รูป หัวข้อ วันที่
สคป.กำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดโครงการ “มหกรรมรวมพลอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของกรมคุมประพฤติ” 2023-09-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม “สร้างฝายชะลอน้ำ” ตามโครงการกำแพงเพชรร่วมใจสร้างฝายคืนความชุ่มชื่นกับผืนป่า 2023-09-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ อำเภอวชิรบารมี ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอวชิรบารมี 2023-09-21
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมมอบทุนประกอบอาชีพให้กับ ผู้ถูกคุมความประพฤติจากการเสนอขอรับการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ จากกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ 2023-09-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ ตรวจสุขภาพประจำปี 2566 2023-09-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนกันยายน 2566 2023-09-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมโครงการมหกรรมรวมพล อาสาสมัครคุมประพฤติ พร้อมกันทั่วประเทศ 2023-09-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมสร้างความรัก ความผาสุก ให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร 2023-09-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 2/2566 2023-09-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนกันยายน 2566 ครั้งที่ 9/2566 2023-09-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ อำเภอบึงนาราง ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบึงนาราง 2023-09-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง 2023-09-20
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมมอบทุนประกอบอาชีพให้กับ ผู้ถูกคุมความประพฤติจากการเสนอขอรับการสนับสนุนทุนประกอบอาชีพ จากกองทุนแม่ของแผ่นดินจังหวัดอุตรดิตถ์ 2023-09-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าเยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-09-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอไทรงาม 2023-09-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการมหกรรมรวมพลอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อปฏิบัติงานภารกิจของกรมคุมประพฤติ 2023-09-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสถานที่และปรับภูมิทัศน์ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอไทรงาม 2023-09-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ อำเภอโพทะเล ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอโพทะเล 2023-09-19
สคป.กำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมประกวดกล้วยไข่พันธุ์ดี TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 14 ประจำปี 2567 2023-09-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมโครงการอบรมการใช้งานโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู : โปรแกรมพื้นฐาน “โปรแกรมใจพร้อม” รุ่นที่ 3 2023-09-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด (กพยจ.)ครั้งที่ 3/2566 ณ ห้องประชุมหลวงพ่อพิธ 2023-09-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการเทคนิคการเขียนหนังสือราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-09-18
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ดำเนินการจัดพิธีปิดโครงการ “สานสัมพันธ์น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” ครั้งที่ 3 2023-09-16
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดโครงการ “สานสัมพันธ์น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด”ครั้งที่ 3 วันที่ 4 2023-09-16
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ดำเนินการจัดพิธีเปิดโครงการ “สานสัมพันธ์น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” ครั้งที่ 3 2023-09-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร มอบทุนประกอบอาชีพแก่สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2023-09-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2023-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ ออกติดตามโครงการกำลังใจ ที่ได้รับเงินทุนประกอบอาชีพ ตำบลบ้านโคก อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2023-09-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในโอกาสครบรอบ 97 ปี วันประมงแห่งชาติ ณ โครงการอุทยานระบบนิเวศในพื้นที่ชุ่มน้ำบึงสีไฟ 2023-09-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ อำเภอวังทรายพูน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอวังทรายพูน 2023-09-14
สคป.กำแพงเพชรเข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ 2023-09-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2023-09-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-09-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่และจัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอตะพานหิน (อาคารเทศบาลเมืองตะพานหิน) 2023-09-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรและสร้างความเข้าใจในภาวะวิกฤต ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร 2023-09-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-09-11
สำนังานงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดพิธีปิดโครงการสานสสำพันธ์น้องพี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด วันที่ 8 กันยายน 2566 ณ บ้านริมคอย ตำบลท่าพล อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2023-09-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ มอบทุนโครงการกำลังใจ แก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ ส่งเสริมการ สร้างงาน สร้างอาชีพ 2023-09-11
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์บำเพ็ญจิตภาวนา ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-09-11
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์บำเพ็ญจิตภาวนา ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-09-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติ JSOC 2023-09-09
พิธีเปิดโครงการสานสัมพันธ์น้องพี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด ระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2566 ณ บ้านริมดอย ตำบลท่าพล อ.เมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2023-09-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมประชุมติดตามการดำเนินงานโครงการกำลังใจ โดยกรมวังผู้ใหญ่ประจำพระองค์ ๙๐๘ 2023-09-09
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดปฐมนิเทศชี้แจงเงื่อนไขผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษซึ่งติดกำไลข้อเท้า (EM) 2023-09-09
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดโครงการจิตอาสาตามรอยพระราชา กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ทำความดีเพื่อสังคม ณ วัดดอยท่าเสา และ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ 2023-09-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมตลาดนัดความดี “คุณธรรม คุณทำได้” 2023-09-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการ “ สานสัมพันธ์น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 3 (วันที่ 5)” 2023-09-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ อำเภอบึงนาราง ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางมูลนาก 2023-09-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการ “ สานสัมพันธ์น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 3 (วันที่ 4)” 2023-09-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการ “ สานสัมพันธ์น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 3 (วันที่ 3)” 2023-09-06
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอลับแล 2023-09-06
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ รุ่นที่ 2 ระดับเขต 6 จังหวัดเพชรบูรณ์ 2023-09-06
สคป.กำแพงเพชร จัดโครงการสานสัมพันธ์น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 5 2023-09-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดพิธีเปิดโครงการ “ สานสัมพันธ์น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 3 ” 2023-09-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 2023-09-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการ “ สานสัมพันธ์น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 3 (วันที่ 1)” 2023-09-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ระดับเขต 6 รุ่นที่ 2 ระหว่างวันที่ 2 – 3 กันยายน 2566 2023-09-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอศรีเืทพ 2023-09-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฎิบัติการอาสาสมัครคุมประพฤติ 31 สค.66-1 ก.ย.66 2023-09-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด 2023-09-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดพิธีปฏิญาณตนและมอบเข็มให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 2023-09-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 8/2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 2023-09-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการปฐมนิเทศ ชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติ และข้อปฏิบัติในระหว่างคุมประพฤติ 2023-09-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการอบรม เชิงปฏิบัติการอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (วันที่ 2) 2023-09-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดพิธีเปิดโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-09-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด 2023-08-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมออกหน่วยในโครงการบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 11 2023-08-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องพระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และพระราชบัญญัติจราจรทางบก ​ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 2023-08-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ เรื่อง พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือ ที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 และอุปกรณ์ EM 2023-08-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น แก่ผู้กระทำผิดในความดูแลของกรมคุมประพฤติ 2023-08-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมสร้างความรัก ความผาสุก สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดเจ้าหน้าที่ที่มีวันคล้ายวันเกิดภายในเดือนสิงหาคม 2023-08-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมประจำเดือนสิงหาคม 2566 2023-08-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ และจัดกิจกรรมอบรมแนะแนวการศึกษาและอาชีพ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 2023-08-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายข่าวเพื่อการประชาสัมพันธ์ ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้าจังหวัดพิจิตร (CK Convention Hall) 2023-08-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการติดตามค่ายสานสัมพันธ์น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-08-29
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ทำงานบริการสังคมและ อบรมความรู้ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอน้ำปาด 2023-08-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 8/2566 ประจำเดือนสิงหาคม 2566 2023-08-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ครั้งที่ 8/2566 2023-08-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสานสัมพันธ์เครือข่าย TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัด(ถอดบทเรียนการประกวด จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE) 2023-08-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีปิดการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านภัยยาเสพติด ชิงถ้วยพระราชทาน ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-08-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด 2023-08-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินพิธีปิดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ ระหว่างวันที่ 21-25 สิงหาคม 2566 2023-08-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมกฎหมายจราจร จัดโครงการ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ครั้งที่ 5/๒๕๖๖ 2023-08-25
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์บำเพ็ญจิตภาวนา ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-08-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมสำนักงาน ประจำเดือนสิงหาคม 2566 2023-08-24
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมประพฤติตามโครงการสู่ทางสายใหม่ครั้งที่ 8/2566 2023-08-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนสิงหาคม 2566 2023-08-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น แก่ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ (วันที่ 4) 2023-08-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอวชิรบารมี อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 2023-08-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-08-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น แก่ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ (วันที่ 3) 2023-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 2023-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรรค์ จัดประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 7/2566 2023-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น แก่ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ (วันที่ 2) 2023-08-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ และจัดกิจกรรมพลังบวร นำผู้ถูกคุมความประพฤติบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ วัดทุ่งน้อย ตำบลทุ่งน้อย อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 2023-08-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษายาเสพติดจังหวัดพิจิตร (โต๊ะข่าว) ประจำเดือนสิงหาคม 2566 ครั้งที่ 8/2566 2023-08-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-08-22
สคป.กำแพงเพชร ร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล ถวายพระราชกุศล เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2023-08-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ หลักสูตร “การล้างและบำรุงเครื่องปรับอากาศในบ้าน และช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก” 2023-08-21
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทองแสนขัน 2023-08-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้และปลูกฝังค่านิยม ด้านการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบของจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2566 2023-08-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมพนักงานคุมประพฤติ 2023-08-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมทางไกล ( online conference ) การจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด โครงการติดตามดูแล แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด และผู้กระทำผิดในคดีเกี่ยวกับยาเสพติด 2023-08-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานคุมประพฤติ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 102.75 Mhz 2023-08-18
สคป.กำแพงเพชร จัดโครงการ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ครั้งที่ 4/2566 2023-08-17
สคป.กำแพงเพชร ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-08-17
สคป.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนี พันปีหลวง 2023-08-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ โดยการสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพเลี้ยงปลา 2023-08-17
สคป.กำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมโคก หนอง นาแห่งน้ำใจและความหวัง กรมราชทัณฑ์ “ผู้ว่าพาทำนา ปลูกวันแม่และเก็บเกี่ยววันพ่อ” 2023-08-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ อำเภอวังทรายพูน ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอวังทรายพูน​ 2023-08-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่เขต 6 ณ โรงแรมท็อปแลนด์ พลาซ่า อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2023-08-17
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ระหว่างวันที่ 16 - 17 สิงหาคม 2566 ระดับเขต 6 จังหวัดพิษณุโลก 2023-08-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อทดลองใช้งานเว็บแอพลิเคชั่น Nakhon Sawan Carbon Cockpit) ประจำงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-08-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ อำเภอสากเหล็ก ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสากเหล็ก 2023-08-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตรโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ระดับเขต ๖ ร่วมกับสำนักงานคุมประพฤติในสังกัดเขต ๖ 2023-08-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเสนอทุนประกอบอาชีพ 2023-08-16
