รูป หัวข้อ วันที่
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมเปิดโครงการมหกรรมรวมพลอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อปฏิบัติงาน แก้ไขฟื้นฟูกลุ่มผู้เสพ/ติดยาเสพติด (๒๑ กันยายน ๒๕๖๖) 2023-09-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการมหกรรมรวมพลอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจกรมคุมประพฤติ 2023-09-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๘ กันยายน ๒๕๖๖) 2023-09-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมติดตามผล ครั้งที่ ๑ สำหรับผู้ผ่านการเข้ารับการอบรม โครงการสานสัมพันธ์ น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ รุ่นที่ ๒ (๑๕ กันยายน ๒๕๖๖) 2023-09-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการ “ฝึกอบรมอาชีพระยะสั้นแก่ผู้กระทำผิดที่อยู่ในความดูแลของกรมคุมประพฤติ” (๔-๘ กันยายน ๒๕๖๖) 2023-09-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม นำผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 5 เข้าศึกษาดูงาน โครงการในพระราชดำริ ในหัวข้อวิชา “การดำเนินการเศร 2023-09-15
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมพัฒนาฟื้นฟู แก้ไขปัญหาแหล่งน้ำ เก็บผักตบชวา และปลูกต้นไผ่เพื่อปรับภูมิทัศน์ 2023-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เปิดโครงการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 – 25 สิงหาคม 2566 2023-09-15
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี,เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ และสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมพัฒนาเครือข่ายฯ (๑๔ กันยายน ๒๕๖๖) 2023-09-15
ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีมอบป้ายศูนย์ไกล่เกลี่ยข้อพิพาทภาคประชาชน ประจำสถานีตำรวจภูธรจังหวัดกาญจนบุรี จำนวน ๒๑ แห่ง (๑๕ กันยายน ๒๕๖๖) 2023-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการสภากาแฟ และพิธีปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำ เนื่องในวันประมงแห่งชาติ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖ (๑๕ กันยายน ๒๕๖๖) 2023-09-15
คุมประพฤติสมุทรสาคร ร่วมประชุมการขับเคลื่อนภารกิจกระทรวงยุติธรรม ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสาคร 2023-09-14
คุมประพฤติกาญจนบุรี กลุ่มงานคุมประพฤติ เขตพื้นที่ ๑ จัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน (๑๒ กันยายน ๒๕๖๖) 2023-09-13
พิธีปิดโครงการค่ายพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติของหน่วยงานพหุภาคี ระยะเวลา ๑๕ วัน รุ่นที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (๑๑ กันยายน ๒๕๖๖) 2023-09-13
สำนักงานคุมประพฤติกาญจนบุรี มอบเงินทุนประกอบอาชีพให้แก่ ผู้พ้นคุมความประพฤติ อำเภอห้วยกระเจา (๘ กันยายน ๒๕๖๖) 2023-09-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ ๑๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่อำเภอเมืองกาญจนบุรี (๕ กันยายน ๒๕๖๖) 2023-09-13
คุมประพฤติสมุทรสาคร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ในโรงงานอุตสาหกรรม 2023-09-06
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด 2023-09-06
ผอ.สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนโครงการค่ายพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติของหน่วยงานพหุภาคี ระยะเวลา ๑๕ วัน รุ่นที่ ๒ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-09-01
พิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติของหน่วยงานพหุภาคี ระยะเวลา ๑๕ วัน รุ่นที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ (ระหว่างวันที่ ๒๘ สิงหาคม – ๑๑ กันยายน ๒๕๖๖) (พิธีเปิดโครงการฯ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๖) 2023-08-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครปฐม รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม 2023-08-31
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมฯ ของหน่วยงานพหุภาคีระยะเวลา 15 วัน รุ่น 2 2023-08-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดโครงการอบรมธรรมะและอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร “ธรรมะชำระใจและสร้างวินัยจราจร” 2023-08-31
ชมรม ทูบีนัมเบอร์วัน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน กลุ่มอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำตำบลนิคมทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร (๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๖) 2023-08-30
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการกลางที่มีพื้นที่ปฎิบัติงานในจังหวัดนครปฐม 2023-08-28
ผู้อำนวยการคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ปิดโครงการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 4 ระหว่างวันที่ 21 - 25 สิงหาคม 2566 2023-08-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี บูรณาการกับ อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี และภาคีเครือข่ายในพื้นที่ จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและสร้างฝายชะลอน้ำ อำเภอหนองปรือ (๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖) 2023-08-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖) 2023-08-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดการประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการจัดโครงการค่ายพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติของหน่วยงานพหุภาคี ระยะเวลา ๑๕ วัน รุ่นที่ ๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๖) 2023-08-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ ๑๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่อำเภอท่าม่วง (๒๒ สิงหาคม ๒๕๖๖) 2023-08-22
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดโครงการสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด ครั้งที่ 2 ประจำปี 2566 2023-08-22
พิธีปิดโครงการค่ายพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติของหน่วยงานพหุภาคี ระยะเวลา ๑๕ วัน รุ่นที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖) 2023-08-22
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เปิดโครงการอบรมหลักสูตร “โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ระดับเขต” 2023-08-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมหลักสูตร โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ระดับเขต ๗ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ ๑๗ – ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๖ 2023-08-18
พิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติของหน่วยงานพหุภาคี ระยะเวลา ๑๕ วัน รุ่นที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (๗ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๖) 2023-08-12
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดโครงการค่ายพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมฯ ของหน่วยงานพหุภาคีระยะเวลา 15 วัน 2023-08-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการ "สวัสดียามเช้า ชาวคุมประพฤติคอนถม" 2023-08-10
คุมประพฤติสมุทรสาคร เปิดโครงการค่ายพัฒนาพฤตินิสัยผู้ถูกคุมความประพฤติ รุ่นที่ 1 ณ ค่ายสุรสีห์ จังหวัดกาญจนบุรี 2023-08-10
คุมประพฤติสมุทรสาคร ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันรพี”ประจำปี 2566 ณ ศาลจังหวัดสมุทรสาคร 2023-08-07
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมวันรพี ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-08-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ ๑๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่อำเภอท่ามะกา (๔ สิงหาคม ๒๕๖๖) 2023-08-06
คุมประพฤติสมุทรสาคร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ในโรงงานอุตสาหกรรม 2023-08-05
สนง.คป.ประจวบฯ จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อย 2023-08-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการการคุมความประพฤติและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 15 2023-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และหัวหน้างานในสังกัดส่วนกลางกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting 2023-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใส ให้แก่บุคลากรภาครัฐของจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 – 3 หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมฯ 2023-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครปฐม จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ และรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม 2023-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแข่งขันกีฬา “วันรพี” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (กีฬาเปตอง) (๒๐-๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖) 2023-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการ “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม” ของศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมอบรมโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านโปรแกรม Cisco Webex ของกรมคุมประพฤติ (๒๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖) 2023-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างชมรม TO BE NUMBER ONE ในเขตพื้นที่ ๗ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) (๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖) 2023-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ นายนิวัติ เอี่ยมเที่ยง เลขานุการกรมคุมประพฤติ ปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการกองอำนวยการพัฒนาพฤตินิสัยผู้เสพยาเสพติด และคณะ ในโอกาสที่ได้เดินทางมานิเทศให้ความรู้แก่ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดก 2023-07-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการ “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม” ในเขตอำนาจศาลจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖) 2023-07-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการ “ส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม” ในเขตอำนาจศาลจังหวัดทองผาภูมิ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (๗ กรกฎาคม ๒๕๖๖) 2023-07-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ปิดโครงการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 - 21 กรกฎาคม 2566 2023-07-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม นำผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 เข้าศึกษาดูงาน โครงการในพระราชดำริ ในหัวข้อวิชา “การดำเนินการเศรษฐกิจพอเพียง สู่การ 2023-07-20
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง บูรณาการร่วมกันกับวัดเทวธรรม (บ้านกึ่งวิถี) จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ในเขตพื้นที่อำเภอท่าม่วง (๑๘ กรกฎาคม ๒๕๖๖) 2023-07-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีปิดโครงการการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖) 2023-07-19
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เปิดโครงการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 17 – 21 กรกฎาคม 2566 2023-07-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมงาน มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2566 2023-07-14
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงาน ในกระบวนการยุติธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-07-13
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการอบรม พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 และกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2023-07-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกำแพงแสน รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม 2023-07-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการการคุมความประพฤติและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-07-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการการให้คำปรึกษาเชิงจิตวิทยาแบบกลุ่ม สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๖) 2023-07-13
พันตำรวจโทมนตรี บุณยโยธิน รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ ให้เกียรติเป็นวิทยากรบรรยาย ในโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเฝ้าระวังผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติดในชุมชน (๑๐ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖) 2023-07-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ คณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติเพื่อเฝ้าระวังผู้เสพผู้ติดยาเสพติดและผู้ป่วยจิตเวชจากการใช้ยาเสพติดในชุมชน (๑๐ – ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๖) 2023-07-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนครชัยศรี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม 2023-07-12
สนง.คป.ประจวบฯ เข้าร่วมโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ “ครอบครัวหิ้วตะกร้า ศรัทธาอิ่มบุญ อุดหนุนชุมชน”ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-07-11
สนง.คป.ประจวบฯ จัดพิธีปิดโครงการสานสัมพันธ์น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-07-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ที่โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (พูลประชาอุปถัมภ์) จังหวัดนครปฐม 2023-07-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพุทธมณฑล รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-07-11
คุมประพฤติสมุทรสาคร ส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟู ณ ศูนย์พัฒนาพฤตินิสัยลาดหลุมแก้ว 2023-07-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ บูรณาการร่วมกันกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพนมทวน และเทศบาลตำบลพนมทวน จัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ครั้งที่ ๘/๒๕๖๖ (๕ กรกฎาคม ๒๕๖๖) 2023-07-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ประชุมหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ ,หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 – 3 และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2023-07-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมเป็นวิทยากรค่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด อำเภอท่ามะกา (๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-07-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสามพราน รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-07-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรม "1212 ETDA สร้างภูมิคนไทยรู้ทันปัญหาออนไลน์" โครงการพัฒนาความร่วมมือเครือข่ายด้านการป้องกันและจัดการปัญหาธุรกรรมทางออนไลน์ ครั้งที่ 2 2023-07-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมเป็นวิทยากรค่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด อำเภอหนองปรือ (๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-07-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการเพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด “กิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ” ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ณ วัดทองผาภูมิ (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-07-05
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอไทรโยค จัดกิจกรรมทดลองใช้โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูสำหรับคดีต่าง ๆ : โปรแกรมพื้นฐาน โปรแกรม “ใจพร้อม” (๑ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-07-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมเป็นวิทยากรค่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด อำเภอเลาขวัญ (๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-07-04
สำนักงานคุมประพฤติกาญจนบุรี มอบทุนประกอบอาชีพสำหรับผู้พ้นโทษในโครงการกำลังใจ ในพระราชดำริพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา ปี พ.ศ.๒๕๖๖ จำนวน ๕ ราย (๔ กรกฎาคม ๒๕๖๖) 2023-07-04
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่ามะกา บูรณาการร่วมกันปกครองอำเภอท่ามะกา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมและสาธารณประโยชน์ (๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖) 2023-07-03
