25
สน.คป.พะเยาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลและกิจกรรมน้อมลำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 2018-10-24
คุมประพฤติฝางร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2561 2018-10-24
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอพร้าว 2018-10-24
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ริม 2018-10-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอำเภอปง 2018-10-24
สคป.จ.ชม.ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำช่วยเหลือข้อกฎหมายแก่ผู้ถูกกักขังแทนค่าปรับ 2018-10-24
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 2018-10-23
สคป.จ.ชม.คุมประพฤติเชียงใหม่ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 2018-10-23
สคป.ลำพูน ร่วมงานสภากาแฟ ครั้งที่ 13/2561 2018-10-22
สคป.ลำพูนร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” 2018-10-22
สนง.คป.พะเยาจัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติและบุคคลในครอบครัวในการอยู่ร่วมกันและดูแลกัน 2018-10-22
คุมประพฤติฮอดร่วมติดตามความก้าวหน้า ในการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ 2018-10-19
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำเดือนตุลาคม 2561 2018-10-19
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ รับทราบเงื่อนไขให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2018-10-19
คป.ลำพูนร่วมวางพวงหรีดให้อาสาสมัครคุมประพฤติถึงแก่กรรม 2018-10-19
คป.ลำพูนอบรมปฐมนิเทศ ชี้แจง แจ้งคำวินิจฉัย ตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ 2018-10-19
คป.ลำพูนรับมอบการอนุเคราะห์ชุดตรวจปัสสาวะจากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูน 2018-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา จัดทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-10-19
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2018-10-18
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และการเสวนาในหัวข้อ “ สุรากับผลกระทบสู่จุดเปลี่ยนในชีวิต ” 2018-10-18
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอสันกำแพงจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาชี้แจงแนวทางการแก้ไขฟื้นฟูฯ 2018-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-10-18
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่มและทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ออน 2018-10-18
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ ตรวจเยี่ยมสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด 2018-10-18
คุมประพฤติฝางมอบทุนสงเคราะห์การประกอบอาชีพ ให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2018-10-18
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเวียงแหง 2018-10-17
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันกำแพง 2018-10-17
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ รวมพลังมุ่งสู่ฝัน ” 2018-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาร่วมงานสภากาแฟยามเช้า จังหวัดพะเยา เดือนตุลาคม 2561 2018-10-17
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่มและทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสารภี 2018-10-16
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีวางพวงมาลาและถวายบังคม หน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2018-10-13
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีตักบาตรบำเพ็ญกุศลและน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2018-10-13
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีถวายบังคมและจุดเทียน เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2018-10-13
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันทรายจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-10-13
สคป.จ.ชม.ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพร้าว จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-10-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเก็ด 2018-10-12
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 13 ตุลาคม 2561 2018-10-12
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เพื่อน้อมรำลึกในพระมาหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร 2018-10-12
คุมประพฤติฝางประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำช่วยเหลือแก่ ผู้กักขังแทนค่าปรับเกี่ยวกับการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2018-10-12
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อมครอบครัว ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ และประชาสัมพันธ์การทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2018-10-12
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ภายใต้กิจกรรม TO BE NUMBER ONE สร้างสรรค์สังคมไทย เขตอำเภอแม่อาย 2018-10-12
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ภายใต้กิจกรรม TO BE NUMBER ONE สร้างสรรค์สังคมไทย เขตอำเภอฝาง 2018-10-12
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ภายใต้กิจกรรม TO BE NUMBER ONE สร้างสรรค์สังคมไทย เขตตำบลแม่ข่า 2018-10-12
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มและบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ภายใต้กิจกรรม TO BE NUMBER ONE สร้างสรรค์สังคมไทย เขตอำเภอไชยปราการ 2018-10-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่วาง 2018-10-11
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่แตง 2018-10-11
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอหางดง 2018-10-11
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันทราย 2018-10-11
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2018-10-11
สคป.จ.ชม.จัดการประชุม หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม 2018-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาอกรับรายงานตัวนอกสถานที่ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอแม่ใจ 2018-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาชี้แจงแนวทางการปฏิบัติตนและการดูแลผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ในระหว่างฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด 2018-10-11
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐาน ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย ประจำเดือนตุลาคม 2561 2018-10-10
สคป.จ.ชม.ปรึกษาหารือและกำหนดแผนการจัดกิจกรรม โครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ 2018-10-09
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง 2018-10-09
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่ 2018-10-09
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเชียงใหม่ 2018-10-08
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบคารวะผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงเชียงใหม่ 2018-10-08
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐาน ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือนตุลาคม 2561 2018-10-08
คป.ลำพูนรับใบประกาศผู้ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านภาษา เพื่อการปฏิบัติงานกับผู้กระทำผิดอาเซียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2018-10-05
คป.ลำพูน ประชุมสำนักงานฯ เดือนตุลาคม 2561 ครั้งที่ 1/2561 2018-10-05
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบผู้อำนวยการทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ 2018-10-05
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบผู้บัญชาการเรือนจำกลางเชียงใหม่ 2018-10-05
สคป.จ.ชม.แนะนำวิธีการใช้ตู้ JOB BOX ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติและประชาชน 2018-10-05
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2018-10-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติแบบกลุ่ม 2018-10-04
ผอ.คป.ลำพูนเข้ารายงานตัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 2018-10-04
ผอ.คป.ลำพูนเข้ารายงานตัวผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน 2018-10-04
คป.ลำพูนเข้าพบผู้บัญชาการเรือนจำลำพูน 2018-10-04
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐาน ให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง ประจำเดือนตุลาคม 2561 2018-10-04
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ สร้างความเข้าใจ และหลักปฎิบัติตนตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2018-10-04