สคป.กำแพงเพชร ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 2023-08-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-08-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมรับฟังการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการป้องกัน การกระทำความผิดซ้ำ ครั้งที่ 35/2566 2023-08-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-08-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เพื่อวิเคราะห์สาเหตุการเกิดอุบัติเหตุทางถนน และประเมินผลการดำเนินงานป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในระดับพื้นที่ ประจำปี 2565-2566 (Status Report 2022-2023) 2023-08-15
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 2023-08-15
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม 2566 2023-08-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนี พันปีหลวง ณ สวนเพชรบุระ จังหวัดเพชรบูรณ์ 2023-08-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ และจัดโครงการอบรมการป้องกันการเสพซ้ำ 2023-08-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมพนักงานคุมประพฤติ 2023-08-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร พร้อมปล่อยพันธุ์ปลาเฉลิมพระเกียรติพระพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหาคม “วันแม่แห่งชาติ” 2023-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางพานพุ่มทอง พุ่มเงินถวายเครื่องราชสักการะ และจุดเทียนชัยมงคล หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2023-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง 2023-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและ พิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 2023-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมทำบุญตักบาตร ข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 91 พรรษา 12 สิงหาคม 2566 2023-08-12
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมจิตอาสา สร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2023-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2023-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 12 สิงหาคม 2566 2023-08-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการ “ค่ายสานสัมพันธ์น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-08-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมแถลงข่าวงานประเพณีแข่งขันเรือยาวจังหวัดพิจิตร ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี 2566 2023-08-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-08-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ เข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชนนี พันปีหลวง ณ ศาลเยาวชนและครอบครัว จังหวัดเพชรบูรณ์ 2023-08-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการ “ สานสัมพันธ์น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 2 (วันที่ 5)” 2023-08-11
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพิชัย 2023-08-11
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาฟุตบอล และกีฬาพื้นบ้านเนื่องในวันรพี ประจำปี 2566 2023-08-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการ “ สานสัมพันธ์น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 2 (วันที่ 4)” 2023-08-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางมูลนาก อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 2023-08-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมงานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬาฟุตบอล 7 คน ต้านยาเสพติด (TO BE NUMBER ONE CHAMPION CUP KAMPHAENGPHET 2023) 2023-08-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-08-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬา เนื่องในวันรพี ประจำปี 2566 2023-08-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้และบำรุงพืชพันธุ์ไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2023-08-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการ “ สานสัมพันธ์น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 2 (วันที่ 3)” 2023-08-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมืองพิจิตร 2023-08-09
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมอบรมธรรมะ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ พร้อมถวายเทียนพรรษา และสังฆทานชุดผ้าอาบน้ำฝนเนื่องในวันเข้าพรรษา 2023-08-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมการพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า (สภากาแฟซาละวัน) ครั้งที่ 8/2566 2023-08-09
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอลับแล 2023-08-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดพิธีเปิดโครงการ “ สานสัมพันธ์น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 2 ” 2023-08-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดพิธีปฏิญาณตนและมอบเข็มให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 2023-08-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอโพธิ์ประทับช้าง 2023-08-08
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ เข้าร่วมแข่งขันกีฬาเปตอง เนื่องในวันรพี ประจำปีพ.ศ. ๒๕๖๖ 2023-08-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีเปิดโครงการ “สานสัมพันธ์น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 4 2023-08-08
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลและพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-08-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีทางศาสนาและพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันรพี” ประจำปี 2566 2023-08-08
สคป.กำแพงเพชร ร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2566 2023-08-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีทางศาสนาและพิธีวางพวงมาลา เนื่องใน “วันรพี” ประจำปี 2566 2023-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการ “ สานสัมพันธ์น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 2 (วันที่ 1)” 2023-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมงานวันรพี ประจำปี 2566 เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบิดาแห่งกฎหมายไทย 2023-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีสงฆ์และวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม. 2566 ณ ศาลจังหวัดวิเชียรบุรี 2023-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ ประชาสัมพันธ์งานตามพระราชบัญญัติการป้องกันการกระทำผผิดซ้ำฯ องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า 2023-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีสงฆ์และวางพวงมาลา น้อมรำลึกเนื่องในวันรพี 7 สิงหาคม. 2566 ณ ศาลจังหวัดเพชรบูรณ์ 2023-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมโครงการส่งเสริมสนับสนุนการอนุรักษ์ฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น “กิจกรรมถนนแห่งศรัทธา ผู้ว่าฯ พาทำบุญ ประจำปี 2566” 2023-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม พัฒนาภูมิทัศน์ ณ วัดท่าฬ่อ อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 2023-08-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ลงพื้นที่ขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนสิงหาคม 2566 2023-08-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชา 2023-08-03
สคป.เพชรบูรณ์ ตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวโรกาศ เฉลิมพระชนมพรรษา 28 กค. 2566 2023-08-03
สคป.เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เนื่องในวันเฉลิมพระชมพรรษา 28 ก.ค. 2566 2023-08-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 7/2566 2023-08-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมชี้แจงแนวทางการประเมินส่วนราชการการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 2023-08-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมให้ความรู้ให้ข้อคิดตามโครงการ “โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์” ณ โรงเรียนสระหลวงพิทยาคม อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 2023-08-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 2023-08-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 (ครั้งที่ 7/2566) 2023-08-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการ “ค่ายสานสัมพันธ์น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-08-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและความรู้เรื่องสมองติดยา ประจำปีงบประมาณ 2566 วันที่ 31 กรกฎาคม 2566 2023-07-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 2023-07-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 2023-07-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณเพื่อเป็นข้าราชการที่ดีและพลังของแผ่นดิน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28 กรกฎาคม 2566 2023-07-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 2023-07-28
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดพิธีปิดโครงการ “สานสัมพันธ์น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 2 2023-07-28
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดโครงการ “สานสัมพันธ์น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด”รุ่นที่ 2 วันที่ 4 2023-07-28
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดโครงการ “สานสัมพันธ์น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด”รุ่นที่ 2 วันที่ 3 2023-07-28
คุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 2023-07-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาคูคลอง เนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ในวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖ 2023-07-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 2023-07-28
สคป.เพชรบูรณ์ จัดกิจกรรม หนึ่งผู้ให้ หลายผู้รับ เพิ่มโลหิต เพิ่มชีวิต 2023-07-27
สำนักงานคุมประพฤตินครสวรรค์ ข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ ครั้งที่ 7/2566 2023-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ 2023-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมคุมประพฤติ รักษ์ไทย หัวใจพอเพียง 2023-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมอบรมธรรมะพัฒนาจิตใจ และรับรายงานตัวนอกสถานที่ ​ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 2023-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ โดยการสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพ ทำการเกษตรปลูกข้าวโพด 2023-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร มอบต้นกล้าไม้ยูคาลิปตัสให้คณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชน 2023-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 7/2566 ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 2023-07-26
สำนักงานคุมประพฤตินครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 7/2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (โปรแกรม Cisco Webex Meeting) 2023-07-26
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริม การประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบูรณ์ ร่วมพิธีบรรพชา อุปสมบทหมู่ ประจำปี 2566 ณ วัดเพชรวราราม พระอารามหลวง 2023-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีเปิดโครงการ “สานสัมพันธ์น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 3 2023-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเฉลิมพระเกียรติ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 2023-07-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการ “ค่ายสานสัมพันธ์น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-07-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอไทรงาม 2023-07-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร 2023-07-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 2023-07-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดการอบรมปฐมนิเทศครั้งที่ 32/2566 2023-07-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-07-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรรค์ จัดประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 6/2566 2023-07-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมแสดงสัญลักษณ์ ต่อต้านการทุจริต 2023-07-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ส่งตัวผู้ถูกเฝ้าระวัง เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน 46 จังหวัดพิษณุโลก 2023-07-24
สคป.เพชรบูรณ์ ทำบุญตักบาตร อิ่มบุญ สุขใจ นั่งผ้าไทยตักบาตร ณ วัดมหาธาตุ พระอารามหลวง 2023-07-24
สคป.เพชรบูรณ์ มอบทุนโครงการกำลังใจ 2023-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมการนำเสนอผลงาน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐประจำปี พ.ศ.2566 หมวด 1 ด้านการนำองค์การและความรับผิดชอบต่อสังคม 2023-07-24
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ เข้าร่วมโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้งาน โปรแกรมระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ แบบออนไลน์ 2023-07-23
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าปลา 2023-07-23
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุตรดิตถ์ 2023-07-23
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ อาสาทำความดี 31 ปี กรมคุมประพฤติ บริจาคโลหิต เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2023-07-22
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์บำเพ็ญจิตภาวนา ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-07-22
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นวิทยากรในโครงการ เตรียมความพร้อมก่อนปล่อย เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ 2023-07-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2023-07-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๖ 2023-07-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ ประชุมสำนักงาน ประจำเดือน กรกฎาคม 2566 2023-07-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-07-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ส่งเสริมการสร้างงานสร้างอาชีพ ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเสนอทุนประกอบอาชีพ 2023-07-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ อำเภอวชิรบารมี ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอวชิรบารมี 2023-07-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมออกหน่วยในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๙ 2023-07-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระพุทธวชิรปราการ เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 71 พรรษา 28 กรกฎาคม 2023-07-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีเปิดโครงการ “สานสัมพันธ์น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 2 2023-07-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อรองรับการดำเนินงานประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2023-07-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 2023-07-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีถวายราชสดุดี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์พิจิตร บึงสีไฟ จังหวัดพิจิตร 2023-07-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมพนักงานคุมประพฤติ 2023-07-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ออกรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-07-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมกฎหมายจราจร จัดโครงการ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ครั้งที่ 3/๒๕๖๖ 2023-07-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมเข้าวัดปฏิบัติธรรม วันธรรมสวนะ ภายใต้แนวคิด “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน” 2023-07-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อรองรับการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2023-07-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมผู้บริหารสำนักงานคุมประพฤติในพื้นที่เขต 6 ณ โรงแรมเมย์ฟลาวเวอร์ แกรนด์ โฮเทล พิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 2023-07-17
คุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ อาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อรองรับการดำเนินงานตาม ประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2023-07-17
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิกTO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 2023-07-17
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพิชัย 2023-07-17
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ เข้าร่วมอบรมผู้นำกระบวนการ หลักสูตรโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ 2023-07-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อรองรับการดำเนินงานตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ. 2564 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2023-07-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าร่วมงานประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในงาน "มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566" 2023-07-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม ๑๙๑๐ ด้วยหัวใจ ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 ครั้งที่ 1 2023-07-17