คุมประพฤติสมุทรสาคร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ในโรงงานอุตสาหกรรม 2023-07-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-06-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๒ (๒๙ – ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-06-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการการคุมความประพฤติและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-06-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมพิจารณาพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก และประชุมพิจารณาเสนอความเห็นเกี่ยวกับมาตรการป้องกันกระทำความผิดซ้ำ 2023-06-28
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “ชินนสาสมาธิ” สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-06-27
สำนักงานคุมประพฤติกาญจนบุรี มอบเงินทุนประกอบอาชีพให้แก่ ผู้พ้นคุมความประพฤติ อำเภอท่าม่วง (๒๒ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-06-27
ผู้อำนวยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการกลางที่มีพื้นที่ปฎิบัติงานในจังหวัดนครปฐม 2023-06-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศล แด่สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก เนื่องในโอกาสฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-06-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระกุศล งานฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๖ 2023-06-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีปิดโครงการ “สานสัมพันธ์ น้อง–พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๙ – ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ (๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-06-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงาน โครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับเพชร ประจำปี 2566 2023-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม นำผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566 เข้าศึกษาดูงาน โครงการในพระราชดำริ ในหัวข้อวิชา “การดำเนินการเศรษฐกิจพอเพียง ส 2023-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ปิดโครงการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 19 - 23 มิถุนายน 2566 2023-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการ “สานสัมพันธ์ น้อง–พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ ๑ กิจกรรมฝึกสมาธิและรับฟังธรรมะ (คืนที่ ๓) (๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-06-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ ระดับประเทศ (Season2) (๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-06-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เปิดโครงการ “สานสัมพันธ์ น้อง–พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566 ระหว่างวันที่ 19 – 23 มิถุนายน 2566 2023-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๖ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ (๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-06-21
อาสาสมัครคุมประพฤติกระทรวงยุติธรรม กรมคุมประพฤติ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวทุกรูปแบบ “งานส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและวิถีเกษตรกรรม อำเภอเลาขวัญ และกิจกรรมเลาขวัญมุมมองใหม่แห่งกาญจนบุรี” (๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-06-21
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตามพระราชบัญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 (JSOC) 2023-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการแข่งขันการทำอาหาร Street food สร้างอาชีพระดับประเทศ ประจำปีงบประมาณพ.ศ 2566 2023-06-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้ปฏิบัติงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ดีเด่น จังหวัดนครปฐม 2023-06-20
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมการฝึกอบรม โครงการเสริมสร้างสมรรถนะการบริหารจัดการด้านการจัดหาพัสดุภาครัฐ สำหรับบุคลากรหน่วยงานภาครัฐในจังหวัดนครปฐม 2023-06-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ ๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ (๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-06-19
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพูดคุยและให้กำลังใจนักโทษเด็ดขาดที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษ กรณีมีเหตุพิเศษ เพื่อเข้าไปทำงานในสถานประกอบการตาม โครงการ "สร้างงาน สร้างอาชีพ ฝึกทักษะการทำงานในภาคอุตสาหกรรม" และ 2023-06-16
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เข้าพบอัยการจังหวัดนครปฐม เพื่อหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานตามพระราชบัญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง (JSOC) 2023-06-16
โครงการนิเทศและพัฒนาศักยภาพคณะกรรมการศูนย์ยุติธรรมชุมชนในพื้นที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-06-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดศึกษาดูงานโครงการชั่งหัวมันตามพระราชดำริ ในโครงการสานสัมพันธ์น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการอบรมธรรมะ และกฎหมายจราจร พร้อมรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคม 2023-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศ ศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์ 2023-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการสานสัมพันธ์น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-06-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมรับการตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม เขตตรวจราชการที่ 2 จังหวัดนครปฐม 2023-06-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมสำนักงาน ประจำเดือนมิถุนายน 2566 2023-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันรับประทานอาหาร เพื่อสร้างความสามัคคีและความผูกพันภายในสำนักงาน 2023-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันเคารพธงชาติ ร้องเพลงชาติไทยและสวดมนต์ไหว้พระ 2023-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 2023-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดการประชุมการจัดโครงการสานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด (๗ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-06-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมการเตรียมความพร้อมก่อนปล่อยนักโทษเด็ดขาดซึ่งเข้าข่ายตามมาตรา ๓ แห่งพระราชบัญญัติฯ ในเรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี (๒ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดประชุมหัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 – 3 หัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ และเจ้าหน้าที่สำนักงานคุมฯ 2023-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ พร้อมรับรายงานตัว และทำงานบริการสังคม 2023-06-07
สำนักงานผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เยี่ยม ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสามพราน (วัดคลองอ้อมใหญ่) โดยพบปะเยี่ยมเยียน อาสาสมัครคุมประพฤติ และผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสามพราน ร่วมกับ สำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม สำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้แห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-06-07
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพนมทวน จัดกิจกรรมทดลองใช้โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูสำหรับคดีต่าง ๆ : โปรแกรมพื้นฐาน โปรแกรม “ใจพร้อม” (๗ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมจัดกิจกรรมการทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๖ 2023-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อยและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2023-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2566 2023-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรี 2023-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระพันปีหลวง สมเด็จพระราชินี และพระองค์ภา ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2023-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์การเผยแผ่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ (๓ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-06-06
คุมประพฤติกาญจนบุรี กลุ่มงานคุมประพฤติ เขตพื้นที่ ๒ ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอท่ามะกา จัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ครั้งที่ ๗/๒๕๖๖ (๒ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-06-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอไทรโยค และสำนักงานเทศบาลตำบลวังโพธิ์ ร่วมกันจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-06-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ นายบัญญัติ วงค์สว่าง ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติพร้อมคณะ และร่วมประชุมการตรวจราชการฯ (๑ มิถุนายน ๒๕๖๖) 2023-06-01
คุมประพฤติสมุทรสาคร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ในโรงงานอุตสาหกรรม 2023-06-01
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัย ผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด ครั้งที่ 3 2023-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมสำนักงานฯ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖) 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมต้อนรับคณะผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดค่ายตามโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖) 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วม​กิจกรรม​จิต​อาสา​พัฒนา ​เนื่อง​ใน​วัน​พระบาท​สมเด็จ​พระปกเกล้า​เจ้า​อยู่​หัว 2023-05-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่ติดตามตรวจผลการดำเนินงาน จังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ประจำปี ๒๕๖๖ (๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖) 2023-05-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2023-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2023-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมคณะกรรมการโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี (TO BE NUMBER ONE) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1/2566 2023-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมงานสวดอภิธรรมศพบิดาของพนักงานราชการถึงแก่กรรม 2023-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด (กิจกรรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด โปรแกรมแก้ไขพื้นฟูพื้นฐาน) ครั้งที่ 5/2566 2023-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมเข้าวัดทำบุญถวายอาหารและฟังธรรม 2023-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแกและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2023-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2023-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 2023-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดประชุมสามัญ อาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดนครปฐม 2023-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 6/2566 2023-05-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบนายอำเภอเลาขวัญ ร่วมการประชุมปรึกษาหารือเพื่อดำเนินแนวทางการของบประมาณพัฒนาโครงการสร้างงานสร้างอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖) 2023-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ ๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่อำเภอห้วยกระเจา (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖) 2023-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ (๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๖) 2023-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2/2566 2023-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ คณะกรรมการการรับรองสถานะการเป็นระบบราชการ 4.0 2023-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการการคุมความประพฤติและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-05-25
คุมประพฤติ ร่วมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์(กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด) ภายใต้ชื่อ "คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ โรงเรียนวัดห้วยสะพาน 2023-05-25
คุมประพฤติ เข้าพบนายอำเภอบ่อพลอย เพื่อขับเคลื่อนการประสานบูรณาการเฝ้าระวังดูแลกลุ่มเสี่ยงในการแพร่ระบาดยาเสพติดฯ ,พ.ร.บ.มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง และแนะนำภาคีเครือข่ายภาคประชาชน (๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖) 2023-05-25
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทองผาภูมิ จัดกิจกรรมทดลองใช้โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูสำหรับคดีต่าง ๆ : โปรแกรมพื้นฐาน โปรแกรม “ใจพร้อม” (๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๖) 2023-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และหัวหน้างานในสังกัดส่วนกลางกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๖ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting 2023-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอนตูม รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม 2023-05-24
นายอำเภอเลาขวัญ จัดกิจกรรมศึกษาดูงานและแนะแนวทางการสร้างงานสร้างอาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติในเขตพื้นที่อำเภอเลาขวัญ (๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๖) 2023-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครปฐม จัดโครงการอบรมธรรมะ หัวข้อ “หลักธรรมนำขีวิต” 2023-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครปฐมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม 2023-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการลดการใช้พลังงานในภาครัฐ​ปีงบประมาณ​ พ.ศ.2565-2566​ ส่วนที่เหลือ​ 2​ พร้อมรับเกียรติบัตร 2023-05-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ ผ่านโปรแกรม Video Conference 2023-05-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมเป็นเกียรติในพิธีทอดผ้าป่าสามัคคี 2023-05-22
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ปิดโครงการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2566 2023-05-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม นำผู้เข้าร่วมโครงการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เข้าศึกษาดูงาน โครงการในพระราชดำริ ในหัวข้อวิชา “การดำเนินการเศรษฐกิจพอเพียง 2023-05-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 15 – 19 พฤษภาคม 2566 2023-05-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการส่งเสริมประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปี 2566 2023-05-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2023-05-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด ครั้งที่ 4/2566 2023-05-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ โรงเรียนบ้านบน อำเภอกุยบุรี 2023-05-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ เขาบางเบิด อำเภอบางสะพานน้อย 2023-05-15
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ตรวจดูสถานที่เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัด โครงการสานสัมพันธ์น้อง - พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด ณ ค่ายลูกเสืออัสสัมชัญ 2023-05-09
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เยี่ยมศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอทธมณฑล (ที่ว่าการอำเภอพุทธมณฑล) โดยพบปะเยี่ยมเยียน อาสาสมัครคุมประพฤติ และผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-05-09
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบนายอำเภอท่ามะกา เพื่อขับเคลื่อนการประสานบูรณาการเฝ้าระวังดูแลกลุ่มเสี่ยงในการแพร่ระบาดยาเสพติดในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี (๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖) 2023-05-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน” ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่อำเภอหนองปรือ (๒๖ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-05-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ประชุมหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ ,หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 – 3 และหัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป 2023-04-28