สคป.จ.ชม.จัดการประชุมประจำเดือนตุลาคม 2561 เพื่อแจ้งข้อราชการ และนโยบาย ตลอดจนรับทราบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่ 2018-10-03
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันป่าตอง 2018-10-03
สนง.คป.พะเยา นำผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ และผู้ถูกคุมความประพฤติ สมาชิกโครงการ TO BE NUMBER ONE ร่วมทำกิจกรรมจิตอาสา และบริการสังคมแบบกลุ่ม ทำความสะอาด ณ วัดศรีโคมคำจังหวัดพะเยา เนื่องจากเกิดน้ำท่วมขัง 2018-10-03
คุมประพฤติฝางให้การสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติจำนวน 3 ราย 2018-10-03
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบอัยการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแนะนำตัวดำรงตำแหน่งใหม่ 2018-10-02
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐานให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอฮอด-ดอยเต่า ประจำเดือนตุลาคม2561(2-10-61) 2018-10-02
คุมประพฤติฝางติดตามผลการขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก เพื่อบูรณาการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2018-10-02
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรมความรู้พระราชบัญญัติจราจรทางบก ณ ศูนย์ขับขี่ปลอดภัย ฮอนด้า อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2018-10-02
สคป.จ.ชม.ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เพื่อรายงานตัวดำรงตำแหน่งใหม่ 2018-10-01
สคป.จ.ชม.สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบผู้อำนวยการ ฯเพื่อแสดงความยินดีที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ 2018-10-01
สคป.จ.ชม.เข้าร่วมพิธีวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2561 2018-10-01
สคป.จ.ชม.อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ เข้าพบผู้อำนวยการ ฯ เพื่อแสดงความยินดีที่เข้ารับตำแหน่งใหม่ 2018-10-01
สคป.จ.ชม.รับมอบตู้ JOB BOX จากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ 2018-10-01
สคป.จ.ชม.จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิดให้กับภาคประชาชนระดับพื้นที่ 2018-09-28
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” 2018-09-28
สคป.จ.ชม.จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่บุคลากรจากภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด 2018-09-26
คุมประพฤติฝางจัดโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจ เพื่อสนับสนุนการปฎิบัติงานด้านการนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิดภาคประชาชนระดับพื้นที่ 2018-09-26
คุมประพฤติฮอดจัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรจากภาครัฐและผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด(26-9-61) 2018-09-26
คุมประพฤติฝางจัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ แก่บุคลากรจากภาครัฐ และผู้มีอำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด 2018-09-25
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง แห่งที่ 1 2018-09-25
สนง.คป.พะเยา จัดโครงการสัมมนาเพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจแก่บุคลากรภาครัฐ และผู้อำนาจสั่งใช้อุปกรณ์เครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด 2018-09-25
คุมประพฤติฮอดจัดโครงการสัมมนาสร้างความรู้ความเข้าใจเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานด้านการนำเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิดให้กับภาคประชาชนระดับพื้นที่(25-9-61) 2018-09-25
คุมประพฤติฮอดดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่ (22-23/9/61) 2018-09-24
คป.ลำพูนจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ อสค.เพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่ 2018-09-24
สคป.จ.ชม.ร่วมร่วมโครงการ “ ศูนย์ดำรงธรรม อำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ” 2018-09-22
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ” 2018-09-21
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเป็นกลไกการให้บริการงานคุมประพฤติในพื้นที่ ” 2018-09-21
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรม"คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน" ประจำเดือนกันยายน 2561ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่(30-8-61) 2018-09-20
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยหล่อ 2018-09-20
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันป่าตอง 2018-09-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ริม 2018-09-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสารภี 2018-09-18
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรม “ Run 4 heart วิ่งด้วยใจ ให้ด้วยใจ ” เดิน-วิ่งการกุศล มินิมาราธอน ครั้งที่ 2 2018-09-16
คุมประพฤติฮอดร่วมพิธีเปิดโครงการชุมชนท่องเที่ยวOTOPนวัติวิถี จังหวัดเชียงใหม่ (14-9-61) 2018-09-14
คุมประพฤติร่วมออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอฮอด ประจำเดือนกันยายน 2561(13 กันยายน 2561) 2018-09-14
สคป.จ.ชม.ร่วมโครงการเตรียมความพร้อม การประกวดผลการดำเนินงานโครงการ รณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 2018-09-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และจัดกิจกรรมอบรม ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 2018-09-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และการเสวนาวนหัวข้อ “ สุรากับผลกระทบสู่จุดเปลี่ยนในชีวิต ” 2018-09-13
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา ” 2018-09-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาชี้แจงแนวทางการแก้ไขฟื้นฟูฯ 2018-09-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเยาวชน ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2018-09-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันกำแพง 2018-09-12
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐานให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย ประจำเดือนกันยายน2561(12-9-61) 2018-09-12
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มอำเภอฝาง ประจำเดือน กันยายน 2561 2018-09-12
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ พัฒนาพฤตินิสัยและฝึกอาชีพ กรมคุมประพฤติ ” 2018-09-11
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐานให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือนกันยายน2561(10-9-61) 2018-09-11
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ พัฒนาพฤตินิสัยและฝึกอาชีพ กรมคุมประพฤติ ” 2018-09-11
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดพระธาตุดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ 2018-09-11
คุมประพฤติฝางเข้าพบหารือผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดฝาง เกี่ยวกับแนวทางการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวผู้กระทำผิด 2018-09-11
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มตำบลแม่ข่า ประจำเดือนกันยายน 2561 2018-09-11
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มอำเภอไชยปราการ ประจำเดือน กันยายน 2561 2018-09-11
สคป.จ.ชม.ร่วมโครงการ “การเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561 ครั้งที่ 2 2018-09-10
คุมประพฤติฝางประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำช่วยเหลือแก่ ผู้กักขังแทนค่าปรับเกี่ยวกับการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2018-09-10
คุมประพฤติฝางจัดโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ครั้งที่ 1 ณ โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 2018-09-07
คุมประพฤติฝางร่วมให้ความรู้ โครงการส่งเสริมพัฒนาครอบครัวอบอุ่น ชุมชนเข็มแข็ง ไร้ความรุนแรง 2018-09-07
คุมประพฤติจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ สร้างความเข้าใจ และหลักปฎิบัติตนตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2018-09-07
สคป.จ.ชม.ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการ บริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดเชียงใหม่ และคณะอนุกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ 2018-09-06
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2018-09-06
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และจัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 2018-09-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยานำผู้ถูกคุมความประพฤติทำกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-09-06
สนง.คุมประพฤติจังหวัดพะเยาชี้แจงแนวทางแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2018-09-06
คุมประพฤติฮอดจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐานให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง ประจำเดือนกันยายน2561(6-9-61) 2018-09-06
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรมปลูกปอเทืองเนื่องในวันดินโลก(4-9-61) 2018-09-05
คุมประพฤติจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐานให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอฮอด-ดอยเต่า ประจำเดือนกันยายน2561(4-9-61) 2018-09-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยานำผู้ถูกคุมความประพฤติและผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่มีเงื่อนไขการทำงานบริการสังคม ปฏิบัติงานในโครงการ "อาสาจราจร" 2018-09-05
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง 2018-09-05
สคป.จ.ชม.ร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบประชาชน” 2018-09-05
สคป.จ.ชม.จัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-09-05
คุมประพฤติฝางติดตามผลการขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก เพื่อบูรณาการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2018-09-05
ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 2018-09-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาร่วมมอบทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ 2018-09-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรมความรู้พระราชบัญญัติจราจรทางบก 2018-09-04
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรม"คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน" ประจำเดือนสิงหาคม 2561ณ โรงเรียนฮอดพิทยาคม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่(31-8-61) 2018-09-03
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่แตง 2018-09-03
คุมประพฤติฮอดจัดกิจกรรม"คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน" ประจำเดือนสิงหาคม 2561ณ โรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่(30-8-61) 2018-08-31
สนง.คุมประพฤติจังหวัดพะเยาจัดโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ครั้งที่ 1 ประจำเดือนสิงหาคม 2561 2018-08-31
สคป.จ.ชม.ให้การต้อนรับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน การควบคุมและสอดส่อง 2018-08-31
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2018-08-30
ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ โรงพยาบาลฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 2018-08-29
คป.ลำพูนกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติจราจรทางบก 2018-08-29
สคป.จ.ชร ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการ “ติดตามช่วยเหลือสร้างอาชีพและสงเคราะห์ผู้กระทำความผิดในชุมชน” 2018-08-29
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง 2018-08-28
สคป.จ.ชร จัดโครงการอบรมความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2018-08-28
คุมประพฤติฝางร่วมประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติ โครงการผู้ว่าฯ พบประชาชน ครั้งที่ 10/2561 2018-08-28
คุมประพฤติฝางเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ด้านการส่งเสริมอาชีพผู้กระทำผิด ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ 2018-08-24
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมครอบครัวอาสา นำพาปลอดยาเสพติด ให้แก่ครอบครัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2018-08-24
คุมประพฤติฝาง หารือแนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ร่วมกับโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 30 อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่ 2018-08-24
คุมประพฤติฝางออกกำลังประจำสัปดาห์ 2018-08-24
คุมประพฤติฝางออกหน่วยบริการประชาชน โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ 2018-08-24
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอพร้าว 2018-08-24
คุมประพฤติฮอดจัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติครั้งที่ 1/2561(24-8-61) 2018-08-24
สคป.จ.ชม.จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมอาชีพผู้กระทำผิด 2018-08-23
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่ริม 2018-08-23
สนง.คุมประพฤติจังหวัดพะเยาร่วมต้อนรับเจ้าหน้าตรวจเยี่ยมโครงการติดตาม ผลการดำเนินงานโครงการคืนคนดีสู่สังคม 2018-08-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการส่งเสริมอาชีพผู้กระทำผิด ภาค 5 จังหวัดเชียงใหม่ 2018-08-22
คุมประพฤติฮอดร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนสิงหาคม 2561(22-8-61) 2018-08-22
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และจัดกิจกรรมอบรม ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 2018-08-21
คุมประพฤติฮอดร่วมออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอฮอด ประจำเดือนสิงหาคม 2561(21 สิงหาคม 2561) 2018-08-21
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม แปลงผักสาธิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง 2018-08-21
คุมประพฤติฝางประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำช่วยเหลือแก่ ผู้กักขังแทนค่าปรับเกี่ยวกับการทำงานบริการสังคมแทนค่าปรับ 2018-08-20
คุมประพฤติฝางให้บริการศูนย์แคร์ ( CARE ) เพื่อแนะนำ ช่วยเหลือเกี่ยวกับการประกอบอาชีพแก่ผู้กระทำผิด 2018-08-20
คุมประพฤติจัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำเดือนสิงหาคม 2561 2018-08-20
สคป.ลำพูนไปเยี่ยมและให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติสำราญ ไชยสิทธิ์ ซึ่งอยู่ระหว่างพักฟื้นจากอาการป่วย 2018-08-20
คป.ลำพูนจัดประชุมสามัญประจำปีอาสาสมัครคุมประพฤติ ปี 2561 2018-08-17
คุมประพฤติฮอดหารือเรื่องโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ร่วมกับโรงเรียนชุมชนบ้านท่าข้าม(16-8-61) 2018-08-17
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ” 2018-08-17
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และการเสวนาในหัวข้อ“ สุรากับผลกระทบสู่จุดเปลี่ยนในชีวิต ” 2018-08-16
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยหล่อ 2018-08-16
สคป.จ.ชร จัดโครงการอบรมธรรมะ “คุณธรรม นำชีวิต” ครั้งที่ ๒/๒๕๖๑ 2018-08-16
สคป.จ.ชม. ร่วมงานเปิดนิทรรศการ "สืบราชสันตติวงศ์วิพัฒน มหาวชิราลงกรณ" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ 2018-08-16
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” ณ ห้องประชุมชั้น 3 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ 2018-08-16
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และทำงานบริการสังคมกลุ่ม 2018-08-15
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ รวมพลังมุ่งสู่ฝัน ” ร่วมกับมูลนิธิพันธกิจ 300 (Mission 300) 2018-08-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันกำแพง 2018-08-15
สคป.จ.ชร บรรยายความรู้เรื่องโครงการกำลังใจ ในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา และแนวทางการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2018-08-15
สคป.จ.ชร จัดกิจกรรม รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-08-15
คุมประพฤติฮอดหารือเรื่องโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ร่วมกับโรงเรียนฮอดพิทยาคม(15-8-61) 2018-08-15
คุมประพฤติฝาง หารือแนวทางการดำเนินโครงการโรงเรียนอุปถัมภ์ ร่วมกับโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ จังหวัดเชียงใหม่ 2018-08-15
คุมประพฤติฝางร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2018-08-14
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมปฐมนิเทศ เตรียมความพร้อมครอบครัว ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ ก่อนเข้ารับการฟื้นฟูฯ 2018-08-14
คป.ลำพูนร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2018-08-14
คุมประพฤติฮอดร่วมกิจกรรมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 2018-08-13
สคป.จ.ชม.พิธีถวายเครื่องราชสักการะและจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2018-08-12
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2018-08-12
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2018-08-12
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีตักบาตรถวายพระราชกุศล และถวายพระพรชัยมงคลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2018-08-12
สคป.จ.ชม.จัดการประชุมสามัญ อาสาสมัครคุมประพฤติประจำปี พ.ศ. 2561 2018-08-10
สนง.คป.พะเยา จัดโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE เพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2018-08-10
