จำนวนผู้เข้าชม : 318

   


ขอสำรวจงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (รายการค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ) [2018-05-25]

เรียน หัวหน้าหน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ

 

          ขอสำรวจงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 แผนงานพื้นฐานด้านความมั่นคง รายการค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น โดยขอให้หน่วยงานในสังกัดกรมคุมประพฤติ ดำเนินการกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์มการสำรวจงบประมาณ รายการค่าน้ำมันเชื้อเพลิงและหล่อลื่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ได้ที่ “หัวข้อข่าวด่วน” และระบบอินทราเน็ต ดาวน์โหลด กองแผนงานและสารสนเทศ และส่งกลับมายังกองแผนงานและสารสนเทศ ทาง E-mail :newplandop@gmail.com  โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม 2561 ก่อนเวลา 12.00 น. หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลกับคุณสุวีณา ธุสมติ ทางโทรศัพท์หมายเลข

02 141-4904, 02 143-8846

เอกสารดาวน์โหลด :

ตารางสำรวจค่าน้ำมัน61.xlsx