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพช ร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 2023-07-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมงานมหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 2023-07-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมงานประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ในงาน “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566” 2023-07-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมงานประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ของจังหวัด และอำเภอ ในงาน “มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566” 2023-07-15
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมการประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ในระดับประเทศ ประจำปี 2566 2023-07-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 2023-07-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เป็นวิทยากรในโครงการส่งเสริมและสนับสนุนสถานศึกษาร่วมกับเครือข่ายในการป้องกัน ปัญหาพฤติกรรมและการกระทำผิดของเด็กและเยาวชนอย่างยั่งยืน ปีงบประมาณ 2566 2023-07-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมคุมประพฤติ รักษ์ไทย หัวใจพอเพียง 2023-07-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 2023-07-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอลานกระบือ 2023-07-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมคุณพ่อสัมฤทธิ์ มีกล่ำ 2023-07-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่และจัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอตะพานหิน (อาคารเทศบาลเมืองตะพานหิน) 2023-07-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมงานรัฐพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะเนื่องใน “วันสมเด็จพระนารายณ์มหาราช” ประจำปี 2566 2023-07-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมสร้างความรัก สร้างความผาสุก สุขสันต์วันคล้ายวันเกิดเจ้าหน้าที่มีวันคล้ายวันเกิดภายในเดือนกรกฎาคม 2023-07-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและความรู้เรื่องสมองติดยา ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-07-10
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ เข้าร่วมงานลานวัฒนธรรมสร้างสุข ตลาดนัดชุมชนคุณธรรม จังหวัดอุตรดิตถ์ 2023-07-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการค่ายให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (วันที่ 3) 2023-07-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัยสัญจรเชิงบูรณาการ 2023-07-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการค่ายให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (วันที่ 2) 2023-07-06
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ประชุมคณะทำงานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ติดตามตัวเพื่อรับฟังวิธีปฏิบัติ ทบทวนขั้นตอนในการปฏิบัติงาน และข้อปัญหาที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน 2023-07-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมสร้างความผาสุก มอบเงินสวัสดิการและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตรที่มีอาการป่วย 2023-07-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการ “สร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 1 (วันที่ 1) (ค่ายให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา) 2023-07-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่และจัดกิจกรรมอบรมทักษะชีวิต ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลคลองคะเชนทร์ ตำบลคลองคะเชนทร์ อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 2023-07-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมการพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า (สภากาแฟชาละวัน ) 2023-07-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมชี้แจงเกณฑ์การประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ.2566 2023-07-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการติดตามค่ายสานสัมพันธ์น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-07-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอโพธิ์ประทับช้าง อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 2023-07-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมโครงการ “ปศุสัตว์ร่วมใจ กำจัดภัยโรคพิษสุนัขบ้า” เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ฯ 2023-07-04
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานคุมประพฤติ และการดำเนินงานของศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอลับแล 2023-07-04
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอลับแล 2023-07-04
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานคุมประพฤติ และการดำเนินงานของศูนย์ประสานงาน อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าปลา 2023-07-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและความรู้เรื่องโรคสมองติดยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-07-03
สคป.กำแพงเพชร จัดอบรมกฎหมายจราจร โครงการ "ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ" ครั้งที่ 2/2566 2023-07-01
สคป.กำแพงเพชร ร่วมงานฉลองพระชนมายุ 8 รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 2023-07-01
สคป.กำแพงเพชร จัดโครงการ "ค่ายสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด" รุ่นที่ 1 2023-07-01
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดโครงการ “พัฒนาเครือข่ายจิตอาสา และแกนนำชุมชนร่วมป้องกันการกระทำผิดซ้ำในชุมชน” กิจกรรมที่ ๒ 2023-07-01
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมประพฤติตามโครงการสู่ทางสายใหม่ครั้งที่ 6/2566 2023-07-01
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ประชุมสำนักงาน ประจำเดือน มิถุนายน 2566 2023-07-01
สคป.กำแพงเพชรร่วมกิจกรรม“รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก 26 มิถุนายน จังหวัดกำแพงเพชร ประจำปี 2566 2023-06-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการสัมมนา เครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 2023-06-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการสัมมนา เครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 2023-06-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมสร้างความผาสุก มอบเงินสวัสดิการและให้กำลังใจเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตรที่มีอาการป่วย 2023-06-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมรับการติดตามผลการดำเนินงานโครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-06-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสภาบริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร 2023-06-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ และจัดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องบทบาทและภารกิจของสำนักงานยุติธรรมจังหวัดพิจิตร ณ สำนักงานกองทุนสวัสดิการชุมชนสงเคราะห์ตำบลสามง่าม (ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสามง่าม) จังหวัดพิจิตร 2023-06-28
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ รอบพื้นที่ 2023-06-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาความคิดพิชิตยาเสพติด ครั้งที่ 6 2023-06-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ และจัดกิจกรรมประโยชน์ของพืชสมุนไพร ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงด้านสมุนไพรไทย หมู่ 4 ตำบลทับคล้อ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 2023-06-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 2023-06-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ส่งตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้ารับการบำบัดฟื้นฟูยาเสพติด ที่ศูนย์พัฒนาพฤตินิสัยลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 2023-06-27
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ เข้าร่วมกิจกรรมรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566 2023-06-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุงโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู : โปรแกรมพื้นฐาน (โปรแกรมใจพร้อม) 2023-06-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมพนักงานคุมประพฤติ 2023-06-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ 8 รอบ 96 พรรษาสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก 2023-06-26
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ เข้าร่วมโครงการมหกรรมไกล่เกลี่ย หนี้หลังศาลมีคำพิพากษา สำนักงานบังคับคดีจังหวัดอุตรดิตถ์ 2023-06-25
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดโครงการ “พัฒนาเครือข่ายจิตอาสา และแกนนำชุมชนร่วมป้องกันการกระทำผิดซ้ำในชุมชน” กิจกรรมที่ ๑ 2023-06-25
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านยุติธรรม ของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-06-25
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ดำเนินการจัดพิธีปิดโครงการ “สานสัมพันธ์น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 1 2023-06-25
สคป.กำแพงเพชร จัดโครงการค่ายการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา TO BE คืนคนดีเมืองกำแพง 2023-06-24
สคป.กำแพงเพชร ออกเยี่ยมบ้านผู้ที่ศาลอาจกำหนดใช้มาตรการเฝ้าระวังการกระทำความผิดซ้ำตามพ.ร.บ.JSOC 2023-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าพบ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร 2023-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าพบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 2023-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าพบ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 2023-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าพบ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร 2023-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ในกลุ่มผู้ถูกคุมความประพฤติฐานความผิดขับรถในขณะเมาสุราและพระราชบัญญัติจราจรทางบก 2023-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมงานวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 “รวมพลังไทย หยุดภัยยาเสพติด” 2023-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 2023-06-23
ผอ.สคป.กำแพงเพชร พร้อมด้วยอ.ส.ค. เยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้เข้ารับการอบรมยาเสพติด 2023-06-22
สคป.กำแพงเพชร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนา ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าภัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-06-22
สคป.กำแพงเพชร จัดพิธีลงนาม(MOU)ว่าด้วยการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด 2023-06-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้ารับการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม และรับการถ่ายทอดนโยบายจากหัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2023-06-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมออกหน่วยในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 8 2023-06-22
สคป.กำแพงเพชร รับการตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม 2023-06-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 2023-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดโครงการบูรณาการซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มเปราะบาง ตำบลโพทะเล อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 2023-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 6/2566 ประจำเดือนมิถุนายน 2566 2023-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าพบ อัยการจังหวัดพิจิตร 2023-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าพบ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตรและผู้อำนวยการสำนักงานอำนวยการประจำศาลจังหวัดพิจิตร 2023-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมโภชพระบรมธาตุเจดีย์ครบ 666 ปี เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 2023-06-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการเยี่ยมเยียนผู้ถูกเฝ้าระวังและผู้เสียหายตามพ.ร.บ.JSOC 2023-06-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอไทรงาม จัดกิจกรรมอบรมความรู้เศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านศรีวิไล 2023-06-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรม “ก่อสร้างฝายต้นน้ำลำธาร (Check Dam)” ตามโครงการกำแพงเพชรร่วมใจสร้างฝายคืนความชุ่มชื่นให้ผืนป่า 2023-06-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ และจัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดคงคาราม ตำบลบางคลาน อำเภอโพทะเล จังหวัดพิจิตร 2023-06-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง 2023-06-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมงานมหกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE จังหวัดพิจิตร ประจำปี 2566 2023-06-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดโครงการบูรณาการซ่อมสร้างที่อยู่อาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มเปราะบาง ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 2023-06-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดโครงการบูรณาการซ่อมสร้างที่อยู่อาศัยเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มเปราะบาง ตำบลย่านยาว อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 2023-06-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการ “ สานสัมพันธ์น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 (วันที่ 5)” 2023-06-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมหารือเตรียมจัดงาน วันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2566 2023-06-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. 2566 2023-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการ อาสาสมัครคุมประพฤติเขต ๖ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ 2023-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการ “ สานสัมพันธ์น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 1 (วันที่ 4)” 2023-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน จังหวัดพิจิตร 2023-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่ามออกหน่วยในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 7 2023-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการสานสัมพันธ์เครือข่าย TO BE NUMBER ONE ครั้งที่ 3/2566 2023-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการ “ สานสัมพันธ์น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 1 (วันที่ 3)” 2023-06-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร 2023-06-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เปิดโครงการค่ายสานสัมพันธ์น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-06-14
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดอบรมความรู้ความเข้าใจในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำกระบวนการและผู้ปฏิบัติงาน โปรแกรม “สานสัมพันธ์น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” 2023-06-14
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ดำเนินการจัดพิธีเปิดโครงการ “สานสัมพันธ์น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 1 2023-06-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ออกเยี่ยมเยือนผู้พ้นโทษตามคำพิพากษาซึ่งสมัครเข้าร่วมโครงการกำลังใจ 2023-06-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการ สานสัมพันธ์น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-06-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการ “ สานสัมพันธ์น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 1 (วันที่ 1)” 2023-06-12
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมโปรแกรมพื้นฐาน รับรายงานตัว และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพิชัย 2023-06-10
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรม และขัณกัณฑ์เทศน์ งานประเพณีอัฏฐมีบูชา จังหวัดอุตรดิตถ์ประจำปี 2566 2023-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง 2023-06-10
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE 2023-06-09
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE 2023-06-09
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE 2023-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและความรู้เรื่องสมองติดยา ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 2023-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ พร้อมจัดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องโทษและพิษภัยของยาเสพติด ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่ อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 2023-06-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการเยี่ยมเยียนผู้ถูกเฝ้าระวังและผู้เสียหายตามพ.ร.บ.JSOC 2023-06-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพรานกระต่าย 2023-06-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมความรู้การนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ ติดตามตัวมาใช้ในภารกิจของกรมคุมประพฤติในปี พ.ศ. ๒๕๖๖ 2023-06-08