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่ 9 2018-08-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และทำงานบริการสังคมกลุ่ม 2018-08-10
สคป.จ.ชม.จัดจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-08-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเก็ด 2018-08-10
คุมประพฤติจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐานให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภออมก๋อย ประจำเดือนสิงหาคม 2561(10-8-61) 2018-08-10
สคป.จ.ชร ตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง และจัดกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตต์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 2018-08-10
คุมประพฤติฮอดเข้าร่วมงานวันสถาปนา "วันกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน" ประจำปี 2561 และอาสาสมัครคุมประพฤติรับมอบเกียรติบัตร(10-8-61) 2018-08-10
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2018-08-09
สคป.จ.ชร จัดโครงการ การทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๑ 2018-08-09
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มตำบลท่าตอน และร่วมโครงการร้อยรักดวงใจ ถวายแด่แม่ของแผ่นดิน 2018-08-09
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มอำเภอแม่อาย และร่วมโครงการร้อยรักดวงใจ ถวายแด่แม่ของแผ่นดิน 2018-08-09
ผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม พร้อมคณะ ลงพื้นที่ตรวจราชการหน่วยงานกระทรวงยุติธรรมเขตอำเภอฝาง 2018-08-09
คุมประพฤติจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐานให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือนสิงหาคม 2561(8-8-61 2018-08-09
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มอำเภอฝาง และร่วมโครงการร้อยรักดวงใจ ถวายแด่แม่ของแผ่นดิน 2018-08-08
คุมประพฤติฝาง ร่วมโครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชน เปิดศูนย์ไกล่เกลี่ยระงับข้อพิพาทชุมชน 2018-08-08
คุมประพฤติฝาง ร่วมงานวันรพี ประจำปี 2561 2018-08-08
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มตำบลแม่ข่า และร่วมโครงการร้อยรักดวงใจ ถวายแด่แม่ของแผ่นดิน 2018-08-08
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มอำเภอไชยปราการ และร่วมโครงการร้อยรักดวงใจ ถวายแด่แม่ของแผ่นดิน 2018-08-08
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง 2018-08-08
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอกัลยาณิวัฒนา 2018-08-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาร่วมงานกาแฟยามเช้าจังหวัดพะเยาประจำเดือนสิงหาคม 2561 2018-08-08
คุมประพฤติฝาง ร่วมพิธีปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับการพักการลงโทษ และชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติ 2018-08-08
คป.ลำพูน ร่วมงาน "วันรพี" 2018-08-08
สคป.จ.ชร เข้าร่วมงานวันรพี ประจำปี พ.ศ.2561 2018-08-07
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรมความรู้พระราชบัญญัติจราจรทางบก 2018-08-07
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-08-07
สคป.จ.ชม.ร่วมงานวันรพี ประจำปี 2561 2018-08-07
สคป.จ.ชม.รับมอบใบประกาศเกียรติคุณ หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการดำเนินโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดเชียงใหม่ 2018-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมพิธีสงฆ์และถวายพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2561 2018-08-07
คุมประพฤติฮอดเข้าร่วมพิธ๊วันรพีรำลึก (7-8-61) 2018-08-07
คุมประพฤติจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐานให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง ประจำเดือนสิงหาคม 2561(6-8-61) 2018-08-06
สคป.จ.ชร เข้าร่วมพิธีปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาด ที่ได้รับการพักการลงโทษ และชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2018-08-06
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-08-05
สคป.จ.ชม.ลงพื้นที่นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานของเป็นบ้านกึ่งวิถี กรมคุมประพฤติ 2018-08-04
สคป.จ.ชม.ร่วมโครงการ เดิน - วิ่งยุติความรุนแรงมินิมาราธอน 2018-08-04
คุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับกิ่งกาชาดอำเภอฮอด(1-8-61) 2018-08-02
คุมประพฤติจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐานให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอฮอด-ดอยเต่า ประจำเดือนสิงหาคม 2561(1-8-61) 2018-08-02
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2018-08-02
สคป.จ.ชม.จัดจัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2018-08-02
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่แตง 2018-08-01
สนง.คป.พะเยา ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวเหนียวทุกวันพุธเพื่อสืบสานประเพณีอันดีงามและสืบสอดพระพุทธศาสนา 2018-08-01
สนง.คุมประพฤติจังหวัดพะเยา สงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-08-01
สนง.คป.จังหวัดพะเยาร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2018-07-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมโครงการ “รวมพลังจิตอาสา พัฒนาคูคลอง แหล่งท่องเที่ยว และความสะอาด อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา” 2018-07-31
คุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 2018-07-31
คป.ลำพูนร่วมจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2018-07-30
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 2018-07-28
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ และถวายพระชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 2018-07-28
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 2018-07-28
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 2018-07-28
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด อบรมธรรมะในหัวข้อ “การเจริญสติและฝึกสมาธิในชีวิตประจำวัน” 2018-07-26
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 10 2018-07-26
สคป.จ.ชม.จัดพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดี และลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 2018-07-26
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ และประชุมประจำเดือน 2018-07-26
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมเดินขบวนแห่ต้นเทียนพรรษา และร่วมประกอบพิธีทางศาสนา 2018-07-26
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอหางดง 2018-07-26
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-07-26
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม ขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอพร้าว 2018-07-26
สคป.จ.ชม.จัดจัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2018-07-26
สนง.คป.พะเยาร่วมถวายเทียนพรรษา เนื่องในเทศกาลเข้าพรรษา ประจำปี 2561 2018-07-26
สนง.คป.พะเยาคุมประพฤติจังหวัดพะเยาร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูรฯ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 28 กรกฎาคม 2561 2018-07-26
สคป.จ.ชร สาขาเทิง จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร 2018-07-25
สคป.จ.ชร สาขาเทิง จัดกิจกรรมสภากาแฟยามเช้า 2018-07-25
สคป.จ.ชร สาขาเทิง จัดพิธีถวายราชสดุดีและถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2018-07-25
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และจัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-07-24
สคป.จ.ชม.ร่วมโครงการ “ ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 2018-07-24
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง 2018-07-24
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้อาสาสมัครแกนนำประจำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 2 2018-07-24
คุมประพฤติร่วมออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอฮอด ประจำเดือนกรกฎาคม 2561(24 กรกฎาคม 2561) 2018-07-24
สนง.คป.พะเยาร่วมกิจกรรมปลูกป่าประชารัฐ ฟื้นฟูต้นน้ำยม ปีที่ 3 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 66 พรรษา 2018-07-23
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ” 2018-07-21
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันกำแพง 2018-07-20
สนง.คุมประพฤติพะเยาร่วมเป็นเจ้าภาพงานกาแฟยามเช้า หน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมจังหวัดพะเยาโดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา เป็นประธาน 2018-07-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และการเสวนาในหัวข้อ “ ขาดสติชีวิตเปลี่ยน ” 2018-07-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสารภี 2018-07-19