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมพิจารณาการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก 2023-04-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาพฤตินิสัยลาดหลุมแก้ว กิจกรรม “เปิดบ้านลาดหลุมแก้ว” รุ่นที่ ๒ (๒๕ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัวมาใช้ในงานคุมประพฤติ สำหรับเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานคุมประพฤติ รุ่นที่ ๒/๒๕๖๖ (๒๔ - ๒๖ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๒๗ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมเข้าวัดทำบุญถวายอาหารและฟังธรรม ณ วัดคลองวาฬพระอารามหลวง 2023-04-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรีและอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีมอบเข็มพร้อมประกาศเกียรติคุณที่ปฏิบัติงานครบระยะเวลา ๒๕ ปี และเกียรติบัตรดีเด่นอาสาสมัครคุมประพฤติ (๒๗ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครปฐมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม 2023-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และประธานอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมเยี่ยมชมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาพฤตินิสัยลาดหลุมแก้ว กิจกรรม “เปิดบ้านลาดหลุมแก้ว รุ่นที่ ๒” 2023-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2023-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรม ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 2023-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2566 2023-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรม “เปิดบ้านลาดหลุมแก้ว รุ่นที่ 2” (Open House) 2023-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ “รดน้ำดำหัวขอพรผู้ใหญ่” เนื่องใน “เทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖” (๑๘ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (๑๘ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอท่าม่วง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ (๑๘ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมสภากาแฟ และร่วมพิธีรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในประเพณีสงกรานต์ ประจำปี ๒๕๖๖ (๑๒ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการตรวจเยี่ยมจุดตรวจและจุดบริการประชาชนหน้าสนามกีฬากลีบบัว (๑๑ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมรับฟังพิธีเปิดศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ และการประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ ผ่านจอภาพ (๑๐ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ จังหวัดกาญจนบุรี (๑๐ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอห้วยกระเจา จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑๐ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมและสังเกตการณ์ในการประชุมซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติงานฯ ตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบ่อพลอย จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑๒ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทองผาภูมิ จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ (๑๑ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-24
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดการอบรมโครงการ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมคณะทำงานบูรณาการ คัดกรอง บำบัดรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพและฟื้นฟูสภาพทางสังคม ระดับจังหวัด (๒๑ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบและร่วมแสดงความยินดีกับ อัยการจังหวัดคดีเยาวชนฯ จังหวัดกาญจนบุรี และอัยการจังหวัดสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิฯ เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งฯ (๑๙ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบและร่วมแสดงความยินดีกับ อัยการจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดกาญจนบุรี (๑๙ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบและร่วมแสดงความยินดีกับ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสที่ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี (๑๙ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการนำเข้าข้อมูลในระบบสารสนเทศกรมคุมประพฤติ คดียาเสพติด (มาตรา ๕๖) ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ (๒๐ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมชี้แจงเพื่อซักซ้อมความเข้าใจการดำเนินการตามโปรแกรม “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ (๑๘ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ (๑๙ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการอบรม พ.ร.บ. มาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำฯ (JSOC) (๒๐ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2023-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมโครงการบริจาคโลหิต เนื่องในวันครบรอบ 141 ปี ศาลยุติธรรม ประจำปี พ.ศ.2566 2023-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีงานทำบุญอดีตเจ้าอาวาส ผู้มีอุปการะคุณ และงานฉลองสมณศักดิ์ 2023-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานสภากาแฟ ประจำเดือนเมษายน 2566 2023-04-21
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เดินทางเข้าพบจัดหางานจังหวัดนครปฐม 2023-04-21
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เยี่ยมศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอกำแพงแสน (วัดบ่อน้ำจืด) โดยพบปะเยี่ยมเยียน อาสาสมัครคุมประพฤติ และผู้ถูกคุมความประพฤติ พร้อมนมัสการเจ้าอาวาสวัดบ่อน้ำจืด 2023-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ และหัวหน้างานในสังกัดส่วนกลางกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๖ ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting 2023-04-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณ เกียรติบัตรดีเด่น และการอบรม พ.ร.บ. มาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำฯ (JSOC) (๒๐ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำขอพรเนื่องในวันสงกรานต์ 2566 2023-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีสรงน้ำพระพุทธนวราชบพิตร เนื่องในโอกาสวันสงกรานต์ ประจำปี 2566 2023-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE ณ สำนักสงฆ์ดอนเหียง อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2023-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 2023-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกิจกรรมตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งในเช้าวันอาทิตย์ถนนสายวัฒนธรรมสู้ศึก พิธีรดน้ำขอพรเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ 2566 และพิธีเปิดนิทรรศการวาดเส้นเล่นศิลป์ ครั้งที่ 2 (KID ART EXHIBITION 2023) 2023-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2023-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราช และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ประจำปี พ.ศ. 2566 2023-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับท่านผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2023-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 2023-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนเมษายน 2566 2023-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อยและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2023-04-18
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมตรวจเยี่ยมจุดตรวจช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 จังหวัดนครปฐม 2023-04-12
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนครชัยศรี รับรายงานตัว ร่วมรณรงค์ป้องกันลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ บริเวณถนนนครชัยศรี - ดอนตูม (ด้านหน้าวัดสัมปทวน) และทำงานบริการสังคม 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมสรงน้ำพระ รดน้ำขอพรอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เนื่องในประเพณีสงกรานต์ และจัดประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพุทธมณฑล รับรายงานตัวและร่วมเดินรณรงค์เมาไม่ขับช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสามพราน ร่วมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างจิตอาสา 2023-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอไทรโยค จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-04-10
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบนายอำเภอสังขละบุรี เพื่อประสานความร่วมมือในการบูรณาการทำงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานภาครัฐ 2023-04-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นวิทยากรโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ อำเภอสังขละบุรี 2023-04-08
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบผบ.เรือนจำอำเภอทองผาภูมิและผอ.สำนักงานบังคับคดีจังหวัดกาญจนบุรี สาขาทองผาภูมิ (๓ เมษายน ๒๕๖๖) 2023-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่ามะกา จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพนมทวน จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมรับฟังการชี้แจงโปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ (๒๘ มีนาคม ๒๕๖๖) 2023-04-07
คุมประพฤติสมุทรสาคร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ในโรงงานอุตสาหกรรม 2023-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์ เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปรับปรุงภูมิทัศน์ ตัดหญ้า แต่งกิ่งไม้สองข้างทางถนนทางหลวงหมายเลข ๓๑๙๙ เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยในการขับขี่และป้องกันอันตรายจากสัตว์ป่า เนื่องในวันจักรี 2023-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ออกพื้นที่ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ 2023-03-31
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยนายวิโรจน์ บัวเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ประสานความร่วมมือกับผู้นำชุมชน และเจ้าพนักงานตำรวจ สภ.ท่าฉลอม เชิญตัวผู้ถูกคุมความประพฤติซึ่งมีพฤติกรรมสร้างความเดือดร้อนให้กับชุมชน เพื่อนำตัวส่งเข้ารับกา 2023-03-28
คุมประพฤติสมุทรสาคร ร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด 2023-03-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระกนิษฐาราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2566 2023-03-27
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติพบหัวหน้าส่วนราชการเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2023-03-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ในเขตพื้นที่อำเภอด่านมะขามเตี้ย 2023-03-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ (๒๔ มีนาคม ๒๕๖๖) 2023-03-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมอบรมหลักสูตร “ชินนสาสมาธิ” สมาธิเพื่อชนะใจตนเอง (๑๗ มีนาคม ๒๕๖๖) 2023-03-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการเศรษฐกิจหมุนเวียน (CIRCULAR ECONOMY) ของ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า และเพิ่มประสิทธิภาพ (๒๓ มีนาคม ๒๕๖๖) 2023-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด โดยกรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย ณ สำนักสงฆ์เจโตวิมุตติ 2023-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๖ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ 2023-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาต้านภัยแล้งสร้างฝายชะลอน้ำ เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๓ ณ บริเวณป่าชุมชนบ้านหนองหิน – เขาสูง หมู่ที่ ๑ ตำบลเขาสามสิบหาบ 2023-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต ทำความดีเพื่อสังคม เนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ ธนาคารเลือดโรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ณ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดอำเภอและชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2023-03-16
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดโครงการปลูกป่าชายเลน เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี 2023-03-15
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิต อวัยวะและดวงตา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมคุมประพฤติ 31 ปี พ.ศ. 2566 2023-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดประชุมหัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ ,หัวหน้ากลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ 1 – 3 และหัวหน้าฝ่ายยุทธศาสตร์ 2023-03-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพุทธมณฑล รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม 2023-03-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันสภาปนากระทรวงยุติธรรม ครบรอบ 132 ปี และวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี ประจำปี พ.ศ.2566 2023-03-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอนเจดีย์ (วัดนเรศสุวรรณาราม) ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-03-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีปิดโครงการสนับสนุนการแก้ไข บำบัด ฟื้นฟู เด็ก เยาวชน 2023-03-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ 2023-03-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ไหว้พระ 2023-03-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมการขับเคลื่อนการดำเนินงานตาม พ.ร.บ.JSOC จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2023-03-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมอบรมมารยาทไทยและการปฏิบัติในงานพิธี 2023-03-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดรายการวิทยุ เรื่องการขับเคลื่อนการดำเนินงาน ตาม พ.ร.บ. JSOC จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และการจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 31 ปี ประจำปี พ.ศ.2566 2023-03-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อย 2023-03-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการการคุมความประพฤติและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-03-09
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เดินทางเข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม หัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม หัวหน้าศาลแขวงนครปฐม และผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดนครปฐม 2023-03-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนการประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) และการส่งเสริมคุณธรรม และจริยธรรมให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2023-03-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความยุติธรรมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนของราชการส่วนภูมิภาคและราชการท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม 2023-03-09
สำนักงานคุมประพฤติ อบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการป้องกันอัคคีภัย และซ้อมแผนฉุกเฉินด้านอัคคีภัยสำหรับเจ้าหน้าที่ 2023-03-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมงานพิธี “แผ่นดินสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-03-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประกอบพิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-03-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง เนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-03-08
คุมประพฤติ ร่วมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์(กิจกรรมต่อต้านยาเสพติด) ภายใต้ชื่อ "คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 2023-03-08
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เดินทางไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์คู่บ้านคู่เมืองจังหวัดนครปฐม (พระร่วงโรจน์ฤทธิ์ฯ) และเข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม และรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม 2023-03-08
สำนักคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมตักบาตรเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2566 2023-03-08