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE 2023-06-07
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE 2023-06-07
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมให้การต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวด จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE 2023-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ อำเภอเมืองพิจิตร ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองพิจิตร 2023-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมเตรียมความพร้อมในการดำเนินโครงการ “สานสัมพันธ์ น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ 1 ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร 2023-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 3/2566 2023-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมการพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า (สภากาแฟซาละวัน) ครั้งที่ 6/2566 2023-06-07
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าพบนายอำเภอชุมแสง และ ผู้กำกับการ สถานีตำรวจภูธรชุมแสง เพื่อหารือและประสานความร่วมมือในการดูแลสอดส่อง และบังคับใช้กฎหมายกับผู้ถูกเฝ้าระวัง ตามพระราชบัญญัติมาตรการ ป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศห 2023-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมสร้างความรัก ความผาสุกให้แก่เจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร 2023-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ พร้อมจัดกิจกรรมอบรมธรรมะ และนำผู้ถูกคุมความประพฤติบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ ณ วัดท่าบัวทอง ตำบลวังจิก อำเภอโพธิ์ประทับช้าง จังหวัดพิจิตร 2023-06-06
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ประชาสัมพันธ์พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 และ มอบเกียรติบัตรให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทองแสนขัน 2023-06-06
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และจัดบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านโคก 2023-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ครั้งที่ 25 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-06-06
สำนักงานคุมประพฤตินครสวรรค์ ร่วมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภารกิจของกรมคุมประพฤติ ตามโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอชุมแสง 2023-06-06
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าพบนายอำเภอโกรกพระ และนายอำเภอเมืองนครสวรรค์ เพื่อหารือและประสานความร่วมมือในการดูแลสอดส่อง และบังคับใช้กฎหมายกับผู้ถูกเฝ้าระวัง ตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกัน การกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ค 2023-06-06
สคป.กพ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 46 รูป พร้อมกับปล่อยพันธุ์ปลาน้ำจืด 200,000 ตัว และวางพานพุ่มเงิน พานพุ่มทอง ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 2023-06-04
สคป.กพ. ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 2023-06-04
สคป.กพ. จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 2023-06-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2023-06-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมงานสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่ศาสนา เนื่องในโอกาสวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปีพุทธศักราช 2566 2023-06-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้ง เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 2023-06-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ วางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในโอกาส วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 2023-06-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2566 2023-06-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ปลูกต้นไม้ เพื่อถวายพระพรชัยมงคลเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา ของสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณพระบรมราชินี 2023-06-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมทำบุญตักบาตรเนื่องวันวิสาขบูชา และสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนาแห่งชาติ 2023-06-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบรมราชินี 3 มิถุนายน 2566 2023-06-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ประชาสัมพันธ์พ.ร.บ.มาตราการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 และมอบเกียรติบัตรให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ้านโคก 2023-06-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ประชาสัมพันธ์พ.ร.บ.มาตราการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 และมอบเกียรติบัตรให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพิชัย 2023-06-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันวิสาขบูชาเพื่อถวายเป็นพุทธบูชา 2023-06-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะและวางพานพุ่ม เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 2023-06-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี 2023-06-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 2023-06-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและความรู้เรื่องสมองติดยา ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-06-02
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ประชาสัมพันธ์พ.ร.บ.มาตราการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 และมอบเกียรติบัตรให้แก่อาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-06-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตรดำเนินการปฐมนิเทศ เพื่อชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติและกำหนดการอบรมโครงการ “สานสัมพันธ์น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติดรุ่นที่ 1” ณ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร 2023-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการปฐมนิเทศ เพื่อนัดหมายเข้ารับการอบรม “โครงการสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจ เสริมพลังต้านยาเสพติด” ภายใต้โครงการค่ายให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยา และติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ EM ให้แก่ผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษ ณ 2023-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมฟังสวดพระอภิธรรมและพิธีฌาปนกิจศพบิดาของนายวัชระ ดาเอี่ยม เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน 2023-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันสำคัญของสถาบันชาติไทย เนื่องในวันพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว 2023-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพผู้นำกระบวนการ และผู้ปฎิบัติงาน โปรแกรมสานสัมพันธ์น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมความรู้กฎหมายทั่วไปสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-05-30
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ นำอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้ารับมอบประกาศเกียรติคุณเกียรติบัตรดีเด่น ด้านคดี ระดับกรม จากผู้ว่าราชการจังหวัดอุตรดิตถ์ 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้ารับการตรวจติดตามประเมินผล ชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบลงพื้นที่) 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติ โดยผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมเข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดร่วมกับหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชร ราชธิดา 2023-05-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-05-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลเสนอทุนประกอบอาชีพ กลุ่มเสี่ยงที่มีโอกาสเข้าไปยุ่งเกี่ยวข้องกับยาเสพติด 2023-05-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ได้รับเชิญเป็นวิทยากรในโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดกำแพงเพชรสาขาอำเภอขาณุวรลักษบุรี รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-05-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ ศาลาสภาบริหารคณะสงฆ์จังหวัดพิจิตร วัดท่าหลวง พระอารามหลวง จังหวัดพิจิตร 2023-05-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่ามออกหน่วยในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 6 2023-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประชุมคณะกรรมการคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2023-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการตรวจประเมินการดำเนินงานจังหวัด TO BE NUMBER ONE โดยคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) ณ จังหวัดพิจิตร 2023-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้ารับการติดตามประเมินผลการดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE โดยคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดจังหวัด อำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ (รอบพื้นที่) ประจำปี พ.ศ 2566 2023-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมบันทึกเทปวิทยุรายการ "ยุติธรรมพบประชาชน" 2023-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการรับรายงานตัวแบบกลุ่มศูนย์อำเภอเมืองฯ 2023-05-25
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมประพฤติตามโครงการสู่ทางสายใหม่ครั้งที่ 5/2566 2023-05-25
คุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมการประชุมปรึกษาหารือเพื่อกำหนดทิศทางการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ และเป้าหมายการพัฒนาจังหวัดอุตรดิตถ์ 20 ปี 2023-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรม แก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ แบบเข้มข้น ฐานความผิด ขับรถขณะเมาสุราช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี พ.ศ. 2566 2023-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนพฤษภาคม ครั้งที่ 5/2566 ในรูปแบบการประชุมทางไกล Online Conference 2023-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ ​ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 2023-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการโต๊ะข่าวรับผิดชอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ 2023-05-24
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ และรับรายงานตัว ณ วัดพระแท่นศิลาอาสน์ 2023-05-24
คุมประพฤติอุตรดิตถ์รับการตรวจประเมินมาตรฐาน ศูนย์ราชการสะดวก GECC โดยคณะอนุกรรมการตรวจประเมินมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก คณะที่ 8 2023-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 5/2566ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2023-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ และจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง หมู่ที่ 10 ตำบลเขาทราย อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร​ 2023-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เป็นวิทยากรโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ณ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมอำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร 2023-05-23
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการฯ 2023-05-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-05-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2023-05-22
อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดทอดผ้าป่าสามัคคีวัดคุ้งตะเภา 2023-05-19
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดโครงการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด “ดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจ ป้องกันภัยจากยาเสพติด” ครั้งที่ 6 2023-05-19
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมจิตอาสา/กิจกรรม Kick off ชาวอุตรดิตถ์ร่วมใจปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียว ลดโลกร้อน เสริมสร้างเศรษฐกิจชุมชนฐานรากอย่างยั่งยืน ในวันพืชมงคล พ.ศ 2566 2023-05-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาความคิด พิชิตภัยยาเสพติด 2023-05-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการเสริมสร้างความรู้กฎหมายด้านการบังคับคดีแพ่ง การบังคับคดีล้มละลาย การฟื้นฟูกิจการของลูกหนี้ และกฎหมายในชีวิตประจำวัน 2023-05-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ และจัดกิจกรรมส่งเสริมอาชีพในด้านการทำพืชส่วนผสม ณ โคกหนองนา แปลงนายวิชิต สิงห์อนันต์ หมู่ที่ 5 ตำบลบึงนาราง อำเภอบึงนาราง จังหวัดพิจิตร 2023-05-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีลาสิกขาพระภิกษุสงฆ์ในโครงการบรรพชาอุปสมบทหมู่ 111 รูป ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนรินทร์ เนื่องในโอกาสวันครบรอบคล้ายวันประสูติ 100 พรรษา 2023-05-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่ามออกหน่วยในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๕ 2023-05-18
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 2023-05-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการออกติดตามและสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่ยังไม่มารับทราบเงื่อนไขและขาดการรายงานตัว 2023-05-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมความรู้เกี่ยวกับบทลงโทษทางกฎหมายและการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอไทรงาม 2023-05-18
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมคณะกรรมการ TO BE NUmBER ONE อำเภอเมืองกำแพงเพชร 2023-05-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ อำเภอโพทะเล ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอโพทะเล 2023-05-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ครั้งที่ 22/2566 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-05-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-05-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการ เพิ่มพลังใจ เสริมเกราะป้องกันภัย ห่างไกลยาเสพติด 2023-05-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมงาน “ลดความเสี่ยงเดิม ป้องกันความเสี่ยงใหม่ สู่สังคมเท่าทันภัย ด้วยแผน ปภ.จังหวัด” 2023-05-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการปฐมนิเทศ ชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติ และข้อปฏิบัติในระหว่างคุมประพฤติ 2023-05-12
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด ภายใต้กิจกรรม“อบรมป้องกันการเสพซ้ำ” ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพิชัย 2023-05-12
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และ ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2566 และ รับรายงานตัวในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพิชัย 2023-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมรับชมวีดิทัศน์ชุดสารคดีเฉลิมพระเกียรติราชวงศ์จักรี เพื่อรำลึกถึงพระราชกรณียกิจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี 2023-05-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการฝึกวิชาชีพการทำไม้กวาดทางมะพร้าวเพื่อเป็นการพัฒนาอาชีพพื้นถิ่นและรับรายงานตัวนอกสถานที่ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 4 ตำบลวังทรายพูน อำเภอวังทรายพูน 2023-05-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมผู้บริหาร และปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ 2023-05-11
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ประชุมสำนักงาน ประจำเดือน พฤษภาคม 2566 2023-05-10
คุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ เข้าพบอัยการจังหวัดอุตรดิตถ์เพื่อประสานงานและปรึกษาในการดำเนินการตามพ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทําความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ ศ 2565 2023-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ และอบรมให้ความรู้ เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ณ โรงเรียนบ้านสายดินแดง หมู่ที่ 13 ตำบลสากเหล็ก อำเภอสากเหล็ก จังหวัดพิจิตร​ 2023-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ชัยปริตรปคะนิทธิธัมม์ 2023-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุม ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และจ้างเหมาฯ ครั้งที่ 4/2566 2023-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ขับเคลื่อนโครงการคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติเคลื่อนที่เชิงรุก 2023-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการสืบเสาะและพินิจ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอลานกระบือ 2023-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอลานกระบือ 2023-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมคณะกรรมการศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอลานกระบือ 2023-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ต้อนรับรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2023-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีปิด “ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดกำแพงเพชร” รุ่นที่ 4 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ และจัดโครงการอบรมการป้องกันการเสพซ้ำ 2023-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัยสัญจรเชิงบูรณาการ 2023-05-09