สนง.คป.พะเยา นำผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯและผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่มีเงื่อนไขการทำงานบริการสังคม ร่วมทำกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-07-19
สนง.คป.พะเยา อบรมให้ความรู้ในเรื่อง "ผลกระทบจากการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์" 2018-07-19
สคป.จ.ชม.จัดจัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2018-07-19
สคป.จ.ชร สาขาเทิง จัดกิจกรรม รักษ์น้ำ รักษ์ป่า รักษาแผ่นดิน ถวายพ่อของแผ่นดิน 2018-07-19
สคป.จ.ชร สาขาเทิง นำผู้ถูกคุมความประพฤติร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต 2018-07-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม ขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลท่าศาลา 2018-07-19
สคป.จ.ชร สาขาเทิง จัดกิจกรรมทำความดี ด้วยหัวใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน 2018-07-19
คป.ลำพูน มอบทุนประกอบอาชีพภายใต้โครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาแทน สคป.ชัยนาท 2018-07-19
สคป.จ.ชม.ประชาสัมพันธ์และให้คำแนะนำ ช่วยเหลือข้อกฎหมายแก่ผู้ถูกกักขังแทนค่าปรับ 2018-07-18
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยหล่อ 2018-07-18
สคป.จ.ชร สาขาเทิง จัดโครงการ "หลักธรรม นำชีวิต พิชิตอบายมุข" 2018-07-18
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรม ปลูกต้นรวงผึ้งเฉลิมพระเกียรติและปล่อยปลา เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา 2018-07-17
สคป.จ.ชร สาขาเทิง จัดกิจกรรม"ทำความดี ด้วยหัวใจ ถวายพ่อของแผ่นดิน" 2018-07-17
สนง.คุมประพฤติจังหวัดพะเยาจัดประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อหารือแนวทาง และจัดทำร่างแผนการปฏิบัติงานประจำปี 2562 2018-07-17
สนง.คุมประพฤติพะเยาร่วมประชุมตรวจราชการหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดพะเยา ประจำปี 2561 2018-07-17
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้อาสาสมัครแกนนำประจำศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE รุ่นที่ 1 2018-07-17
สคป.จ.ชม.ร่วมประชุมสภากาแฟ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ 2018-07-17
สคป.จ.ชม.เข้าร่วมมหกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE ประจำปี พ.ศ. 2561 2018-07-14
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเก็ด 2018-07-13
สคป.จ.ชม.ร่วมประชุม กพยจ. สัญจร ครั้งที่ 7 2018-07-13
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนตำบลยุหว่า 2018-07-13
คป.ลำพูนร่วมจัดบูธนิทรรศการโครงการ “TO BE NUMBER ONE” 2018-07-13
คป.ลำพูนเข้าร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจ “ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน" 2018-07-13
คุมประพฤติจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐานให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภออมก๋อยประจำเดือนกรกฎาคม 2561(11-7-61) 2018-07-13
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” ให้กับครอบครัวของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2018-07-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอแม่แตง 2018-07-11
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช ประจำปี 2561 2018-07-11
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมืองแห่งที่ 1 2018-07-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม ขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชนอำเภอแม่ริม 2018-07-10
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (กองบิน 41) 2018-07-10
คุมประพฤติร่วมออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอฮอด ประจำเดือนกรกฎาคม 2561(10 กรกฎาคม 2561) 2018-07-10
สคป.จ.ชร สาขาเทิง จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม อ.เชียงของ 2018-07-10
สคป.จ.ชร สาขาเทิง จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม อ.เวียงแก่น 2018-07-10
คุมประพฤติร่วมเป็นวิทยากรโครงการโรงเรียนสีขาวประจำปี 2561 2018-07-09
คุมประพฤติจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐานให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอแม่แจ่มประจำเดือนกรกฎาคม 2561(9-7-61) 2018-07-09
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมโครงการ “ ศึกษาดูงานกระบวนการปฏิบัติงานของพนักงานคุมประพฤติ สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ ” 2018-07-06
สคป.จ.ชร สาขาเทิง น้อมนำศาสตร์พระราชามาประยุกต์ใช้ในการดำรงชีวิต 2018-07-06
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม เขตอำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 2018-07-06
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” ให้กับครอบครัวของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2018-07-06
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมปฐมนิเทศประเดือนกรกฎาคม 2561 2018-07-05
สคป.จ.ชร สาขาเทิง ร่วมโครงการศูนย์ยุติธรรมชุมชนอบจ.เชียงรายเคลื่อนที่ 2018-07-05
คุมประพฤติจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐานให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2561(5-7-61) 2018-07-05
สคป.จ.ชม.จัดโครงการ “ รวมพลังมุ่งสู่ฝัน ” ร่วมกับเจ้าหน้าที่มูลนิธิพันธกิจ 300 (Mission 300) 2018-07-04
สนง.คุมประพฤติจังหวัดพะเยาร่วมสัมมนา “โครงการส่งเสริมการประสานงานความร่วมมือ ด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมในจังหวัดพะเยา ” 2018-07-04
สคป.จ.ชร สาขาเทิง สร้างความรับรู้งานคุมประพฤติให้ชุมชน 2018-07-04
สคป.จ.ชร สาขาเทิง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำเดือน กรกฎาคม 2561 2018-07-04
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรมความรู้พระราชบัญญัติจราจรทางบก 2018-07-03
คุมประพฤติจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐานให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอฮอด-ดอยเต่า ประจำเดือนกรกฎาคม 2561(3-7-61) 2018-07-03
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรม “จิตอาสา รณรงค์ปลูกและขยายพันธุ์ต้นรวงผึ้ง เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 66 พรรษา” 2018-07-02
ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมและบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ สถานีตำรวจภูธรฝาง จังหวัดเชียงใหม่ 2018-07-02
สคป.จ.ชร สาขาเทิง จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเรือนจำอำเภอเทิง 2018-06-29
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีปิดโครงการฝึกอบรมหลักสูตรพนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 37 2018-06-29
สนง.คุมประพฤติพะเยาร่วมพิธีปลูกไผ่ และร่วมสัมมนาหัวข้อ "ไผ่คือชีวิต" 2018-06-29
สคป.จ.ชร สาขาเทิง จัดประชุม อ.ส.ค. สมัยสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ.2561 2018-06-28
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และทำงานบริการสังคมกลุ่ม 2018-06-28
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” 2018-06-28
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมขับเคลื่อนสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2018-06-27
คุมประพฤติร่วมรณรงค์วันต่อต้านยาเสพติดโลก(26/6/61) 2018-06-27
คุมประพฤติจัดอบรมป้องกันการเสพซ้ำ(26/6/61) 2018-06-27
คุมประพฤติฝางจัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง สมัยสามัญครั้งที่ 1 ประจำปี 2561 2018-06-27
คุมประพฤติฝางจัดโครงการ รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหา ยาเสพติด TO BE NUMBER ONE 2018-06-27
คุมประพฤติฝางให้บริการศูนย์แคร์ ( CARE ) เพื่อแนะนำ ช่วยเหลือเกี่ยวกับการประกอบอาชีพแก่ผู้กระทำผิด 2018-06-27
คป.ลำพูนแสดงความยินดีกับ อ.ส.ค.สถิตถ์ ดัสดีสอง มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2018-06-27
คป.ลำพูนร่วมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก 2018-06-27
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมือง 2018-06-26
สคป.จ.ชม.เป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ “ ทำดีเพื่อพ่อ สานต่อแก้ปัญหายาเสพติด ” 2018-06-26
คุมประพฤติร่วมแสดงความเสียใจและไว้อาลัยแก่การจากไปของอาสาสมัครคุมประพฤติตุ้ย ใจเป็ง (21 มิถุนายน 2561) 2018-06-22
คุมประพฤติร่วมออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอฮอด ประจำเดือนมิถุนายน 2561(21 มิถุนายน 2561) 2018-06-22
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนข้อมูลเครือข่ายเพื่อการช่วยเหลือเด็กและเยาวชน 2018-06-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาชี้แจงแนวทางการแก้ไขฟื้นฟูฯ 2018-06-22