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบอัยการจังหวัดกาญจนบุรี และ อัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิฯ (08/03/2566) 2023-03-08
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี (๑ มีนาคม ๒๕๖๖) 2023-03-08
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (๑ มีนาคม ๒๕๖๖) 2023-03-08
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เยี่ยมเยียนศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอท่ามะกา 2023-03-08
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (๗ มีนาคม ๒๕๖๖) 2023-03-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรี และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2023-03-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเทศกาลวันมาฆบูชา พุทธศักราช 2566 2023-03-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปี 2566 “พระบิดาแห่งการช่างไทย” 2023-03-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกับเรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการปล่อยตัวนักโทษเด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 2023-03-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลแด่ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี และสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรน 2023-03-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางเลน รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม 2023-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมเป็นวิทยากรอบรมโปรแกรมการแก้ไขผู้ค้ายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี ถนนสุพรรณบุรี - บางบัวทอง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ที่โรงเรียนวัดไผ่ล้อม อำเภอเมืองนครปฐม 2023-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2023-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-03-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกันสวมใส่ผ้าลายขอลายผ้าพระราชทาน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ผ้าไทย 2023-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติ ประชาสัมพันธ์ เรื่องกฎหมาย พ.ร.บ.JSOC 2023-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อสร้างเครือข่ายนำสิ่งที่ดี มีประโยชน์ให้กับนักเรียนและเยาวชน 2023-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการเข้าประกวดชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับภาค ประจำปี 2566 2023-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมพิจารณาการพักการลงโทษและลดวันต้องโทษจำคุก 2023-02-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับภูมิทัศน์สถานที่ท่องเที่ยว เชิงธรรมชาติ ยางสามยอด ต้นไม้ทรงคุณค่า รุกขมรดก แผ่นดินใต้ร่มพระบารมี 1 ใน 63 เนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศหล้านภาลัย ณ ศาลพ่อปู่ยางสามยอด อำเภอเมือง จังหว 2023-02-24
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมขับเคลื่อนงานกองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE ด้วยการระดมสินค้าทางการเกษตร,อาหารเครื่องดื่มและเสื้อผ้ามือสองราคาถูก มาเปิด ตลาดนัด TO BE NUMBER ONE @คุมประพฤติกาญจนบุรี 2023-02-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถี หรือสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-02-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดประชุมเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(ITA) และร่วมกันใส่เสื้อสีขาว เพื่อแสดงสื่อสัญลักษณ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ 2023-02-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชาสัมพันธ์ พ.ร.บ.JSOC กับหน่วยงานในพื้นที่อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2023-02-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้เข้ารับบริการในบ้านกึ่งวิถี หรือสถานที่เพื่อให้การสงเคราะห์ ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-02-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครปฐม เข้าเยี่ยมและให้กำลังใจอาสาสมัครคุมประพฤติ 2023-02-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความยุติธรรมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนของราชการส่วนภูมิภาคและราชการท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม 2023-02-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครปฐม รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-02-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภออู่ทอง (วัดโคกสำโรง) อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-02-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการอบรมวิชาชีพมาตรฐานฝีมือแรงงาน กิจกรรมประกวดการทำอาหาร Street Food (Season2) สร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ (ระดับภาค) ซึ่งดำเนินโครงการฯ โดยคณะกรรมการและชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค ๗ 2023-02-20
คณะกรรมการและชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติ ภาค 7 จัดโครงการอบรมวิชาชีพมาตรฐานฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ 2566 (ระดับภาค) 2023-02-18
คุมประพฤติสมุทรสาคร ส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 2023-02-16
คุมประพฤติสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์ภารกิจ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2023-02-16
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมกับ ชมรม TO BE NUMBER ONE สถานศึกษา ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) 2023-02-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดโครงการอบรมธรรมะและอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร “ธรรมะชำระใจและสร้างวินัยจราจร” 2023-02-16
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดบูธนิทรรศการเผยแพร่ผลงานโครงการ และบันทึกข้อตกลง MOU ร่วมกับเครือข่ายชมรม TO BE NUMBER ONE ของหน่วยงานในจังหวัดสุพรรณบุรี 2023-02-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ที่โรงเรียนรัตนโกสินทร์สมโภชบวรนิเวศศาลายาในพระสังฆราชูปถัมภ์ 2023-02-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความยุติธรรมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนของราชการส่วนภูมิภาคและราชการท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม 2023-02-15
คุมประพฤติสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์ภารกิจ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2023-02-14
สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม TO BE TO Love ห่วงใยใส่ใจป้องกันเอดส์ 2023-02-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมแบ่งปัน มอบขนมคุกกี้ และลูกอมทอฟฟี่ ในวันแห่งความรัก แก่ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อส่งต่อการรณรงค์ป้องกันโรคเอดส์ 2023-02-14
คุมประพฤติสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์ภารกิจ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2023-02-13
โรงพยาบาลนครปฐม ขอความร่วมมือสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐมเป็นวิทยากรโครงการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ใช้ ผู้เสพ ผู้ติดยาเสพติด แบบผู้ป่วยนอก (Matrl program) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม มอบสิ่งของเครื่องใช้สำหรับเด็กอ่อน ให้กับบุตรของเจ้าหน้าที่สำนักงานฯ เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ 2023-02-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสามพราน รับรายงานตัวและทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เพื่อเสริมสร้างจิตอาสา 2023-02-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการโครงการรณรงค์ป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE จังหวัดนครปฐม ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธี วันคล้ายวันสถาปนากองอาสารักษาดินแดน และพิธีสวนสนามณ บริเวณลานหน้าพระบรมราชานุสรณ์ดอนเจดีย์ ตำบลดอนเจดีย์ อำเภอดอนเจดีย์ จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-02-10
คุมประพฤติสมุทรสาคร ส่งผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้าทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม 2023-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2023-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการการคุมความประพฤติและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสามพราน รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม 2023-02-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการเสริมสร้างศักยภาพการอำนวยความยุติธรรมในการให้ความช่วยเหลือประชาชนของราชการส่วนภูมิภาคและราชการท้องถิ่นจังหวัดนครปฐม 2023-02-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับ พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 หมวดวิชาที่ 3 รุ่นที่ 3 2023-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ นายนิมิต ทัพวนานต์ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรมและคณะ และร่วมประชุมการตรวจราชการกรณีปกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ครั้งที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE เพื่อชี้แจงระบบการบันทึก รวบรวมและรายงานข้อมูลของฐานข้อมูลโครงการฯ 2023-02-06
คุมประพฤติ และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ ๙๙ รูป (๑๘ มกราคม ๒๕๖๖) 2023-02-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมสวดมนต์อธิษฐานจิตถวายพระพร ด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดี ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมในจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดประชุมเลือกตั้งประธานกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมโครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 เพื่อสร้างเครือข่ายนำสิ่งที่ดี มีประโยชน์ให้กับนักเรียนและเยาวชน 2023-02-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจัดรายการวิทยุ เรื่องกฎหมายใกล้ตัว พ.ร.บ.JSOC 2023-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2023-02-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2023-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรมถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับประมวลกฎหมายยาเสพติดเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากร 2023-02-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2023-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์,คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และประธานอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 7 ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมในการจัดโครงการอบรมวิชาชีพ ตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน street food (การทำอาหารพร้อมทาน) ภายใต้โครงการคืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ 2566 2023-01-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และหัวหน้าส่วนราชการกลางที่มีพื้นที่ปฎิบัติงานในจังหวัดนครปฐม 2023-01-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัคร คุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และเลือกตั้งประธานคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2023-01-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสามชุก จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-01-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมสวดมนต์อธิษฐานจิตถวายพระพร ด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดี ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ดำเนินการติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (EM) 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการการคุมความประพฤติและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2023-01-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอนตูม รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม 2023-01-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมฟังการประชุมชี้แจงการดำเนินงานด้านการนำอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(EM) มาใช้ในระดับสำนักงานคุมประพฤติ 2023-01-25
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพการปฎิบัติงานแสวงหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายยาเสพติด 2023-01-24
คุมประพฤติสมุทรสาคร ประชาสัมพันธ์ภารกิจ กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม 2023-01-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมทำบุญตักบาตรและถวายเพลพระภิกษุ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 2023-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรมในจังหวัดนครปฐม เข้าพบผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดนครปฐม ,ศาลแขวงนครปฐม และศาลเยาวชนและ ครอบครัวจังหวัดนครปฐม เพื่อหารือแนวทางบูรณาการ การอำนวยความยุติธรรมร่วมกัน 2023-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 หมวดวิชาที่ 3 รุ่นที่ 2 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยใช้โปรแกรม Cisco Webe 2023-01-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE เพื่อชี้แจงระบบการบันทึก รวบรวมและรายงานข้อมูลของฐานข้อมูลโครงการ TO BE NUMBER ONE 2023-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 หมวดวิชาที่ 3 รุ่นที่ 1 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยใช้โปรแกรม Cisco Webe 2023-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำทุกวันพฤหัสบดี 2023-01-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรและพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา โครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป ถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-19
คุมประพฤติสมุทรสาคร ตรวจคัดกรองโรคเพื่อสุขภาพของบุคลากร 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมพิธีวันยุทธหัตถี สมเด็จพระนเรศวรมหาราช 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมประชุมสภากาแฟ เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างหน่วยงาน 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมทำบุญตักบาตรพระภิกษุ ตามโครงการบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล เนื่องในวันยุทธหัตถีหรือวันกองทัพไทย ณ กองบิน 5 อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมตรวจราชการ กระทรวงยุติธรรม กรณีปรกติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (รอบที่ 1 ) เขตตรวจราชการที่ 4 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี บูรณาการร่วมกับศาลจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับภูมิทัศน์,ซ่อมแซมเส้นจราจรและทาสีขอบทางเท้าบริเวณโดยรอบศาลจังหวัดกาญจนบุรี 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอท่าม่วง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธี “วันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช” ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านกฎหมาย และการใช้เครื่องมือเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อการอำนวยความยุติธรรมของศูนย์ยุติธรรมชุมชนจังหวัดนครปฐม 2023-01-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันพ่อขุนรามคำแหงมหาราช 17 มกราคม 2023-01-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี และประชุมคัดเลือกประธานฯ จังหวัดกาญจนบุรี (๑๒ มกราคม ๒๕๖๖) 2023-01-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมรายการ ผู้ว่ากาญจน์ขานข่าว ทางสวท.