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดตามโครงการ “การส่งเสริมและพัฒนาทักษะด้านการประกอบอาชีพ”ครั้งที่ ๓ 2023-05-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคม ช่วยเหลือดูแลผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ ดูแลความพร้อมของอุปกรณ์ทางการแพทย์ และพัฒนาสถานที่ ณ โรงพยาบาลพิจิตร 2023-05-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการปลุกจิตสำนึก และสร้างความตระหนักรู้ถึงผลกระทบต่อการฝ่าฝืนกฎหมายจราจร และลดการกระทำผิดซ้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 2023-05-08
สคป.กำแพงเพชร ร่วมพิธีวางพานพุ่ม เนื่องในพิธีเฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 2023-05-06
สคป.กำแพงเพชร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เฉลิมฉลองวาระครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 2023-05-06
คุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ร่วมพิธีเฉลิมฉลองครบรอบ 100 ปี วันประสูติ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ 2023-05-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการจัดโครงการบูรณาการซ่อมสร้างที่อยู่อาศัย เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของกลุ่มเปราะบาง ตำบลโรงช้าง อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร 2023-05-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความความประพฤติ 2023-05-03
คุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีฌาปนกิจศพ ณ วัดบุญยืนพระอารามหลวง จังหวัดน่าน 2023-05-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-05-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมการพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า (สภากาแฟชาละวัน ) 2023-05-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมลงพื้นที่ขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดกำแพงเพชร ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2023-05-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการรับรายงานตัวผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก 2023-05-01
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ต้อนรับคณะศึษาดูงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE สังกัดสำนักงานคุมประพฤติในเขต 6 2023-04-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การดำเนินงานโครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE 2023-04-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมโครงการพัฒนาเครือข่าย ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติเขต 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-04-28
คุมประพฤติอุตรดิตถ์เข้าร่วมการประชุม การเตรียมความพร้อมรับการตรวจประเมิน มาตราฐานศูนย์ราชการสะดวก (GECC)ประจำปี พ.ศ.2566 2023-04-28
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดโครงการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด “ดำเนินชีวิตอย่างเข้าใจ ป้องกันภัยจากยาเสพติด” 2023-04-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๑ จัดระบบดำเนินการสำหรับผู้ไม่มารับทราบเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2023-04-28
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมประพฤติตามโครงการสู่ทางสายใหม่ครั้งที่ 4/2566 2023-04-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประกอบพิธี “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 2023-04-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสัญจร อำเภอลานกระบือ 2023-04-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมบันทึกเทปวิทยุรายการ "ยุติธรรมพบประชาชน" 2023-04-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร 2023-04-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2023-04-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ณ ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดพิจิตร สาขาอำเภอบึงนาราง 2023-04-26
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2023-04-25
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “โลกหลังกำแพง” ในโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-04-25
คุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมรดน้ำขอพร ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ไทย 2566 2023-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมงานรัฐพิธีเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” ประจำปี 2566 2023-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 4/2566 ประจำเดือนเมษายน 2566 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนเมษายน พ.ศ. 2566 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการปฐมนิเทศ ชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติ ข้อปฏิบัติในระหว่างคุมประพฤติ และทำแบบประเมินพฤติกรรมการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (ASSIST) 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมชี้แจง เรื่อง มาตรฐานการปฏิบัติงานของกรมคุมประพฤติ และวางแผนการดำเนินกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในงานคุมประพฤติ สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ 1/2566 2023-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการออกติดตามและสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่ยังไม่มารับทราบเงื่อนไขและขาดการรายงานตัว 2023-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้ารับการติดตามผลการดำเนินงานตามคำแนะนำของผู้ตรวจราชการ และรับการถ่ายทอดนโยบายกรมคุมประพฤติสู่การปฏิบัติ 2023-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการปฐมนิเทศและกิจกรรมแนะแนวอาชีพส่งเสริมการมีงานทำ 2023-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมคุมประพฤติ รักษ์ไทย หัวใจพอเพียง 2023-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมออกหน่วยในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-04-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมการประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจ การนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติคดียาเสพติด (มาตรา 56) ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) 2023-04-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้ารับการติดตามผลการดำเนินงานตามคำแนะนำของผู้ตรวจราชการ และรับการถ่ายทอดนโยบายกรมคุมประพฤติสู่การปฏิบัติ 2023-04-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะทำงานโต๊ะข่าว เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนเมษายน 2566 2023-04-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ และนำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดสุขเกษมสว่างอารมณ์ อำเภอวชิรบารมี จังหวัดพิจิตร 2023-04-20
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทองแสนขัน 2023-04-20
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนเมษายน 2023-04-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม"เช้านี้ กำแพงเพชร" ครั้งที่ ๘ 2023-04-20
คุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศ ชี้แจงเงื่อนไขการคุมความประพฤติ คดีเมาแล้วขับ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 2023-04-19
อาสาสมัครคุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมประจำจุดบริการประชาชน/ด่านชุมชน เพื่ออำนวยความสะดวกช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 2023-04-19
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงาน ประจำจุดตรวจ/จุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 2023-04-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 4/2566 2023-04-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ อำเภอบึงนาราง ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบึงนาราง 2023-04-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมแสดงความยินดีกับท่านสุทธิพงษ์ โอวาสิทธิ์ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดพิจิตร 2023-04-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมแสดงความยินดีกับนายไพประสิทธิ์ โปเล็ม เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดพิจิตร 2023-04-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2023-04-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสัญจร อำเภอพรานกระต่าย 2023-04-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมโครงการ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 2023-04-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อซักข้อมความเข้าใจ การดำเนินการตามโปรแกรม "สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด“ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) 2023-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ อำเภอโพทะเล 2023-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิจิตร เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 2023-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 6/2566 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 2023-04-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 5/2566 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 2023-04-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมออกเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ประจำจุดตรวจและบริการประชาชนในช่วงเทศการสงกรานต์ พ.ศ. 2566 2023-04-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมออกเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ประจำจุดตรวจและบริการประชาชนในช่วงเทศการสงกรานต์ พ.ศ. 2566 2023-04-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมออกเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน ประจำจุดตรวจและบริการประชาชนในช่วงเทศการสงกรานต์ พ.ศ. 2566 2023-04-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ขับเคลื่อนโครงการคุมประพฤติและอาสาสมัครคุมประพฤติเคลื่อนที่เชิงรุก 2023-04-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ติดตามเยี่ยมบ้านผู้ขอทุนประกอบอาชีพ 2023-04-15
คุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมรดน้ำดำหัว ผู้ว่าราชการจังหวัด และรองผู้ว่าราชการจังหวัด เพื่อขอพร เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่ 2566 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดพิจิตร เพื่อความเป็นสิริมงคลเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2566 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ 1/2566 เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับงานงานตัวนอกสถานที่​ อำเภอ​วังทรายพูน​ จังหวัด​พิจิตร​ 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ได้จัดกิจกรรมสืบสานขนบธรรมเนียมประเพณีรดน้ำ​ขอพร ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร และผู้ใหญ่ในสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ได้ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร​ 2023-04-12
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และ รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุ “ ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ”และ รับรายงานตัวในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพิชัย 2023-04-12
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมทำบุญ สวดมนต์ไหว้พระ สืบสานประเพณีไทย เนื่องในวันสงกรานต์และปีใหม่ไทย 2566 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมสรงน้ำพระเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี พ.ศ.2566 2023-04-12
ร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 และรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ เมาขับ จับติด EM ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ” 2023-04-12
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดปฐมนิเทศชี้แจงเงื่อนไข ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษซึ่ง ติดกำไลข้อเท้า (EM) และบุคคลใกล้ชิด 2023-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับงานงานตัวนอกสถานที่ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสากเหล็ก 2023-04-11
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ประชุมสำนักงาน ประจำเดือน มีนาคม 2566 2023-04-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับงานงานตัวนอกสถานที่ และจัดโครงการอบรมความรู้ สร้างวินัยจราจร เนื่องในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2023-04-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการฯ ปล่อยขบวนรณรงค์การป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 ภายใต้แนวคิด “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 2023-04-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีพระราชทานเพลิงศพของอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-04-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมสืบสานวัฒนธรรมไทย สงกรานต์อุ่นใจ กราบขอพรผู้ใหญ่มิ่งมงคล 2023-04-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 2023-04-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2023-04-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัยสัญจรเชิงบูรณาการ 2023-04-08
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” 2023-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับงานงานตัวนอกสถานที่ และนำผู้ถูกคุมความประพฤติบำเพ็ญ​สาธารณประโยชน์ ณ​ วัดห้วยคต​ อำเภอ​บางมูลนาก​ จังหวัด​พิจิตร​ 2023-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมงานประเพณีสงกรานต์สรงน้ำพ่อปู่ บูชาหลักเมืองและย้อนรอยประวัติศาสตร์เมืองเก่าพิจิตร รำลึกพระคุณของพระยาโคตรตะบองผู้สร้างเมืองพิจิตร ส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิจิตร 2023-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการปฐมนิเทศ ชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติ และข้อปฏิบัติในระหว่างคุมประพฤติ 2023-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นวิทยากรโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดกำแพงเพชร รุ่นที่ 2 2023-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดการประชุมเพื่อวางแผนการปฏิบัติราชการ และแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2566 ห้วง 6 เดือนหลังร่วมกับกลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 2023-04-07
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี 2566 2023-04-07
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ พร้อมด้วยหน่วยงานสังกัดกรมคุมประพฤติ ร่วมงานฌาปนกิจศพ มารดาอดีตรองอธิบดีกรมคุมประพฤติ 2023-04-07
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศูนย์ประสานงาน อ.ส.ค.อำเภอบ้านโคก 2023-04-07
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมอบรมความรู้และรณรงค์ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ประจำปี พ.ศ.2566 2023-04-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ อำเภอเมืองพิจิตร ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองพิจิตร 2023-04-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-04-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการออกติดตามและสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่ยังไม่มารับทราบเงื่อนไขและขาดการรายงานตัว 2023-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการออกติดตามและสอดส่อง ผู้ถูกคุมความประพฤติคดีสอดส่องเด็กและเยาวชน 2023-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมสังเกตการณ์ ในการประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ด้วยระบบประชุมทางไกลผ่านจอภาพ Webex Conference 2023-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการตรวจสารเสพติดในปัสสาวะ ของผู้ได้รับการลดวันต้องโทษจำคุก 2023-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการรับรายงานตัวผู้ได้รับการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก 2023-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ครั้งที่ 17 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์เข้าเยี่ยมเยียนให้กำลังใจผู้ที่อยู่ในความดูแลของสำนักงาน ที่เข้าร่วมโครงการช่วยเหลือผู้ป่วยยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด อำเภอพยุหะคีรี 2023-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ภารกิจของกรมคุมประพฤติ ตามโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ในการประชุมกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 2023-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมการอบรม โครงการเพิ่มทักษะ ความเข้าใจ และการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล (Digital literacy) 2023-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2023-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม พัฒนา และปรับปรุงภูมิทัศน์ ณ สวนรุกขชาติกาญจนกุมาร (อุทยานเมืองเก่าพิจิตร) 2023-04-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี 2566 2023-04-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2023-04-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับ ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรม “ตลาดผลิตผล คน TO BE NUMBER ONE” ครั้งที่ 3 ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-04-03