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมจังหวัดเชียงใหม่ รุ่นที่ 9 2018-06-22
สคป.จ.ชร สาขาเทิง จัดโครงการยุติธรรมชุมชนอบรมความรู้กฎหมาย 2018-06-21
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” ให้กับครอบครัวของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2018-06-21
สคป.จ.ชม.ร่วมโครงการ “ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบปะประชาชน” 2018-06-21
คุมประพฤติจังหวัดพะเยา จัดกิจกรรมอบรมความรู้สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ เกี่ยวกับทักษะการใช้ชีวิตโดยไม่พึ่งพายาเสพติดและทักษะการป้องกันการหวนกลับไปเสพซ้ำ 2018-06-21
คุมประพฤติจังหวัดพะเยาร่วมทำกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม 2018-06-21
คุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" 2018-06-21
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอพร้าว 2018-06-21
สคป.จ.ชม.ร่วมเสวนาในโครงการ “ ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ” 2018-06-21
คุมประพฤติฝางนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ โรงพยาบาลฝาง 2018-06-21
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอหางดง 2018-06-20
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอสันป่าตอง 2018-06-20
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร 2018-06-20
สคป.จ.ชร สาขาเทิง ร่วมโครงการส่งเสริมประสานความมือด้านการยุติธรรม 2018-06-19
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และทำงานบริการสังคมกลุ่ม 2018-06-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา จัดอบรมให้ความรู้และชี้แจงเกี่ยวกับการปฏิบัติตามเงื่อนไข 2018-06-18
คุมประพฤติพะเยาให้คำปรึกษาและส่งเสริมการมีงานทำ "ศูนย์แคร์" 2018-06-15
คุมประพฤติจังหวัดพะเยาจัดโครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร 2018-06-15
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโครงการ “ คุมประพฤติเชียงใหม่ คืนน้ำใสให้คลองแม่ข่า ” 2018-06-15
สคป.จ.ชร สาขาเทิง นำผู้ถูกคุมปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ 2018-06-14
สคป.จ.ชร สาขาเทิง จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม อ.ขุนตาล 2018-06-14
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม และการเสวนาในหัวข้อ “ สุรากับผลกระทบสู่จุดเปลี่ยนในชีวิต ” 2018-06-14
สคป.จ.ชม.จัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-06-14
สคป.จ.ชม.จัดโครงการอบรมความรู้ “ ครอบครัวอาสา” ให้กับครอบครัวของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ 2018-06-14
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มอำเภอแม่อาย และจัดโครงการคุมประพฤติร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด 2018-06-14
คุมประพฤติร่วมออกหน่วยอำเภอยิ้มและเทศบาลเคลื่อนที่ ตำบลบ้านแปะ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ (14 มิถุนายน 2561) 2018-06-14
คุมประพฤติจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐานเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภออมก่อยประจำเดือนมิถุนายน 2561(13-6-61) 2018-06-13
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มอำเภอฝาง และจัดโครงการคุมประพฤติร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด 2018-06-13
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และจัดโครงการคุมประพฤติร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด เขตไชยปราการ 2018-06-12
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และจัดโครงการคุมประพฤติร่วมใจ ต้านภัยยาเสพติด เขตตำบลแม่ข่า 2018-06-12
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอดอยสะเก็ด 2018-06-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดพะเยา 2018-06-12
คุมประพฤติจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐานเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือนมิถุนายน 2561(11-6-61) 2018-06-12
สคป.จ.ชม. ร่วมพิธี “รำลึกมุทิตา” ครูบาศรีวิชัย ครบรอบ 140 ปี 2018-06-11
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรม “สักการะครูบา รักษาห้วยแก้ว” และทำงานบริงานสังคม 2018-06-11
สคป.จ.ชม.คุมประพฤติเชียงใหม่ ร่วมโครงการประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน ปี พ.ศ. 2561 2018-06-10
สคป.จ.ชม.รับใบประกาศเกียรติคุณหน่วยงานรัฐ และรัฐวิสาหกิจที่มียอดผู้บริจาคโลหิตสูงสุด รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ ประจำปี ๒๕๖๐ 2018-06-09
คุมประพฤติร่วมใจปลูกต้นไม้เนื่องในโอกาสวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 2018-06-08
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีเปิดโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ศูนย์ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 2018-06-07
สคป.จ.ชม.จัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-06-07
คุมประพฤติมอบทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ(31/5/61) 2018-06-07
สคป.จ.ชม.จัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2018-06-07
สคป.จ.ชม.คุมประพฤติเชียงใหม่จัดโครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 37 2018-06-07
สคป.จ.ชม.คุมประพฤติเชียงใหม่ร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร พนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 37 2018-06-07
คุมประพฤติจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐานเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอจอมทอง ประจำเดือนมิถุนายน 2561(7-6-61) 2018-06-07
สคป.จ.ชร สาขาเทิง จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ประจำเดือน มิถุนายน 2561 2018-06-06
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอกัลยาณิวัฒนา 2018-06-06
สคป.จ.ชม.ร่วมเสวนาในโครงการแก้ไขปัญหาในฟื้นที่จังหวัดกลุ่มที่ 2 "การขับเคลื่อนมาตรการป้องกันอาชญากรรมในระดับพื้นที่" 2018-06-06
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมอบรมความรู้พระราชบัญญัติจราจรทางบก 2018-06-06
คุมประพฤติฝางติดตามผลการขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก เพื่อบูรณาการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน เขตอำเภอแม่อาย 2018-06-06
คุมประพฤติฝางติดตามผลการขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก เพื่อบูรณาการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน เขตอำเภอฝาง 2018-06-06
สคป.จ.ชร สาขาเทิง จัดกิจกรรมรับรายตัวแบบกลุ่ม อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย 2018-06-05
สคป.จ.ชร. สาขาเทิง มอบเงินทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ 2018-06-05
คุมประพฤติจัดอบรมโปรแกรมพื้นฐานเรื่องการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติเขตพื้นที่อำเภอฮอด-ดอยเต่า ประจำเดือนมิถุนายน 2561(5-6-61) 2018-06-05
คุมประพฤติจังหวัดพะเยาจัดโครงการส่งเสริม และพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพจากไม้ไผ่ และเศรษฐกิจพอเพียง 2018-06-05
สคป.จ.ชร สาขาเทิง จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม อ.เชียงของ 2018-06-05
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรมยุติธรรมเคลื่อนที่ ครั้งที่ 9 2018-06-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมปลูกต้นไม้ในวัต้นไม้แห่งชาติประจำปี 2561 2018-06-01
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีทำบุญทางศาสนาเนื่องในวันสถาปนาศาลแขวงเชียงใหม่ครบ 61 ปี 2018-06-01
สคป.จ.ชม.ร่วมกับศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม 2018-05-31
คป.ลำพูนส่งมอบตัวจำเลยกลับคืนสู่เรือนจำจังหวัดลำพูนตามคำสั่งศาล 2018-05-31
คป.ลำพูน ร่วมปลูกต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2561 2018-05-31
สนง.คป.ชม รับการตรวจราชการจาก นางกรองทอง วัฒนภิรมย์ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2018-05-30
สคป.จ.ชม.ต้อนรับคณะผู้แทนกรมราชทัณฑ์ประเทศกัมพูชา มาศึกษาดูงานคุมประพฤติ 2018-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา ร่วมเวียนเทียนทางน้ำกลางกว๊านพะเยา หนึ่งเดียวในโลก ครั้งที่ 33 เนื่องในวันวิสาขบูชา ประจำปี 2561 2018-05-30
คุมประพฤติฝางนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ โรงพยาบาลฝาง 2018-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในวันวิสาขบูชา 2018-05-29
คป.ลำพูนร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติและถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 2018-05-28
คุมประพฤติจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันวิสาขบูชา 2018-05-24