กาญจนบุรี (13 มกราคม ๒๕๖๖) 2023-01-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสครบรอบ 31 ปี 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมทำบุญสำนักงาน เนื่องในโอกาสครบรอบวันเปิดสำนักงานครบ 17 ปี สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีบรรพชาอุปสมบท 99 รูป เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการบูรณาการแผนรองรับการช่วยเหลือผู้ที่ได้รับพระราชทานอภัยโทษ และอภัยโทษลดโทษปล่อยตัว ตามพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ จังหวัดนครปฐม 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติครบ 3 รอบ วันที่ 8 มกราคม 2566 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำทุกวันพฤหัสบดี 2023-01-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ตรวจหาสารเสพติดในร่างกายณ อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ (TO BE NUMBER ONE ) 2023-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะอนุทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดนครปฐม ชุดที่ 2 2023-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะฯ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สวัสดีปีใหม่ ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลจังหวัดกาญจนบุรี และหัวหน้าศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี (๙ มกราคม ๒๕๖๖) 2023-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี พร้อมคณะฯ หน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี สวัสดีปีใหม่ ผู้ว่าราชการฯ และรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี (๙ มกราคม ๒๕๖๖) 2023-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมทำบุญตักบาตร เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (๑๐ มกราคม ๒๕๖๖) 2023-01-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการแก้ไขปรับเปลี่ยนพฤติกรรมผู้เสพยาเสพติด “สานสัมพันธ์ น้อง-พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ระหว่างวันที่ 9 – 13 มกราคม 2566 2023-01-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อถวายเป็น พระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีสวดมนต์เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สนับสนุนของรางวัลให้แก่เด็กและเยาวชนที่มาร่วมกิจกรรมภายในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2566 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๖ มกราคม ๒๕๖๖) 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอท่ามะกา ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ให้การสนับสนุนทรัพย์ ในการจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๖ 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอไทรโยค ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (๕ มกราคม ๒๕๖๖) 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณวัดหินแท่นลำภาชี เนื่องใน “วันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช” (เมื่อวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๖) 2023-01-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการเฉพาะกิจศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนตลอดทั้งปีเพื่อรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 และปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 2023-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ประจำทุกวันพฤหัสบดี 2023-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมสวดมนต์อธิษฐานจิตถวายพระพร ด้วยหัวใจแห่งความจงรักภักดีณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารบูรณาการ กระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมเพื่อรับทราบสถานการณ์ และปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดสุพรรณบุรี 2023-01-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางเลน จัดกิจกรรมป้องกันการเสพซ้ำ และรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอพนมทวน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ 2023-01-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกับคณะทำงานกำกับ ติดตามการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดนครปฐม 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมสวดมนต์เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ จังหวัดกาญจนบุรี 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมตรวจเยี่ยมให้กำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น ที่ประจำจุดตรวจตามแผนปฏิบัติการฯป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. ๒๕๖๖ 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา (๒๙ ธันวาคม ๒๕๖๕) 2023-01-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่ามะกา จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ 2023-01-03
สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และจิตอาสา สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมรณรงค์ ลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ณ บริเวณด้านข้างสถานีบริการน้ำมันเชื้อเพลิง ปตท.เลี่ยงเมืองสุพรรณบุรี 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ปรับภูมิทัศน์ จุดเสี่ยง ที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุทางท้องถนนณ บริเวณทางแยกทางร่วม ถนนอาทิวราห์ ตำบลท่าระหัด อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมสวดมนต์ถวายพระพรแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธี ทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง ร่วมบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.๒๕๖๖ พื้นที่อำเภอทองผาภูมิ 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร(กิจกรรมแก้ไขพื้นฟูผู้กระทำผิด)ครั้งที่ 2/2566 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการอบรมธรรมะ และให้ความรู้เกี่ยวกับพระราชกรณียกิจที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-28
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีปล่อยปลา ร่วมบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาณ เขตอภัยทาน หน้าวัดธรรมมงคล ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณ 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีปล่อยปลา ร่วมบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาณ เขตอภัยทาน หน้าวัดธรรมมงคล ตำบลไผ่ขวาง อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณ 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการ “ชีวิตใหม่ ขับขี่ปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” “เมาขับ จับติด EM”และ”ขับไม่ดื่ม ดื่มไม่ขับ”ณ ห้องขายทอดตลาด อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มงานคุมประพฤติ เขตพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๖ 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม 2022-12-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดพิธีสวดมนต์ ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 2022-12-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ และผู้ติดยาเสพติด โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ (TO BE NUMBER ONE ) 2022-12-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดงานมหาธีรราชเจ้ารำลึก มหกรรมวัฒนธรรมจังหวัดนครปฐม ครั้งที่ 19 ประจำปี 2566 2022-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีสวดมนต์เพื่อถวายพระพรแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ให้การสงเคราะห์เงินทุนประกอบอาชีพแก่ผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์ถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร และเจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพ 2022-12-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนธันวาคม 2565 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนภารกิจของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงยุติธรรมในพื้นที่จังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ 2566 (ครั้งที่ 3/2566) 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีการลงนามในบันทึกข้อตกลงร่วมมือการบูรณาการความร่วมมือเพื่อป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ จากผู้กระทำความผิดคดีทางเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง 2022-12-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู พื้นฐาน (ครั้งที่ 4) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมโครงการ (Kick off) ร่วมรณรงค์สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์ ณ บริเวณอาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมผู้บริหารและหัวหน้างานสังกัดส่วนกลางกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 10/2565 ผ่านโปรแกรม Cisco Webex Meeting 2022-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าพบอัยการศาลจังหวัดสุพรรณบุรี เพื่อหารือเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติงานตาม พระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ในความผิดเกี่ยวกับเพศ หรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 และคารวะเนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2022-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภารกิจกรมคุมประพฤติ ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) และนวัตกรรมเครื่องติดตาม EM (Electronic Monitoring) 2022-12-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับพรจากท่านหัวหน้าศาล จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เนื่องในวาระดิถีวันขึ้นปีใหม่ 2566 2022-12-22
คุมประพฤติ จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำอำเภอบ่อพลอย และอำเภอหนองปรือ เพื่อคัดเลือกประธานฯ และคณะกรรมการฯ 2022-12-21
คุมประพฤติ จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำอำเภอพนมทวน เพื่อคัดเลือกประธานฯ และคณะกรรมการฯ 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฎิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดนครปฐม – โครงการ “นครปฐมร่วมใจ สวมหมวกนิรภัย 100 เปอร์เซ็นต์” และงานวันป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ ประจำปี 2565 2022-12-21
กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร วันที่ 21 ธันวาคม 2565 นายวิโรจน์ บัวเงิน ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร มอบกลุ่มงานยุทธศาสตร์และอำนวยการ นำผู้ถูกคุมความประพฤติ เข้าร่วมกิจกรรมเปิดศูนย์ป้องกันและลดอุบัต 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป กฎหมายจราจร และอบรมหลักธรรมคำสอนทางศาสนา และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ ครั้งที่ 1/2566 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเจริญพุทธมนต์และ เจริญจิตตภาวนาถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมประชุมคณะกรรมการอำนวยการ ศอ.ปส.จ.ปข./ผอ.ศป.ปส.อ. 2022-12-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสามพราน 2022-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมการป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมขุนแผน ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสุพรรณบุรี 2022-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ณ ศาลาการเปรียญวัดหลักเมตร (ธ) จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-12-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกับเรือนจำกลางนครปฐม ร่วมงานพิธีรำลึกคล้ายวันประสูติ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ 2022-12-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการส่งตัวฯ ไปศูนย์พัฒนาพฤตินิสัย ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ 2022-12-16
คุมประพฤติ จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ ประจำอำเภอท่าม่วง เพื่อคัดเลือกประธานฯ และคณะกรรมการฯ 2022-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และเจริญจิตตภาวนา เพื่อถวายพระพรชัยมงคล แด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 2022-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ เพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล 2022-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนธันวาคม 2565 2022-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิด ในคดียาเสพติด โปรแกรมป้องกันการเสพซ้ำ ครั้งที่ 1/2566 2022-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม (กพยจ) ครั้งที่ 4/2565 ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting 2022-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ถ่ายทอดองค์ความรู้กระบวนการโปรแกรม “สานสัมพันธ์น้อง – พี่ เสริมพลังต้านยาเสพติด” 2022-12-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อย 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ประชุมหารือแนวทางการส่งตัวผู้ถูกคุมความประพฤติไปศูนย์พัฒนาพฤตินิสัย(ลาดหลุมแก้ว) 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแก และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-12-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอนเจดีย์ (วัดนเรศสุวรรณาราม) จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติ มาตรการป้องกันการกระทำผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 ( รุ่นที่ 3 ) 2022-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิด ในคดียาเสพติด ครั้งที่ 2/2566 2022-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อย องค์การบริหารส่วนตำบลทรายทองและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติ จัดโครงการอบรมธรรมะและอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร “ธรรมะชำระใจและสร้างวินัยจราจร” 2022-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดนครปฐม (โต๊ะข่าวเฉพาะกิจ) ครั้งที่ 4/2566 2022-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 3 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยใช้โปรแกรม Cisco Webex Meeting 2022-12-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมแสดงออกเชิงสัญลักษณ์ของการต่อต้านการทุจริต เนื่องในวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) 9 ธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-12-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศเจตนารมณ์ นโยบาย ไม่รับของขวัญ และของกำนัลทุกชนิด จาการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-12-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศเจตนารมณ์ นโยบายด้านสิทธิมนุษยชน กรมคุมประพฤติ 2022-12-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ประจำเดือนธันวาคม 2565 ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารบูรณาการยุติธรรม อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-12-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2022-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) จังหวัดนครปฐม 2022-12-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีวางพวงมาลา “สดุดีวีรชน” 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมแสดงความยินดีผู้อำนวยการสำนักงานบังคับคดีจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำ ความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกันการกระทำ ความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแก 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และอาสาสมัครคุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม 2022-12-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมอบรมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเตรียมความพร้อมรองรับพระราชบัญญัติมาตรการป้องกัน การกระทำความผิดซ้ำในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ.2565 รุ่นที่ 1 และ รุ่นที่ 2 2022-12-08
คุมประพฤติสมุทรสาคร กิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด และประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-12-07
คุมประพฤติสมุทรสาคร ร่วมพิธีถวายราชสักการะและถวายบังคม เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-07
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม และประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาครร่วมกิจกรรมจิตอาสาเนื่องในวันชาติและวันพ่อแห่งชาติ 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมฟังการประชุมชี้แจงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 (Kickoff ITA 2023) 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางเลน และดำเนินการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมประพฤติ ทำงานบริการสังคม 2022-12-07
คุมประพฤติสมุทรสาคร กิจกรรมรับรายงานตัว และประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-12-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวัน พระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมเป็นสักขีพยานในการออกรางวัลสลากกาชาดการกุศล ในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ (๕ ธันวาคม ๒๕๖๕) 2022-12-06