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมคณะกรรมการชมรม ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 2023-04-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “โลกหลังกำแพง” ในโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-04-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2023-04-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการเสริมสร้างทักษะชีวิตและความรู้เรื่องโรคสมองติดยา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566​ 2023-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชร ราชธิดา 2023-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "ออกกำลังกาย สร้างกำลังใจ" 2023-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมตามเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2023-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติสัญจร 2023-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมงานรัฐพิธีเนื่องในวันที่ระลึกมหาเจษฎาบดินทร์พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวและพิธีทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบทในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำ ปี 2566 2023-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า ประจำปี 2566 2023-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ศูนย์แคร์ สำนักคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ช่วยเหลือ สงเคราะห์ด้านทุนประกอบอาชีพให้แก่สมาชิกคุมประพฤติ 2023-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) กับสมาชิกคุมประพฤติ 2023-03-31
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวพระมหาเจษฎาราชเจ้า และ วันข้าราชการพลเรือน ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-03-31
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-03-31
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 2023-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมงานรัฐพิธีถวายเครื่องราชสักการะเนื่องใน “วันที่ระลึกพระบาทสมเด็จ พระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้า” ประจำปี 2566 และการจัดงาน “วันข้าราชการพลเรือน” ประจำปี 2566 2023-03-31
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัด และประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติดประจำเดือน มีนาคม 2023-03-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมพนักงานคุมประพฤติ และเจ้าหน้าที่ธุรการงานคดี 2023-03-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมแสดงความยินดีกับท่านนายวีระพงษ์ เสวกวงศ์ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดพิจิตร เนื่องในโอกาสย้ายไป ปฏิบัติราชการในตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์ 2023-03-30
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดประจำเดือนมีนาคม 2566 2023-03-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่และอบรมให้ความรู้ เรื่องการปลูกข้าวแบบครบวงจร และเกษตรทฤษฎีใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ หมู่ 1 ตำบลรังนก อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร(ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสามง่าม) 2023-03-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด (โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ) 2023-03-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมหารือความคืบหน้า โครงการพัฒนาและขับเคลื่อนภาคีใหม่ สู่งานสร้างเสริมสุขภาพของหน่วยจัดการ ระดับจังหวัดนครสวรรค์ 2023-03-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๑ จัดระบบดำเนินการสำหรับผู้ไม่มารับทราบเงื่อนไขการคุมความประพฤติ 2023-03-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครสวรรค์ 2023-03-29
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมรับฟังพิธีเปิดการสัมมนาสร้างเครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน 2023-03-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ประจำปีพุทธศักราช 2566 2023-03-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมรับฟังการชี้แจงโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ในรูปแบบ การประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) 2023-03-28
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชีนินาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี 2023-03-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร 2023-03-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดประชุมเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร 2023-03-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ 2023-03-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้ารับเงินสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริม การจัดสวัสดิการสังคมจังหวัดพิจิตร 2023-03-28
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเสริมสร้างศักยภาพเครือข่ายศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด เพื่อขับเคลื่อนนโยบายอุตรดิตถ์เมืองสงบ มั่นคง ปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-03-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมเพื่อรับฟังการชี้แจงโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ในรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ 2023-03-28
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์จังหวัดนครสวรรค์ 2023-03-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัด(กพยจ.)ครั้งที่ 2/2566 2023-03-27
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นวิทยากรบรรยาย “โลกหลังกำแพง” ในโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-03-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 3/2566 2023-03-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ประจำเดือนมีนาคม 2566 (ครั้งที่ 3/2566) 2023-03-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการออกติดตามและสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่ยังไม่มารับทราบเงื่อนไขและขาดการรายงานตัว 2023-03-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการออกสืบเสาะสภาพแวดล้อมบ้านพักจำเลยและสอบถามผู้นำชุมชน 2023-03-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีฉลองไฟพระฤกษ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "นครสวรรค์เกมส์" และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 "ชอนตะวันเกมส์ " 2023-03-24
สำนักงาน คุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ บรรยายเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยตัว ณ เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์ 2023-03-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-03-24
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรม/โครงการจิตอาสาตามรอยพระราชา กิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความดีเพื่อสังคม ทำแนวกันไฟป่า 2023-03-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินโครงการ “คุมประพฤติสีขาว” 2023-03-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการเยี่ยมเยียนผู้ถูกเฝ้าระวังและผู้เสียหายตามพ.ร.บ.JSOC 2023-03-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติที่บ้านพัก 2023-03-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการออกสืบเสาะสภาพแวดล้อมบ้านพักจำเลย 2023-03-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการออกติดตามและสอดส่องผู้ถูกคุมความประพฤติ ที่ยังไม่มารับทราบเงื่อนไขและขาดการรายงานตัว 2023-03-24
ประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติภาค ๖ 2023-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ศูนย์แคร์ สำนักคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ช่วยเหลือ สงเคราะห์ด้านทุนประกอบอาชีพให้แก่สมาชิกคุมประพฤติ 2023-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-03-23
อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมประชุม เพื่อเลือกตั้งประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 6 2023-03-23
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-03-23
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม และรับรายงานตัวในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอน้ำปาด 2023-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรรมการ พัฒนาการบริหารงานยุติธรรมระดับจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 2023-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่ามออกหน่วยในโครงการบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ชาวพิจิตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2023-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ และจัดกิจกรรมอบรมความรู้เรื่องยาเสพติดให้โทษ 2023-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมเลือกตั้งประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 6 2023-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดนครสวรรค์ 2023-03-23
คุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมสร้างความผูกพันและวัฒนธรรมองค์กรที่ดี 2023-03-23
คุมประพฤติร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-03-22
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมประพฤติตามโครงการสู่ทางสายใหม่ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ 2023-03-22
สคป.กพเป็นวิทยากร โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดกำแพงเพชร 2023-03-22
สคป.กพ.ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ 2023-03-22
สคป.กพ.จัดกิจกรรมรวมพลคน TO BE NUMBER ONE บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในชุมชน 2023-03-22
สคป.กพ.จัดระบบดำเนินการ ผู้ไม่มารับทราบเงื่อนไข 2023-03-22
สคป.กพ.เข้าพบผู้บริหาร 2023-03-22
สคป.กพ.จัดทำงานบริการสังคม 2023-03-22
สคป.กพ.รับรายงานตัว 2023-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการโต๊ะข่าว รับผิดชอบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไข ปัญหายาเสพติดจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ 2023-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ “ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 3/2566” 2023-03-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-03-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้ที่มีปัญหาด้านพฤติกรรม ด้วยกระบวนการบ้านกึ่งวิถี 2023-03-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมรณรงค์ “365 วัน นครสวรรค์ขับขี่ปลอดภัย” ระดับอำเภอ 2023-03-21
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ 2023-03-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ครั้งที่ 6 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-03-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-03-17
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหาร งานยุติธรรมระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2566 2023-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมทำบุญ เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี วันที่ 15 มีนาคม 2566 และเนื่องในวันอาสาสมัครคุมประพฤติ วันที่ 16 มีนาคม 2566 2023-03-17
สคป.กำแพงเพชร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต "คุมประพฤติรวมใจ ปันรักปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์" 2023-03-16
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดตลาดนัดคนดี TO BE NUMBER ONE 2023-03-16
สคป.กำแพงเพชร ร่วมให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 2023-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน และโครงการเชิดชูเกียรติอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-03-16
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-03-16
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมีนาคม 2566 2023-03-16
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทองแสนขัน 2023-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมอาสา ทำความดีเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-03-15
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมตักบาตร และบำเพ็ญ สาธารณะประโยชน์ ทำความดีเพื่อสังคมบริจาคโลหิต เนื่องในวัน สถาปนากรมคุมประพฤติ ครอบรอบ 31 ปี ประจำปี พ.ศ.2566 2023-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-03-14
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมสร้างพัฒนาเครือข่าย เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด 2023-03-14
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง โครงการพลังชุมชนสร้างถนนปลอดภัย 2023-03-14
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดปฐมนิเทศชี้แจงเงื่อนไข ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษซึ่งติดกำไลข้อเท้า (EM) และบุคคลใกล้ชิด 2023-03-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีมอบเข็มและปฏิญาณตนให้กับอาสาสมัครคุมประพฤติ ที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ 2023-03-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองสนับสนุนทุนเพื่อการสร้างอาชีพ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-03-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมสามัญประจำปี อาสาสมัครคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2566 2023-03-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ บุคลากรในการขับเคลื่อนงานการพัฒนาเชิงพื้นที่ 2023-03-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมรับชมการถ่ายทอดสด "งานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์" 2023-03-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-03-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม 2023-03-10
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-03-09
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมอบรมอาชีพ รับรายงานตัวแบบกลุ่ม และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพิชัย 2023-03-09
สคป.กพ.จัดโครงการ “พัฒนาความคิด พิชิตภัยยาเสพติด” ครั้งที่ 4 2023-03-08
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดให้อาสาสมัครคุมประพฤติช่วยปฏิบัติงานคดีในสำนักงานฯ 2023-03-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 2023-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ ให้การต้อนรับ ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2023-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมประจำเดือน ปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารสถานศึกษา กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ 2023-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินกิจกรรม “ออกกำลังกาย สร้างกำลังใจ” 2023-02-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ ทำความสะอาดล้างถนนในพื้นที่ (Big Cleaning Day) เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ประจำปี 2566 2023-02-27
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมายประจำปีงบประมาณ 2566 ให้กับเทศบาลตำบลฟากท่า 2023-02-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร รับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2023-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-02-24
สคป.กพ.รับการตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม กรณีปกติ ครั้งที่ 1/2566 2023-02-23
คุมประพฤติอุตรดิตถ์เข้าร่วมโครงการประกวดการทำอาหาร(Street Food) สร้างอาชีพ Season 2 ระดับภาค 2023-02-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการสอบปากคำผู้อุปการะนักโทษเด็ดขาด ที่เข้าเกณฑ์ได้รับการพักการลงโทษ 2023-02-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการรับรายงานตัวแบบกลุ่มศูนย์อำเภอเมืองฯ 2023-02-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานคุมประพฤติเชิงรุก 2023-02-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2023-02-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติให้กับผู้ได้รับลดวันต้องโทษ จากเรือนจำกลางกำแพงเพชร 2023-02-20
สคป.กพ.รับการตรวจราชการ ตรวจเยี่ยม และตรวจติดตามการดำเนินงาน ประจำปี 2566 2023-02-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมเพื่อขับเคลื่อนงานคุมประพฤติพื้นที่เชิงรุก 2023-02-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2023-02-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการจัดกิจกรรม "จิตอาสาทำความดีเพื่อคนกำแพงเพชร" 2023-02-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-02-17