คุมประพฤติพะเยาร่วมออกหน่วยให้บริการประชาชน 2018-05-24
คุมประพฤติร่วมออกหน่วยอำเภอยิ้มเคลื่อนที่อำเภอฮอด ประจำเดือนพฤษภาคม 2561(24 พฤษภาคม 2561) 2018-05-24
คุมประพฤติจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะ ด้านการประกอบอาชีพ 2018-05-23
คุมประพฤติฝางให้การสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-05-23
คุมประพฤติฝางออกหน่วยบริการประชาชน โครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พบประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2018-05-23
คป.ลำพูนจัดกิจกรรมโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2018-05-22
คุมประพฤติพะเยา ร่วมส่งเสริมการฝึกประสบการณ์ทางวิชาชีพทางกฎหมาย 2018-05-21
กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรมรับรายงานตัวให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติเขตอำเภออมก๋อย ประจำเดือนพฤษภาคม 2561(11-5-61) 2018-05-17
คุมประพฤติจัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติในเชตสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฮอด (16-5-61) 2018-05-17
สคป.จ.ชม.จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการประกอบอาชีพ 2018-05-17
คุมประพฤติฝางออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ โครงการอำเภอยิ้ม 2018-05-16
คุมประพฤติฝางนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ โรงพยาบาลฝาง 2018-05-16
คุมประพฤติฝาง จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มอำเภอแม่อาย 2018-05-11
คุมประพฤติฝาง จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มที่ตำบลท่าตอน 2018-05-11
คุมประพฤติเทิง จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถี 2018-05-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาสร้างงาน สร้างอาชีพ 2018-05-10
เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2561 กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรมรับรายงานตัวให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติเขตอำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 2018-05-09
กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตกับกิ่งกาชาดอำเภอฮอด 2018-05-09
คุมประพฤติเทิง จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2018-05-09
สคป.จ.ชร สาขาเทิง จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการบ้านกึ่งวิถี 2018-05-09
สคป.จ.ชร สาขาเทิง จัดกิจกรรมบ้านกึ่งวิถี 2018-05-09
สคป.จ.ชร สาขาเทิง จัดโครงการยุติธรรมชุมชนอบรมความรู้กฎหมาย 2018-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยารับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 2018-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาออกกำลังกายประจำสัปดาห์ 2018-05-09
สนง.คุมประพฤติพะเยาจัดตั้งศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ "ศูนย์แคร์" 2018-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยาสร้างงาน สร้างอาชีพ 2018-05-09
คุมประพฤติฝางขับเคลื่อนการทำงานแบบบูรณาการ การทำงานบริการสังคม เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2018-05-09
คุมประพฤติฝางนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ โรงพยาบาลฝาง 2018-05-09
คุมประพฤติฝาง จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มอำเภอฝาง 2018-05-09
คุมประพฤติฝาง จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ เทศบาลตำบลแม่ข่า 2018-05-08
คุมประพฤติฝาง จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่มอำเภอไชยปราการ 2018-05-08
เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรมรับรายงานตัวให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติเขตอำเภอจอมทอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 2018-05-07
เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2561 กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรมรับรายงานตัวให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติเขตอำเภอฮอด-ดอยเต่า ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 2018-05-07
คป.ลำพูน จัดกิจกรรม "ค่ายคนเก่ง หัวใจแกร่ง" 2018-05-07
คุมประพฤติฝางนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ โรงพยาบาลฝาง 2018-05-02
คุมประพฤติฝางร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว อาสาสมัครคุมประพฤติช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 2018-04-30
คุมประพฤติฝางร่วมทำบุญสำนักงาน เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ไทย 2561 2018-04-30
สคป.จ.ชร จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ 2018-04-27
สคป.จ.ชร เข้าร่วมโครงการยุติธรรมสู่หมู่บ้าน นำบริการรัฐสู่ประชาชน ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 2018-04-27
คุมประพฤติฝางร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 2018-04-25
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม มอบอุปกรณ์สงเคราะห์ประกอบอาชีพให้ผู้ผ่านการฟื้นฟูฯ 2018-04-25
คุมประพฤติออกหน่วยเคลื่อนที่อำเภอแม่อายยิ้ม 2018-04-24
เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2561 กรมคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนเมษายน 2561 2018-04-24
คุมประพฤติฝางร่วมสืบสานประเพณีรดน้ำดำหัว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 2018-04-23
เมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561 กรมคุมประพฤติเข้าร่วมงาน 136 ปี สถาปนาศาลยุติธรรม 2018-04-20
สคป.ลำพูนจัดกิจกรรมรับรายงานตัวที่ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอป่าซาง และทำงานบริการสังคม 2018-04-20
สนง.คุมประพฤติจังหวัดพะเยาร่วมรดน้ำขอพรท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพะเยา อัยการจังหวัดพะเยา 2018-04-20
สคป.จ.ชม บำเพ็ญประโยชน์แบบกลุ่มพัฒนาคลองแม่ข่า 2018-04-20
สคป.จ.ชร สาขาเทิง จัดพิธีทำบุญอาคารสำนักงานฯ 2018-04-20
สคป.จ.ชร สาขาเทิง จัดพิธีรดน้ำดำหัว อ.ส.ค.อาวุโส 2018-04-20
สคป.จ.ชร สาขาเทิง แสดงความยินดีกับ อ.ส.ค.ที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ 2018-04-20
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลเนื่องในวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2561 และร่วมเปิดนิทรรศการทางวิชาการ “136 ปี วันศาลยุติธรรม 2018-04-19
สคป.จ.ชม.ร่วมพิธีเปิดนิทรรศการวันศาลยุติธรรม ประจำปี 2561 2018-04-19
สคป.จ.ชม.ร่วมประชุมสภากาแฟ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 3/2561 2018-04-18
สนง.คุมประพฤติจังหวัดพะเยาร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา 2018-04-18
สคป.จ.ชร สาขาเทิง เข้าคาราวะและรดน้ำขอพรผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดเทิง 2018-04-18
สคป.จ.ชร สาขาเทิง จัดพิธีรดน้ำขอพรคณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ 2018-04-18
คุมประพฤติฝางร่วมพิธีสระเกล้าดำหัว ป้อเมืองฝาง 2561 2018-04-18
คุมประพฤติฝาง นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 2018-04-17
คุมประพฤติฝางร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 อำเภอไชยปราการ 2018-04-17
คุมประพฤติฝางร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 อำเภอฝาง 2018-04-17
คุมประพฤติฝางร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2561 อำเภอแม่อาย 2018-04-17
สคป.จ.ชร สาขาเทิง ร่วมพิธีเปิดโครงการ "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร" 2018-04-11
สคป.จ.ชร สาขาเทิง จัดให้ผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 2018-04-11
สคป.จ.ชม.คุมประพฤติเชียงใหม่ ร่วมรณรงค์เมาไม่ขับในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2018-04-11
สคป.จ.ชม.ร่วมกิจกรรม“7 วันอันตราย ขับขี่ปลอดภัยม่วนใจ๋ แอ๋วปี๋ใหม่เมืองเจียงใหม่ 2561” 2018-04-11
สคป.ลำพูนร่วมเปิดศูนย์ปฏิบัติการร่วมก้ันป้องกันลดอุบัติเหตุฯ 2018-04-11
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 กรมคุมประพฤติเข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ขับรถมีน้ำใจรักษาวินัยจราจรบริเวณจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ประจำปี 2561 2018-04-11
เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2561 กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรมรับรายงานตัวให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติเขตอำเภอจอมทอง ประจำเดือนเมษายน 2561 2018-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา รับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอำเภอเชียงม่วน 2018-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา นำผู้ถูกคุมความประพฤติช่วยบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2018-04-11