คุมประพฤติ ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน และติดตามผลการสงเคราะห์ทุนประกอบอาชีพระยะ ๑ เดือน เพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงแพะ ๑ ราย (๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปล่อยพันธุ์ปลาและปลูกหญ้าแฝก เนื่องในวันคล้ายพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม ๒๕๖๕ 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดนครปฐม 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการการคุมความประพฤติและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 3) 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการอบรมธรรมะและอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร “ธรรมะชำระใจและสร้างวินัยจราจร” 2022-12-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณสวนเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนเทศา เนื่องในโอกาสวันสำคัญของไทย วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 2022-12-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม และสำนักงานยุติธรรมจังหวัดนครปฐม ร่วมงานพิธีเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ 5 ธันวาคม 2565 2022-12-05
คุมประพฤติ จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 2022-12-02
คุมประพฤติ จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี 2022-12-02
คุมประพฤติ จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๑ ธันวาคม ๒๕๖๕) 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรี 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรีและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-12-02
คุมประพฤติ และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม เนื่องใน “วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ” พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ ๕ ธันวาคม ๒๕ 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบลดอนพุทรา จัดกิจกรรมจิตอาสานำผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคม 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมถวายพระราชกุศล พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตร เนื่องในโอกาสคล้ายวันพระราชสมภพ 5 ธันวาคม 2565 ณ วัดจำปี ตำบลสนามคลี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-12-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู พื้นฐาน ( ครั้งที่ 3 ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางปลาม้า (วัดกลาง) อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-12-02
คุมประพฤติสมุทรสาคร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ ในโรงงานอุตสาหกรรม 2022-12-02
คุมประพฤติสมุทรสาคร เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ กำนันผู้ใหญ่บ้าน อำเภอกระทุ่มแบน 2022-12-02
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัย ผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมชื่นค้า ชั้น 2 สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร 2022-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดนครปฐม (โต๊ะข่าวเฉพาะกิจ) ครั้งที่ 3/2566 2022-12-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมการสัมมนาโครงการผู้ตรวจการแผ่นดินสัญจรพบประชาชน ครั้งที่ 48 2022-11-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอพุทธมณฑล 2022-11-30
คุมประพฤติ จัดประชุมสามัญประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ ของอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ประจำอำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี 2022-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเปิดร้านกาชาดในงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-11-29
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดนครปฐม 2022-11-29
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองนครปฐม 2022-11-29
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดกิจกรรมออกกำลังกาย 2022-11-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 11/2565 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-28
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนครปฐม 2022-11-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดในคดียาเสพติด ครั้งที่ 1/2566 2022-11-25
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกำแพงแสน 2022-11-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ ๙/๒๕๖๕ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-24
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิด โปรแกรมพื้นฐาน ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ 2022-11-24
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการการคุมความประพฤติและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 (ครั้งที่ 2) 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการทุจริต 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ภารกิจกรมคุมประพฤติ ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) และนวัตกรรมเครื่องติดตาม EM (Electronic Monitoring) 2022-11-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน 2022-11-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-11-23
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอนตูม 2022-11-23
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-11-23
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดประชุมเพื่อเลือกตั้งคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนครชัยศรี 2022-11-22
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐมและอาสาสมัครคุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ และทำงานบริการสังคม 2022-11-22
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดนครปฐม (โต๊ะข่าวเฉพาะกิจ) ครั้งที่ 2/2566 2022-11-18
สำนักงานคุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอเลาขวัญ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแกและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานสวดอภิธรรมศพมารดาพนักงานราชการถึงแก่กรรม 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม และเทศบาลเมืองกาญจนบุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณเกาะรัตนกาญจน์ แหล่งท่องเที่ยวในเขตเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 2022-11-17
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัดมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 และคุณธรรมเป้าหมาย 5 ประการ 2022-11-17
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ประสานและส่งตัวผู้เข้ารับบริการ ณ บ้านกึ่งวิถีสำนักปฎิบัติธรรมประจำจังหวัดนครปฐม แห่งที่ 19 วัดใหม่ห้วยลึก 2022-11-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอท่าม่วง ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประชุมสภากาแฟ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการจำแนกคดียาเสพติด ให้ตรงกับกฎหมายที่ศาลสั่งใช้งานคุมประพฤติ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่า สมทบทุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 2022-11-16
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะทำงานติดตามเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณและการใช้จ่ายภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จังหวัดนครปฐม (ครั้งที่ 1/2566) 2022-11-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมบริจาคเงินและสิ่งของในงานวันรวมน้ำใจให้กาชาด นำไปเป็นของรางวัลในร้านกาชาดงานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาด ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประกอบพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุน “โครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย” ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 2022-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธี “วันพระบิดาแห่งฝนหลวง” ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี นำสิ่งของเข้าเยี่ยมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-11-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดการเลือกตั้งประธานคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอ 2022-11-15
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีและร่วมฟังเทศน์มหาชาติเวสสันดรชาดก "กัณฑ์สักกบรรพและกัณฑ์มหาราช" 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟู พื้นฐาน (ครั้งที่ 1) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมประชุมซักซ้อมความเข้าใจ แนวปฏิบัติในการจำแนกคดียาเสพติด ให้ตรงกับกฎหมายที่ศาลสั่งใช้งานคุมประพฤติ 2022-11-14
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ปี 2565 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ประชุมซักซ้อมความเข้าใจแนวปฏิบัติในการจำแนกคดียาเสพติด ให้ตรงกับกฎหมายที่ศาลสั่งใช้งานคุมประพฤติ 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการอบรมธรรมะ สำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 และจัดกิจกรรมรับรายงานตัว 2022-11-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเงิน พัสดุ และงานสารบรรณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอทองผาภูมิ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕) 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอพนมทวน และพื้นที่อำเภอห้วยกระเจา ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอบ่อพลอย และพื้นที่อำเภอหนองปรือ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ 2022-11-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ติดตั้งอุปกรณ์อิเล็กทรนิกส์ติดตามตัว (EM) 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกันแสดงสัญลักษณ์ต่อต้านทุจริต 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมทำบุญมารดาข้าราชการถึงแก่กรรม 2022-11-10
คุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชุมคณะทำงานเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดจังหวัดนครปฐม (โต๊ะข่าวเฉพาะกิจ) ครั้งที่ 1/2566 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม กับ องค์การบริหาร ส่วนตำบลดอนพุทรา ร่วมหารือในการทำบันทึกข้อตกลงร่วมกันในการทำงานบริการสังคมในพื้นที่ (MOU) 2022-11-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 6/2565 2022-11-09
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานตามโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-11-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีลอยกระทง 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมให้กำลังใจ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน 2022-11-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมแนวทางการใช้งาน(EM) ในปีงบประมาณ 2566 และเพื่อรองรับการดำเนินการตามพระราชบัญญัติ มาตรการป้องกันการกระทำความผิดซ้ำ ในความผิดเกี่ยวกับเพศหรือที่ใช้ความรุนแรง พ.ศ. 2565 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดโครงการการคุมความประพฤติและโปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูพื้นฐาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหนองหญ้าไซ (วัดหนองหลวง) จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-11-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมประกวดการทำอาหาร Street Food (Season2) สร้างอาชีพ คืนคนดีสู่สังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ระดับจังหวัด เพื่อคัดเลือกไปประกวดในระดับภาค 2022-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา ทำความสะอาด ปรับภูมิทัศน์บริเวณวัดพระปฐมเจดีย์ ราชวรมหาวิหาร เพื่อเตรียมการรับเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพระราชพิธี ทรงบำเพ็ญพระราชกุศล ถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี 2565 2022-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อยและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประชุมจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณและแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2022-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางปลาม้า (วัดกลาง) จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-11-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรีและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ต้อนรับ ท่านกิตติพงศ์ สุขภาคกุล รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2022-11-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ พุทธสถานวโนทยาน สระแก้วศรีสรรเพชญ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-11-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ (Season 2) 2022-11-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร เข้าร่วมโครงการแสงนำใจไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 2022-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง ร่วมกับเทศบาลตำบลท่าม่วง จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์จิตอาสาพัฒนาวัดศรีโลหะราษฎร์บำรุง 2022-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม “ร่วมพิธีทอดผ้าป่าสนับสนุนโครงการทุนเล่าเรียนหลวงสำหรับพระสงฆ์ไทย ประจำปี 2565” 2022-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 2022-10-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร 2022-10-31
ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี นำสมาชิก TO BE NUMBER ONE เข้าประกวด Street Food สร้างอาชีพ Season 2 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประกวดทำอาหาร Street Food สร้างอาชีพ Season 2 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-10-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดรายการวิทยุกระจายเสียง คลื่นความถี่ FM 102.25 MHz 2022-10-28
คุมประพฤติกาญจนบุรี ประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ (๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๕) 2022-10-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรม แสงนำใจ ไทยทั้งชาติ เดิน วิ่ง ปั่น ป้องกันอัมพาต ครั้งที่ 8 2022-10-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ วัดสุวรรณภูมิ อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 2022-10-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว 23 ตุลาคม 2565 2022-10-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องใน วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ “วันปิยมหาราช” ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 2022-10-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมทำบุญงานกฐิน วัดเทวธรรม 2022-10-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีชาติ พ.ศ.2565 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเลาขวัญ จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-10-21
กรมคุมประพฤติ สร้างอาชีพให้กับผู้ถูกคุมความประพฤติ ซึ่งเป็นสมาชิก TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี สงเคราะห์เงินทุนด้านการประกอบอาชีพ จาก มูลนิธิแก้ไขฟื้นฟูและสงเคราะห์ผู้กระทำผิด จำนวน ๑๔,๐๐๐ บาท เพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงแพะ ๑ ราย 2022-10-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-10-20
คุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทองผาภูมิ จัดกิจกรรมรณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ในช่วงเทศกาลวัดหยุดยาว “ขับรถ มีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” 2022-10-20
คุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมด่วนร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหารือและวางแนวทางการป้องกันเหตุการณ์ใช้ความรุนแรง 2022-10-20
คุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการประชุมชี้แจงข้อราชการสำคัญเพื่อเป็นการขับเคลื่อนและติดตามนโยบายของรัฐบาล และภารกิจสำคัญของจังหวัดกาญจนบุรี 2022-10-20
คุมประพฤติและหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม เข้าพบและร่วมแสดงความยินดีกับ ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี เนื่องในโอกาสที่ท่านได้เดินทางมาดำรงตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมด้วยจิตอาสา ร่วมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ 2022-10-20
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดกิจกรรม “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี พ.ศ. 2565” 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมประชุมหารือแนวทางการดำเนินการ จัดการประกวดการทำอาหาร Street Food สร้างงาน สร้างอาชีพ (Season 2) 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแกและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าประชุมหารือวางแผนปฏิบัติการงานยาเสพติด และจัดระเบียบสังคม ครั้งที่ 1 / 2566 2022-10-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีร่วมบริจาคสิ่งของ ช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วม ในจังหวัดสุพรรณบุรี 2022-10-20