สคป.กำแพงเพชร ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 2023-02-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกิจกรรมวันรวมน้ำใจ ช่วยกาชาด ประจำปี 2566 2023-02-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร มอบอุปกรณ์สำหรับใช้ประกอบอาชีพ และปรับปรุงร้านตัดผม 2023-02-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรม"เช้านี้ กำแพงเพชร" ครั้งที่ ๖ 2023-02-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเปิดโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-02-16
สคป.กำแพงเพชร ดำเนินงานโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปภัมภ์ 2023-02-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-02-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ดำเนินกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-02-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เยี่ยมผู้ถูกคุมความประพฤติที่พักอาศัยในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนตำบลตาลเตี้ย 2023-02-16
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร และมอบเงินสนับสนุนในการเข้าร่วมแข่งขันประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ Season 2 2023-02-15
คุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิด กิจกรรมการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่มประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2023-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2023-02-14
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมตรวจติดตามผลการดำเนินงาน ตามประเด็นการตรวจราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference) 2023-02-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดอบรมโครงการอบรมโปรแกรมพื้นฐาน “โครงการพัฒนาความคิด พิชิตภัยยาเสพติด” 2023-02-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-02-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงการจัดการอบรมให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำ (กบส.) 2023-02-14
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้าร่วมประกวดการนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2566 2023-02-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ประสานความร่วมมือสำนักงานยุติธรรมจังหวัดกำแพงเพชร เพื่อให้ความรู้ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-02-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม หัวข้อแรงจูงใจในการประกอบอาชีพ 2023-02-14
สคป.กำแพงเพชร ร่วมการประกวดผลงานชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2566 2023-02-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “ออกกำลังกายสร้างกำลังใจ” และ “วันเกิดปีนี้ฉันมีความสุข” 2023-02-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการคุมประพฤติพื้นที่เชิงรุก 2023-02-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2023-02-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธี เจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-02-12
ชมรม TO BE​ NUMBER​ ONE​ สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์เข้าร่วมประกวด การนำเสนอผลการดำเนินงานโครงการ ​ TO BE​ NUMBER​ ONE​ ประจำปี ​๒๕๖๖​ ประเภทชมรมในสำนักงานคุมประพฤติ กลุ่มดีเด่นระดับภาคเหนือ 2023-02-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัยสัญจรเชิงบูรณาการ 2023-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมอบรมป้องกันเสพซ้ำ 2023-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินการตามหลักเกณฑ์ และแนวทางการคุมความประพฤติการพักการลงโทษกรณีมีเหตุพิเศษ 2023-02-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ โดยศูนย์ประสานงานและส่งเสริมการมีงานทำ (ศูนย์CARE) ดำเนินการช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-02-09
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัด "ตลาดนัดคนดี TO BE NUMBER ONE" 2023-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร มอบอุปกรณ์สำหรับใช้ประกอบอาชีพให้แก่ผู้พ้นคุมประพฤติ และผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ประชาสัมพันธ์ภารกิจงานที่สำคัญของกรมคุมประพฤติ 2023-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีส่งมอบธงกีฬาวิ่งธงเฉลิมฉลองกีฬาฯ การแข่งขันกีฬายาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 "นครสวรรค์เกมส์" พ.ศ. 2566 และกีฬาอาวุโสแห่งชาติ ครั้งที่ 5 "ชอนตะวันเกมส์" พ.ศ. 2566 2023-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยเสริมสร้างวินัยจราจรและการป้องกันอุบัติภัยในโรงเรียน 2023-02-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมออกบูธโครงการยุติธรรมเคลื่อนที่ ประจำอำเภอตากฟ้า 2023-02-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมสรุปประเด็นหารือการพัฒนาแพลตฟอร์ม Nakhon Sawan Change 2023-02-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-02-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) 2023-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 3 2023-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับ พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 หมวดวิชาที่ 2 รุ่นที่ 3 2023-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดสุโขทัย 2023-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีฌาปนกิจอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-02-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ในหัวข้อเป้าหมายชีวิต 2023-02-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมคุมประพฤติ รักษ์ไทย หัวใจพอเพียง 2023-02-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เพื่อถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมประจำเดือนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีสวดพระอภิธรรมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอกงไกรลาศ 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดประชุมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ และขับเคลื่อนภาคีใหม่สู่งานสร้างเสริมสุขภาพ ของหน่วยจัดการระดับจังหวัดนครสวรรค์ 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2023-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ครั้งที่ 14 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-02
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-02-02
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมสัมมนา และรับฟังการชี้แจงหลักเกณฑ์ การประเมินองค์กรต้นแบบด้านสิทธิมนุษยชน ประเภทองค์กรภาครัฐ ประจำปี 2566 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ Cisco Webex Meetings 2023-02-02
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดปฐมนิเทศชี้แจงเงื่อนไข ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษซึ่งติดกำไลข้อเท้า (EM) และบุคคลใกล้ชิด 2023-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมกิจกรรมการพบปะหัวหน้าส่วนราชการยามเช้า (สภากาแฟซาละวัน) ครั้งที่ 2/2566 2023-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ครั้งที่ 13 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-01
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2023-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดและหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดพิจิตร ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 2023-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการรักษา ความมั่นคงและความสงบเรียบร้อยจังหวัดนครสวรรค์ 2023-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้ารับการถ่ายทอดความรู้ที่เกี่ยวกับ ข้อกฎหมาย กฏ ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 2023-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. 2566 2023-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ดำเนินติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) 2023-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ จังหวัดนครสวรรค์ 2023-01-31
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการ ศูนย์อำนวยการป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด จังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖” 2023-01-30
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนา และขยายเครือข่าย TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์ 2023-01-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดการประชุมพิจารณาคัดเลือกประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอเมืองสุโขทัย 2023-01-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นประชุมชี้แจงแนวทางการสนับสนุน ของหน่วยจัดการระดับจังหวัดนครสวรรค์ 2023-01-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดประชุมสำนักงานประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 2023-01-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดโครงการขับเคลื่อนศูนย์ยุติธรรมชุมชน และประชาสัมพันธ์บทบาทภารกิจของกรมคุมประพฤติ 2023-01-27
คุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-01-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ 2023-01-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 1/2566 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีมอบเข็มและปฏิญาณตนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ของอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-01-26
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-26
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดประชุมเพื่อคัดเลือกคณะกรรมการบริหารและเลือกตั้งประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ 2023-01-26
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมอบรมปฐมนิเทศ ผู้ถูกคุมประพฤติตามโครงการสู่ทางสายใหม่ครั้งที่ 1/2566 2023-01-26
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมพิธีเปิดงาน นมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ประจำปี 2566 2023-01-26
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมการขับเคลื่อนเพื่อพัฒนา และยกระดับคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) 2023-01-26
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนมกราคม 2566 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ประชุมถ่ายทอดการเพิ่มศักยภาพ การปฏิบัติงานแสวงหาข้อเท็จจริง ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เป็นประธานในพิธีฌาปนกิจศพ 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2023-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน 2023-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมขับเคลื่อนภารกิจด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 2023-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) มาใช้ในระดับสำนักงานคุมประพฤติ 2023-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมบันทึกเทปวิทยุรายการ "ยุติธรรมพบประชาชน" 2023-01-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ในหัวข้อการตั้งเป้าหมายในชีวิต 2023-01-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดภัตตาหารแด่พระภิกษุ สามเณร ที่เข้าโครงการบรรพชาอุปสมบท ๙๙ รูป เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ (พื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-01-24
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีลาสิกขา ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-23
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมถวายภัตตาหารและน้ำปานะแด่พระภิกษุสงฆ์ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมพิธีลาสิกขา โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป 2023-01-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมประชุมศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครสวรรค์ 2023-01-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ขับเคลื่อนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน อำเภอลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร 2023-01-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประกอบพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป 2023-01-20
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม “รณรงค์ปลุกจิตสำนึกเพื่อสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติด ประจำปี 2566” (งานมหกรรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดอุตรดิตถ์ ปี 2566) 2023-01-20
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์ 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-20
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-20
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความดีเพื่อสังคม ทาสีกำแพงวัด เพื่อเตรียม งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ 2023-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 2 2023-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน 2023-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมรณรงค์ “365 วัน นครสวรรค์ขับขี่ปลอดภัย” ระดับอำเภอ 2023-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ (พื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1 2023-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และถวายพระพรชัยมงคล 2023-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล 2023-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับ พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 ครั้งที่ 2 รุ่นที่ 1 2023-01-19
สคป.กพ.เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจัดกิจกรรม "เช้านี้กำแพงเพชร" ครั้งที่ 5 2023-01-19
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ทำความดีเพื่อสังคม พัฒนาวัด เพื่อเตรียม งานนมัสการพระแท่นศิลาอาสน์ 2023-01-18
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE เพื่อชี้แจงระบบการบันทึก รวบรวมและรายงานข้อมูล ของฐานข้อมูลโครงการ TO BE NUMBER ONE 2023-01-18
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมพิธี “วันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะ เนื่องในวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกับชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ เข้าเยี่ยมไข้อาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมงานรัฐพิธีวันยุทธหัตถีของสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาความคิด พิชิตภัยยาเสพติด ตามโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด (โปรแกรมพื้นฐาน) ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2023-01-18
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2023-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 2023-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมงานวันคนพิการสากล ประจำปี 2566 2023-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566 2023-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย ร่วมงานรัฐพิธี วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปี 2566 2023-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมงานรัฐพิธีวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช ประจำปีพุทธศักราช 2566 2023-01-17
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ กิจกรรมรับรายงานตัว ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพิชัย 2023-01-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมงานมหกรรมวัฒนธรรมแห่งชาติ วิถีถิ่น วิถีไทย “อารยธรรมแห่งสายน้ำ วัฒนธรรมจีนไทย สานสายใยชาติพันธุ์” 2023-01-16
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2023-01-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ต้อนรับนายกสภาทนายความจังหวัดกำแพงเพชร ประธานชมรมทนายความจังหวัดกำแพงเพชร และคณะทนายความ 2023-01-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งพระสงฆ์จำนวน 99 รูป 2023-01-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ (พื้นฐาน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-01-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม “ออกกำลังกายสร้างกำลังใจ” 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ มอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลแขวงนครสวรรค์ 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดการประกวดการคัดเลือกผลการดำเนินงาน ชมรม TO BE NUMBER ONE จังหวัดกำแพงเพชร 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-01-11
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ประชาสัมพันธ์ ตามโครงการ โรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ 2023-01-11
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมเป็นเจ้าหน้าที่ปฏิบัติงาน ประจำร้านกาชาด ประจำปี 2566 2023-01-11
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ เข้าร่วมในกิจกรรมณรงค์จิตสำนึก และสร้างกระแสต่อต้านยาเสพติดในงานพระยาพิชัยดาบหักและงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566 2023-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมประชุมโครงการองค์การบริหารส่วนตำบลมหาชัยสัญจรเชิงบูรณาการ 2023-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมตามโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน 2023-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 2023-01-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2023-01-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมติดตามผลการปฏิบัติราชการ และการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปีในไตรมาสที่ 1 2023-01-09