10 เม.ย. 2561 สคป.ลำปาง โครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยเทศกาลสงกรานต์ อำเภอห้างฉัตร 2018-04-11
10 เม.ย. 2561 สคป.ลำปาง ประชุมวิทยากรลูกเสือเพื่อเตรียมความพร้อมจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนฯ 2018-04-11
10 เม.ย. 2561 สคป.ลำปาง ปฐมนิเทศผู้เข้าร่วมโครงการค่ายลูกเสือและผู้ปกครอง 2018-04-11
10 เม.ย. 2561 ตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดสมาชิก ชมรม TO BE NUMBER 1 2018-04-11
สคป.จ.ชร สาขาเทิง นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2018-04-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพะเยา เข้าประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศ โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ระหว่างศาลยุติธรรมกับสำนักงานคุมประพฤติ 2018-04-10
สคป.แพร่ ร่วมงานเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลออุบัติเหตุ 2018-04-10
สคป.แพร่ รับรายงานตัวเขตอำเภอเด่นชัย 2018-04-10
คุมประพฤติฝางจัดกิจกรรมขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร ป้องกันอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2561 2018-04-10
เมื่อวันที่ 9 เมษายน 2561 กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรมรับรายงานตัวให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติเขตอำเภออมก๋อย ประจำเดือนเมษายน 2561 2018-04-09
เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2561 กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรมรับรายงานตัวให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติเขตอำเภอแม่แจ่ม ประจำเดือนเมษายน 2561 2018-04-09
คป.ลำพูนร่วมงานวันจักรี 6 เมษายน 2561 2018-04-06
2 เม.ย. 2561 สคป.ลำปาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" 2018-04-05
2 เม.ย. 2561 สคป.ลำปาง ร่วมจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เนื่่องในวันเคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2018-04-05
31 มี.ค. 2561 สคป.ลำปาง ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวฯ 2018-04-05
สคป.จ.ชร สาขาเทิง จัดโครงการอบรมกฎหมายจราจร การขับขี่ปลอดภัยและวินัยจราจร 2018-04-04
สคป.จ.ชร สาขาเทิง จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2561 2018-04-04
เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 กรมคุมประพฤติร่วมบูรณาการงานกับที่ทำการปกครองอำเภอฮอดในการคัดเลือกทหารกองประจำการ ประจำปี 2561 2018-04-04
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 กรุมคุมประพฤติเข้าร่วมประชาสัมพันธ์ภารกิจกรม ในการประชุมกำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอฮอด ประจำเดือนเมษายน 2561 2018-04-04
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 กรมคุมประพฤติได้มอบเกียรติบัตร อาสาสมัครคุมประพฤติ 25 ปี 2018-04-04
เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2561 กรมคุมประพฤติจัดกิจกรรมรับรายงานตัวให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติเขตอำเภอฮอด-ดอยเต่า ประจำเดือนเมษายน 2561 2018-04-04
สคป.จ.ชร สาขาเทิง มอบเงินทุนสงเคราะห์ประกอบอาชีพ 2018-04-02
คป.ลำพูน ร่วมงานวันข้าราชการพลเรือนปี 2561 2018-04-02
คป.ลำพูนร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันข้าราชการพลเรือนสามัญ ปี2561 2018-04-02
คป.ลำพูน ร่วมแสดงคความยินดีข้าราชการดีเด่นจังหวัดลำพูน 2018-04-02
คป.ลำพูนร่วมพิธีวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2561 2018-03-31
คุมประพฤติฝางนำผู้ถูกคุมความประพฤติรณรงค์ไม่เผาไม่สร้างมลพิษ เพื่อลดภาวะโลกร้อน ปี 2561 2018-03-29
คป.ลำพูน ศึกษาดูงาน ตามโครงการแลกเปลี่ยนบุคลากร 2018-03-28
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมรับรายงานตัวกลุ่มอำเภอเมือง 2018-03-28
สคป.จ.ชม.จัดกิจกรรมทำงานสาธารณประโยชน์ 2018-03-28
คป.ลำพูน ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติฯ 2018-03-28
สคป.จ.ชร จัดอบรมธรรมะและหลักสูตรการดำเนินชีวิต ตามแนวทางแห่งพุทธศาสนาให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-03-28
27 มี.ค. 2561 สคป.ลำปาง ประสานงานศาลยุติธรรมในจังหวัดลำปางในการติดตั้งโปรแกรม Public Key 2018-03-28
27 มี.ค. 2561 สคป.ลำปาง ประสานงานกับศูนย์พัฒนาฯผู้สูงอายุจังหวัดลำปางเพื่อจัดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนฯ 2018-03-28
26 มี.ค. 2561 สคป.ลำปาง ร่วมประชุมสร้างความเข้าใจแก่คณะกรรมการกองทุนจัดสวัสดิการสังคมในการจัดโครงการฝึกอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-03-28
สคป.จ.ชร สาขาเทิง ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "อำเภอยิ้ม เคลื่อนที่" 2018-03-27
24 มี.ค. 2561 สคป.ลำปาง เปิดศูนย์ประสานงานร่วมมูลนิธิ อ.ส.ค. และมูลนิธิพันธกิจ 300 2018-03-26
23 มี.ค. 2561 สคป.ลำปาง ขอแสดงความยินดีกับ อาสาสมัครคุมประพฤติ รับรางวัลอาสาสมัครดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี 2560 2018-03-26
23 มี.ค. 2561 สคป.ลำปาง ประสานความร่วมมือกับชุมชนและท้องถิ่นในอำเภอเกาะคา 2018-03-26
23 มี.ค. 2561 สคป.ลำปาง ร่วมกับแรงงานจังหวัดลำปาง ให้ความรู้เกี่ยวกับการหางานทำให้แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-03-26
23 มี.ค. 2561 สคป.ลำปาง ร่วมจัดกิจกรรมโครงการทำฝายชะลอน้ำกั้นแม่น้ำวัง อำเภอเกาะคา 2018-03-26
23 มี.ค. 2561 สคป.ลำปาง ร่วมแสดงความยินดีกับ อาสาสมัครคุมประพฤติรับโล่ประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครยุติธรรมดีเด่น ประจำปี 2560 2018-03-26
สคป.จ.ชร จัดประชุม Case conference คดีสืบเสาะและพินิจ มาตรา 56 2018-03-26
สคป.จ.ชร พัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ เตรียมฝึกอบรม หลักสูตร "ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสารเบื่องต้น" 2018-03-26
คุมประพฤติฝางขับเคลื่อนการทำงานเชิงรุก เพื่อบูรณาการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน 2018-03-26
คป.ลำพูน ร่วมงาน “เมล็ดพันธุ์ที่งอกงามตามระยะทางที่ก้าวเดิน” 2018-03-26
คป.ลำพูนหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและคืนความสุขให้ประชาชน 2018-03-26
คุมประพฤติฝางออกบริการประชาชนเคลื่อนที่ โครงการอำเภอยิ้ม 2018-03-22
คุมประพฤติฝางนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ โรงพยาบาลฝาง 2018-03-22
22 มี.ค. 2561 สคป.ลำปาง จัดกิจกรรมบริการสังคม ณ สุสานตำบลหลวงเหนือ อำเภองาว จังหวัดลำปาง 2018-03-22
22 มี.ค. 2561 สคป.ลำปาง จัดกิจกรรมบริการสังคม ณ โรงเรียนเคนเน็ตแม็คเคนซี จังหวัดลำปาง 2018-03-22
สนง.คุมประพฤติจังหวัดพะเยาเข้าร่วมกิจกรรมวันอปพร. 2018-03-22
สนง.คุมประพฤติจังหวัดพะเยาจัดกิจกรรมอบรมความรู้สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ 2018-03-22
20 มี.ค. 2561 สคป.ลำปาง เยี่ยมผู้ถูกคุมโรงพยาบาลวังเหนือ 2018-03-21
20 มี.ค. 2561 สคป.ลำปาง จัดกิจกรรมอบรมธรรมให้แก่ผู้ถูกคุม อำเภอวังเหนือ จังหวัดลำปาง 2018-03-21
สคป.จ.ชร จัดอบรมธรรมะกับการดำเนินชีวิตและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม ณ พุทธมณฑลสมโภช 750 ปี เมืองเชียงราย อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย 2018-03-21
สคป.จ.ชร เข้าร่วมประชุมเตรียมพร้อมการเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศโดยวิธีอิเล็กทรอนิกส์ ระหว่างศาลยุติธรรมกับกรมคุมประพฤติ 2018-03-21
สคป.จ.ชร นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมในสถานศึกษา ณ ร.ร.ขยายโอกาสในชุมชนป่าห้า ต.นางแล อ.เมือง จ.เชียงราย 2018-03-21
สคป.จ.ชร จัดการประชุมเพื่อสร้างความยุติธรรมเชิงสมานฉันท์ยุติธรรมทางเลือกเยียวยาจิตใจ 2018-03-21
สคป.จ.ชม.ร่วมประชุมสภากาแฟ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ครั้งที่ 2/2561 2018-03-21
21 มี.ค. 2561 สคป.ลป. จัดอบรมเรื่องผลกระทบต่อยาเสพติด อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง 2018-03-21
17 มี.ค. 2561 สคป.ลำปาง จัดกิจกรรมทำแนวกันไฟป่าบ้านน้ำโจ้ อำเภอเมืองปาน จังหวัดลำปาง 2018-03-21
16 มี.ค. 2561 สคป.ลำปาง ร่วมแสดงความยินดีกับอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดลำปาง 2018-03-21
สคป.แพร่ ร่วมพิธีเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ 2018-03-20
สคป.จ.ชร เข้าร่วมกิจกรรมวัน อสม.แห่งชาติ และนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม บูรณาการการทำงานร่วมหน่วยงานภาคี 2018-03-20
สคป.จ.ชร รับรายงานตัวและนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2018-03-20
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2561 กรมคุมประพฤติเข้าร่วมโครงการผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ หัวหน้ส่วนราชการและผู้บริหารองค์กรปกค