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดงานประกวดการทำอาหาร StreetFood สร้างอาชีพ (Season 2) ระดับจังหวัด 2022-10-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเดิมบางนางบวช 2022-10-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 2022-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตร (ข้าวสารอาหารแห้ง) ถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร 13 ตุลาคม 2565 2022-10-17
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสาคร 2022-10-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ณ บริเวณด้านหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐ 2022-10-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนครชัยศรี ทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนตุลาคม 2565 2022-10-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรีข้าร่วมพิธีทำบุญและเทศน์บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมี ใน “อุภินนมัตถจรกถา” เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-10-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรีและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-10-07
เปิดศูนย์คุณประพฤติภาคประชาชน อำเภอบ้านแพ้ว และกิจกรรมโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-10-07
คุมประพฤติสมุทรสาคร รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในโรงงานอุตสาหกรรม 2022-10-05
คุมประพฤติสมุทรสาคร จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-10-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อยและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-10-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทยประจำปี ๒๕๖๕ (Thai National Flag Day) 2022-10-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีวางพวงมาลาเนื่องใน “วันคล้ายสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว” 2022-10-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการพัฒนาพฤตินิสัยผู้กระทำผิดภายในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย (Thai National Flag Day) 2022-09-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีถวายเทียนพรรษาพระราชทานในโครงการถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดินปี 2565 2022-09-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานสวดอภิธรรมศพมารดาลูกจ้างประจำถึงแก่กรรม 2022-09-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-09-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๗/๒๕๖๕ 2022-09-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนกันยายน 2565 2022-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแกและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-09-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีเปิดป้ายศูนย์ช่วยเหลือวัยรุ่น (ศชร.) 2022-09-13
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด รายการคุมประพฤติและโปรแกรมแก้ไขพื้นฟูพื้นฐาน 2022-09-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี นำสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE สุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม "กีฬาเมืองเหน่อสัมพันธ์ 65" 2022-09-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรม "กีฬาเมืองเหน่อสัมพันธ์ 65" 2022-09-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี (อำเภอบางปลาม้า) ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-09-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางปลาม้า 2022-09-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมแก้ไขฟื้นฟูและปปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 2022-09-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอท่ามะกา ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๕ 2022-09-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนบริหารความเสี่ยงด้านอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว ในระดับสำนักงานคุมประพฤติ 2022-09-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการสัมมนาอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ภาค ๗ สัญจร พร้อมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน ๑๐ รูป 2022-09-06
ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี นำคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมแสดงความยินดี กับนายสิทธิพงษ์ อุ่นอบ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน พร้อมมอบของขวัญเป็นที่ระลึก เนี่องในโอกาสออกไปปฏิบัติงานในสถานที่ทำงานแห่งใหม่ 2022-09-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๕ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ 2022-09-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการแนวทางการส่งตัวผู้ติดยาเสพติดจากศาลและสำนักงานคุมประพฤติไปยังสถานพยาบาลยาเสพติด ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล 2022-09-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2022-09-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมงานอาสาสมัครคุมประพฤติสัญจรภาค 7 2022-09-05
จัดกิจกรรมอบรม “ป้องกันการเสพซ้ำ” 2022-09-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อยและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-09-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรีและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-09-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรรบุรี เข้าร่วมโครงการปฏิบัติราชการเพื่อให้บริการประชาชน (จังหวัดเคลื่อนที่) 2022-09-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมอาสาทำความดี บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๗๐ พรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 2022-08-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕) 2022-08-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนสิงหาคม 2565 2022-08-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ ๓ รุ่นที่ ๔ และรุ่นที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-08-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสามชุก 2022-08-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอด่านช้าง 2022-08-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสองพี่น้อง 2022-08-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดรายการวิทยุกระจายเสียง คลื่นความถี่ F.M.๑๐๒.๒๕ MHz 2022-08-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภออู่ทอง 2022-08-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเดิมบางนางบวช 2022-08-29
คุมประพฤติ ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-08-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ ๓ รุ่นที่ ๔ และรุ่นที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติและผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขต ๗ 2022-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดิน รุ่นที่ ๓ รุ่นที่ ๔ และรุ่นที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะและวางพานพุ่ม และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 2022-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 2022-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับสำนักงานยุติธรรมจังหวัดสุพรรณบุรี จัดโครงการ "มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชน จังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ ๗๓" 2022-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและอบรมให้ความรู้ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนไร่แสงสว่าง 2022-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัวและทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอดอนเจดีย์ 2022-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีถวายคัมภีร์เทศน์เฉลิมพระเกียรติฯ บทพระธรรมเทศนาเฉลิมพระธรรมบารมีใน "อุภินนมัตถจรกถา" เฉลิมพระธรรมบารมีสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง 2022-08-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรม "อาสาทำความดี ๓๐ ปี กรมคุมประพฤติ" ร่วมบริจาคสิ่งของเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ 2022-08-23
สำนักงานคุมประพฤตินครปฐม จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-08-23
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 2022-08-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแกและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-08-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ 2022-08-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหา ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-08-18
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอเลาขวัญ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 2022-08-18
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดำเนินงานชมรม TO BE NUMBER ONE ในสถานศึกษา สถานประกอบการ ชุมชน และหน่วยงานสังกัดกระทรวงยุติธรรม จังหวัดเพชรบุรี 2022-08-17
คุมประพฤติ ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะพุ่มเงิน – พุ่มทอง และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 2022-08-17
คุมประพฤติ ร่วมกิจกรรมจิตอาสาปลูกต้นไม้ “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 2022-08-17
คุมประพฤติ ร่วมประกอบพิธีทางศาสนามหามงคล ทำบุญตักบาตร และปล่อยพันธุ์ปลา ถวายเป็นพระราชกุศล แด่พระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 2022-08-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพพนักงานคุมประพฤติ และผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน เขต ๗ 2022-08-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕ 2022-08-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน ครั้งที่ ๖๙ และยุติธรรมพบประชาชน 2022-08-10
คุมประพฤติกาญจนบุรี ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนการจำคุก สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวพักการลงโทษจำคุก จากเรือนจำอำเภอทองผาภูมิ จำนวน ๖ ราย (๙ สิงหาคม ๒๕๖๕) 2022-08-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมพิธีทำบุญถวายภัตตาหารแด่พระสงฆ์ เนื่องในโอกาส "วันรพี" 2022-08-09
พิธีมอบเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมความรู้ “โครงการสร้างการเรียนรู้จิตอาสาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี” 2022-08-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาญจนบุรี และชมรมอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดโครงการสร้างการเรียนรู้จิตอาสาเพื่อพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี 2022-08-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมงานวันรพี ศาลจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางปลาม้า 2022-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ออกพื้นที่ให้บริการรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอไทรโยค ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๕ 2022-08-05
คุมประพฤติกาญจนบุรี กลุ่มงานคุมประพฤติ เขตพื้นที่ ๑ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ 2022-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์แบบกลุ่ม 2022-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัว ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอหนองหญ้าไซ 2022-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีทิ้งกระจาด จังหวัดสุพรรณบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมงานวันรพี ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-08-05
คุมประพฤติกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตร “สิทธิมนุษยชนกับการบริหารงานคุมประพฤติ”(ศพบ.) ด้วยรูปแบบออนไลน์ (Online Conference) ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ 2022-08-05
คุมประพฤติกาญจนบุรี ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) เพื่อใช้เป็นทางเลือกแทนการจำคุก สำหรับผู้ที่ได้รับการปล่อยตัวนักโทษ ที่ได้รับลดวันต้องโทษจำคุก จากเรือนจำอำเภอทองผาภูมิ จำนวน ๕ ราย (๓ สิงหาคม ๒๕๖๕) 2022-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีสงฆ์และพิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันรพี ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมงานวันรพี ศาลจังหวัดทองผาภูมิ ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-08-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้ารับการตรวจราชการ(ตรวจติดตาม) 2022-08-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรีและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-08-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ให้การต้อนรับผู้ตรวจราชการกระทรวงยุติธรรม 2022-08-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONEและองค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2022-08-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-08-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 2022-08-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อยและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-08-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 70 พรรษา 2022-08-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2565 2022-08-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 2022-08-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี เข้าร่วมการประกวดในงานมหกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 20 ปี TO BE NUMBER ONE 2022-08-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมโครงการสร้างป่า รักษ์น้ำ รักษ์ดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา 2022-07-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 2022-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี จัดกิจกรรมรับรายงานตัวเเละทำงานบริการสังคม ณ ศูนย์ประสานงานอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอสองพี่น้อง 2022-07-26
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการอาสาทำความดี บริจาคโลหิต เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พระชนมพรรษา 70 พรรษา 28 กรกฎาคม 2565 2022-07-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 2022-07-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหา ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาหัวหิน ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖5 2022-07-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแกและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-07-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรม โครงการโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-07-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 2022-07-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ประสานงานร่วมกับกองบิน 5 เตรียมความพร้อมดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-07-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-07-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมสัมมนาเครือข่าย TO BE NUMBER ONE เพื่อชี้แจงเกณฑ์การประกวดจังหวัด อำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ ประจำปี 2565 2022-07-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 โครงการบริจาคโลหิต 90 พรรษา ล้านซีซี 2022-07-19