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา 8 มกราคม 2566 2023-01-08
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมงานพระยาพิชัยดาบหัก และงานกาชาดจังหวัดอุตรดิตถ์ ประจำปี 2566 2023-01-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม (จิตอาสาพัฒนา) เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดโครงการอบรมความรู้ ภายใต้ชื่อ กิจกรรม "ทางเลือก ทางรอด" 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย จัดโครงการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ถูกคุมความประพฤติคดียาเสพติด ภายใต้การดำเนินกิจกรรมโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "คุมประพฤติ รักษ์ไทย หัวใจพอเพียง" 2023-01-06
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีสักการะ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และพระยาพิชัยดาบหัก 2023-01-06
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ สวัสดีปีใหม่ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัด และศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์ 2023-01-06
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-05
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนน และคณะกรรมการ ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 2023-01-05
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมทำบุญตักบาตร สืบสานประเพณีไทย ต้อนรับปีเถาะ 2566 2023-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ดำเนินการติดเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Monitoring) หรือ EM ให้กับผู้พักการลงโทษ 2023-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ครั้งที่ 12 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์และติดตาม การดำเนินการป้องและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 2023-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 2023-01-05
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ โดยอาสาสมัครคุมประพฤติ รณรงค์ประชาสัมพันธ์ เพื่อป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 2023-01-04
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดปฐมนิเทศชี้แจงเงื่อนไข ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษซึ่งติดกำไลข้อเท้า (EM) 2023-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 2023-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมออกบูธโครงการยุติธรมเคลื่อนที่ ประจำอำเภอลาดยาว 2023-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์และติดตาม การดำเนินการป้องและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 2023-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-01-04
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ตรวจเยี่ยมด่านพร้อมมอบสิ่งของ เพื่อสร้างขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 2023-01-03
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์ข้ามปี 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ จิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร นำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์และติดตาม การดำเนินการป้องและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ครั้งที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 2023-01-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์และติดตาม การดำเนินการป้องและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 2023-01-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และประเมินสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 2023-01-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์และติดตาม การดำเนินการป้องและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 2023-01-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 2023-01-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และประเมินสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 2022-12-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 2022-12-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมศูนย์ปฏิบัติการ ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 2022-12-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมประชุมติดตามสถานการณ์และประเมินสถานการณ์อุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 2022-12-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมเพื่อวิเคราะห์และติดตาม การดำเนินการป้องและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 2022-12-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 2022-12-30
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมติดตามรับฟังพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 และร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3/2565 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด และคณะกรรมการรักษาความมั่นคง และความสงบเรียบร้อย จังหวัดนครสวรรค์ 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมปฏิบัติหน้าที่ป้องกันและลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมประชุมหัวหน้า ส่วนราชการฯ และกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ครั้งที่ 1/2565 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร นำผู้ถูกคุมความประพฤติเข้าร่วมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม “ชาละวันอาสาพัฒนาพิจิตร” ณ วัดดงตะขบ อำเภอตะพานหิน จังหวัดพิจิตร 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการอบรมความรู้ สร้างวินัยจราจร 2022-12-28
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดโต๊ะหมู่ประดิษฐานพระรูป สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ พร้อมเครื่องราชสักการะ ให้ประชาชนลงนามถวายพระพร 2022-12-28
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต ถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์และบำเพ็ญสาธารณกุศล เนื่องในวันสมเด็จ พระเจ้าตากสินมหาราช ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ 2022-12-28
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดพิธีสวดมนต์ ก่อนดำเนินกิจกรรม เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-28
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมอบรมความรู้รณรงค์ป้องกัน และ ลดอุบัติเหตุ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ ต้อนรับปีใหม่”และ คุมประพฤติใส่ใจ สร้างความปลอดภัยทางถนน เมาขับ จับติด EM 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติและพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ จิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคล แด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร นำผู้ถูกคุมประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-12-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร นำผู้ถูกคุมประพฤติทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม 2022-12-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีปล่อยแถวการรักษาความสงบเรียบร้อยและป้องกันอาชญากรรมช่วงเทศกาลปีใหม่ 2566 2022-12-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ประกอบพิธีสวดมนต์ ถวายพระพร และพิธี ลงนามถวายพระพร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมรับมอบหนังสือข้อเสนอมาตรการลดความสูญเสียทางถนน จากกลุ่มเครือข่ายเหยื่อเมาแล้วขับจังหวัดนครสวรรค์ 2022-12-26
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมตักบาตรพระธุดงค์ 700 รูป ถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา  นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-26
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมรับฟังการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานศูนย์ราชการสะดวก 2022-12-26
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ออกหน่วยบริการ จังหวัดเคลื่อนที่ประจำเดือนธันวาคม 2565 2022-12-26
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ประกอบพิธีลงนามถวายพระพร ชมสื่อวีดิทัศน์พระราชกรณียกิจ และพิธีเจริญพุทธมนต์ และเจริญจิตภาวนา เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดพิธีสวดมนต์ถวายพระพรชัยมงคล 2022-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมพนักงานคุมประพฤติ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมการอบรมโครงการ เพิ่มศักยภาพการปฏิบัติงานแสวงหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "ออกกำลังกาย สร้างกำลังใจ" ครั้งที่ 8 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมพิธีีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำจากผู้กระทำความผิดคดีทางเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ร่วมบำเพ็ญกุศลเพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้หายจากพระอาการประชวร 2022-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมกิจกรรม “ชาวยุติธรรมร่วมใจจิตอาสา” มอบของขวัญปีใหม่แก่นักเรียน 2022-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรธิดา 2022-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 10/2565 2022-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2022-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมรณรงค์ “365 วัน นครสวรรค์ขับขี่ปลอดภัย” ระดับอำเภอ 2022-12-21
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดฝึกอบรม และทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย 2022-12-21
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม “จังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” 2022-12-21
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมสวดมนต์บำเพ็ญจิตภาวนา ถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชราชธิดา 2022-12-21
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมรณรงค์ส่งเสริม อัตลักษณ์ความเป็นไทย ด้วยการสวมใส่ผ้าไทย 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร ดำเนินการปฐมนิเทศ 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าเยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ครั้งที่ 9 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าเยี่ยมให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อรับรางวัล เชิดชูเกียรติระดับกรมและสำนักงาน 2022-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2022-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำจังหวัดนครสวรรค์ 2022-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าพบแพทย์หญิงรจนา ขอนทอง ผู้อำนวยการโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ 2022-12-19
คุมประพฤติอุตรดิตถ์มอบทุนประกอบอาชีพเลี้ยงปลา 2022-12-19
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดประชุม อาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอฟากท่า 2022-12-19
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดให้อาสาสมัครคุมประพฤติช่วยปฏิบัติงานคดีในสำนักงานฯ 2022-12-19
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมกีฬาจังหวัด 2022-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร จัดโครงการอบรมการป้องกันการเสพซ้ำ 2022-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "ออกกำลังกาย สร้างกำลังใจ" ครั้งที่ 7 2022-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมกับคณะอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ให้การต้อนรับประธานอาสาสมัครคุมประพฤติภาค ๖ พร้อมคณะอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ 2022-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ปฏิบัติหน้าที่ชี้แจงเงื่อนไขการคุมประพฤติ และติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2022-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมเทศกาล เย็นดูดาว เช้าดูนก ประจำปี พ.ศ.2565-2566 2022-12-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ประจำเดือนธันวาคม พ.ศ. 2565 2022-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ประชุมคัดเลือกอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ ประจำปี พ.ศ.2566 2022-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการพัฒนาครอบครัวไทยห่างไกลยาเสพติด 2022-12-16
คุมประพฤติจังหวัดอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรม สภากาแฟประจำเดือนธันวาคม 2565 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับงานงานตัวนอกสถานที่ อำเภอสากเหล็ก 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับงานงานตัวนอกสถานที่ อำเภอวังทรายพูน 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดโครงการอบรมตามโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2022-12-15
สำนักงานมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ อบรมความรู้ขับขี่มีวินัย ใส่ใจกฎ ช่วยลดอุบัติภัย สร้างความปลอดภัยบนถนน 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับงานงานตัวนอกสถานที่ อำเภอบางมูลนาก 2022-12-14
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ เข้ารับการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 3 2022-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับรายงานตัวนอกสถานที่ และอบรมให้ความรู้เรื่อง โรคสมองติดยา และการดูแลตนเองให้ห่างไกลจากยาเสพติด และให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม อำเภอตะพานหิน 2022-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 3 2022-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมปฐมนิเทศเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด ครั้งที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-12-14
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 1/2566 2022-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับงานงานตัวนอกสถานที่ อำเภอโพธิ์ประทับช้าง 2022-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร รับงานงานตัวนอกสถานที่ อำเภอเมืองพิจิตร 2022-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ คัดเลือกบุคลากรเพื่อเข้ารับการพิจารณาบำเหน็จความชอบกรณีพิเศษ 2022-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2022-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรม "ออกกำลังกาย สร้างกำลังใจ" ครั้งที่ 6 2022-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบพิเศษ 2022-12-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2022-12-13
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ สวมใส่เสื้อสีขาว จัดกิจกรรม ต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม ของทุกปี 2022-12-09
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมการส่งเสริมและพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพิชัย 2022-12-09
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพิชัย 2022-12-09
คุมประพฤติอุตรดิตถ์จัดปฐมนิเทศชี้แจงเงื่อนไข ผู้ถูกคุมความประพฤติที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษซึ่งติดกำไลข้อเท้า (EM) 2022-12-09
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ เข้ารับการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 2 2022-12-09
คุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมกิจกรรมวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 2022-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอเมืองนครสวรรค์ 2022-12-09
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล และประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2022-12-09
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล และประชุมคณะกรรมการผลักดันการดำเนินงานตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ประเด็นการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ 2022-12-09
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ ร่วมกิจกรรมตามโครงการ “สืบสานพุทธศาสนา ผู้ว่าพาเข้าวัด ประชา รัฐ ร่วมใจไฝ่ศีล 5” 2022-12-08
คุมประพฤติอุตรดิตถ์ เข้ารับการอบรมโครงการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร ร่วมพิธีทำบุญและฟังเทศน์เฉลิมพระเกียรติ 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร จัดกิจกรรมรับรายงานตัวแบบกลุ่ม ในหัวข้อทักษะการปฏิเสธในสถานการณ์ต่างๆ 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดพิจิตร เข้าร่วมอบรมโครงการหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกัน การกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอพยุหะคีรี 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติประจำอำเภอชุมแสง 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรม หลักสูตรเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 2 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครสวรรค์ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤตินอกสถานที่ 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุโขทัย เข้ารับการอบรม โครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับ พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 รุ่นที่ 1 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกำแพงเพชร เข้าร่วม