สำนักงานคุมพฤติจังหวัดสมุทรสาคร จัดประชุมสามัญอาสาสมัครคุมประพฤติครั้งที่ 1/2565 2022-07-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมกิจกรรม ส่งเสริมพุทธศาสนาเนื่องในเทศกาลวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา 2022-07-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายราชสักการะ วันสมเด็จพระนารายณ์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ (๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕) 2022-07-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ของศาลจังหวัดทองผาภูมิ 2022-07-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรห้วยกระเจา จัดกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๕ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 2022-07-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอพนมทวน จัดกิจกรรมรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่ฯ และกิจกรรมป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงวันหยุดกรณีพิเศษ พ.ศ.๒๕๖๕ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” 2022-07-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับการตรวจราชการของ นางนริศา ปานสอาด ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติ 2022-07-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมรับรายงานตัว และพาผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ 2022-07-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรี และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-07-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมร่วมกับทีมวิทยากร เตรียมความพร้อมดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รุ่นที่ ๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-07-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-07-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน 2022-07-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอบางสะพานและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-07-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป และเศรษฐกิจพอเพียง(งดเหล้าเข้าพรรษา/ลด ละ เลิก อบายมุข/การขับขี่ปลอดภัย) โดยบูรณาการร่วมกับและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-07-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมชี้แจง แนวทางการปฏิบัติงานสำหรับการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ 2022-07-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารอาสาสมัครคุมประพฤติภาค 7 2022-07-06
คุมประพฤติ ร่วมโครงการขับเคลื่อนปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “แก้จน Mobile” ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๕ อำเภอท่ามะกา 2022-07-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมคณะกรรมการอาสาสมัครคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม ภาค ๗ 2022-07-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงาน สำหรับการบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ 2022-07-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับ นางนริศา ปานสอาด ผู้ตรวจราชการกรมคุมประพฤติและคณะ ตรวจติดตามผลการดำเนินการฯ (๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕) 2022-07-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อยและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-07-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อย 2022-07-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เยี่ยมให้กำลังใจ อาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง 2022-06-30
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมร่วมโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก (๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๕) 2022-06-29
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๕) 2022-06-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี จัดกิจกรรม “โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน” 2022-06-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-29
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง 2022-06-28
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรี เข้าร่วมกิจกรรมโครงการ “อบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน” (16 มีนาคม วัน อ.ส.ค.) ในรูปแบบออนไลน์ 2022-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีเปิดโครงการพัฒนาและขยายเครือข่าย (ธรรมาภิบาล/เรื่องร้องเรียน) เพื่อเสริมสร้างความเป็นธรรมในสังคม 2022-06-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรีต้อนรับคณะอนุกรรมการ ติดตามผลการดำเนินงานของชมรม TO BE NUMBER ONE รอบพื้นที่ ระดับประเทศ 2022-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรี 2022-06-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดประชุมอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแก 2022-06-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชน และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-06-22
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดอบรมอาสาสมัครคุมประพฤติภายใต้ “โครงการอบรมพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครคุมประพฤติ เพื่อการแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดในชุมชน” (16 มีนาคม วัน อ.ส.ค.) 2022-06-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการตัดสินการประกวดโครงการ TO BE NUMBER ONE ในการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานจริงและเก็บคะแนนระดับประเทศ ปี 2565 2022-06-21
ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสามพราน สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมหรือทำงานสาธารณประโยชน์ 2022-06-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมงานมหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้สินครัวเรือน และยุติธรรมพบประชาชน จังหวัดราชบุรี 2022-06-20
คุมประพฤติ บูรณาการกับบ้านกึ่งวิถี (วัดเทวธรรม) และอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอท่าม่วง จัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ทำงานบริการสังคมแบบกลุ่ม ปรับภูมิทัศน์บริเวณวัด ภายใต้โครงการ "อาสาทำความดี ๓๐ ปีกรมคุมประพฤติ" 2022-06-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ดำเนินการจัดประชุมร่วมจัดทำการประเมินองค์กรคุณธรรม ตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-06-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม และรณรงค์ต่อต้านเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 โดยบูรณาการ ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแก และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-06-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖5 2022-06-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมการลงพื้นที่เพื่อตรวจเยี่ยมการปฏิบัติงานและเก็บคะแนนการประกวดกิจกรรมในโครงการ TO BE NUMBER ONE ระดับประเทศ 2022-06-17
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ "คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพแม่น้ำแคว 2022-06-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอไทรโยค ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ ณ ศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอไทรโยค 2022-06-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (knowledge Sharing) ด้านการดำเนินการชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-06-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม รณรงค์ต่อต้านเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE องค์การบริหารส่วนจังหวัดประจวบคีรีขันธ์, 2022-06-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี กลุ่มคุมประพฤติพื้นที่ ๒ จัดกิจกรรมอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โปรแกรมพื้นฐานผู้เสพผู้ติด ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ 2022-06-15
คุมประพฤติ ร่วมโครงการขับเคลื่อนปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “แก้จน Mobile” ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๕ อำเภอศรีสวัสดิ์ 2022-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมของ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ 2022-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ให้การต้อนรับการตรวจเยี่ยมของ นายวิตถวัลย์ สุนทรขจิต อธิบดีกรมคุมประพฤติ 2022-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการฟื้นฟูผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด และสร้างการรับรู้เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด (26 มิถุนายน) ประจำปี 2565 โดยบูรณาการร่วมกับและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-06-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดเพชรบุรีและสมาชิกชมรม TO BE NUMER ONE ร่วมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 2022-06-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมิถุนายน 2565 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอท่ามะกา ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๗ มิถุนายน ๒๕๖๕) 2022-06-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 3 มิถุนายน 2565 2022-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีปิดโครงการแก้ไขปัญหา ผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-06-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ถวายเป็นพระราชกุศล แด่ สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๔ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อยและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2022-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๔๔ พรรษา ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อม “เราทำความดีด้วยหัวใจ” ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (๓ มิถุนายน ๒๕๖๕) 2022-06-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ๓ มิถุนายน ๒๕๖๕ 2022-06-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางเลน จัดโครงการ TO BE NUMBER ONE ป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๕ 2022-06-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอบางสะพานและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมร่วมโครงการ เดิน วิ่ง ปั่น (WALK RUN AND BIKE) เนื่องในโอกาสกรมคุมประพฤติ ครบรอบ ๓๐ ปี 2022-06-01
พิธีปิด “โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี”” รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-06-01
กิจกรรม “พิธีจุดเทียนอุดมการณ์” ภารกิจของวันที่สิบเอ็ด (๒๗ พฤษภาคม๒๕๖๕) โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี” รุ่นที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-06-01
ผอ.สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาญจนบุรี ให้เกียรติมาเยี่ยมชม การฝึกอบรมอาชีพระยะสั้น “ช่างแอร์” ในโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบ ค่าย “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี” 2022-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมทางไกล ผ่านระบบออนไลน์ (Online Conference) เพื่อให้ความรู้การใช้แบบประเมินความเสี่ยงสำหรับผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด 2022-06-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕) 2022-06-01
คุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ประสานความร่วมมือสถานประกอบการ ในการสร้างงานสร้างอาชีพ 2022-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชาสัมพันธ์ภารกิจ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) 2022-05-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 2022-05-27
กิจกรรมการฝึกอาชีพระยะสั้น“อาชีพช่างแอร์ ติดตั้ง ล้าง และซ่อมแอร์บ้าน” ภารกิจของวันที่เก้า (๒๕ พฤษภาคม๒๕๖๕) โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี” ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-05-26
คุมประพฤติ ร่วมโครงการขับเคลื่อนปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “แก้จน Mobile” ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ อำเภอส 2022-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ รุ่นที่ ๒ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting 2022-05-25
ผอ.ปปส.ภาค๗ ให้เกียรติมาเยี่ยมและมอบน้ำดื่มให้แก่คณะผู้จัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบ ค่าย “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี” 2022-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๕ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ 2022-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 2022-05-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ และเศรษฐกิจพอเพียง โดยบูรณาการร่วมกับและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-05-25
กิจกรรมการระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ/คำสอน/พระราชกรณียกิจของในหลวงรัชกาลที่ ๙ ภารกิจของวันที่เจ็ด (๒๓ พฤษภาคม๒๕๖๕) โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี” ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-05-25
กิจกรรม“การป้องกันอัคคีภัยในครัวเรือน/วิธีการดับไฟ” ภารกิจของวันที่เจ็ด (๒๓ พฤษภาคม๒๕๖๕) โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบ “ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี” ครั้งที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-05-25
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายจราจร ,พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถและเทคนิคการขับขี่อย่างปลอดภัย 2022-05-24
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอท่าม่วง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 2022-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมการเผยแพร่พระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา จังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี จัดประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินการโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบ ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 2022-05-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 2022-05-24
อาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมสอบปากคำผู้อุปการะนักโทษ 2022-05-24
คุมประพฤติ จัดพิธีเปิดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบ ศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ณ กองบังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ 2022-05-20
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมงานฌาปนกิจศพอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-05-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแก และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-05-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ออกหน่วยประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมคุมประพฤติ และศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) ในโครงการจังหวัดนครปฐมพบประชาชนและโครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดนครปฐม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2022-05-19
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-05-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มโดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพาน และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-05-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-05-12
คุมประพฤตินครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอนครชัยศรี และสถานีตำรวจภูธรนครชัยศรี จัดโครงการ TO BE NUNBER ONE ป้องกันการกลับไปเสพซ้ำ 2022-05-12
คุมประพฤติ จัดกิจกรรมโรงเรียนยุติธรรมอุปถัมภ์ "คุมประพฤติให้ความรู้ สู่เยาวชน" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ณ วิทยาลัยการอาชีพกาญจนบุรี 2022-05-11
คุมประพฤติ ดูสถานที่เพื่อเตรียมจัดโครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบ ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน จังหวัดกาญจนบุรี ณ กองบังคับการกรมทหารปืนใหญ่ที่ ๙ 2022-05-11
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มเนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อยและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-05-10
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอไทรโยค ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ ณ ศูนย์ประสานงานภาคประชาชนอำเภอไทรโยค 2022-05-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอท่ามะกา จัดกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๕ โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ ตามโครงการและกิจกรรมปลูกต้นไม้และปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาส มหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ 2022-05-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรี และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-05-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการจังหวัดและ หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 และประชาสัมพันธ์ การดำเนินงานของศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) 2022-05-06
โครงการแก้ไขปัญหาผู้เสพและผู้ติดยาเสพติด ในรูปแบบศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดสมุทรสาคร 2022-05-06
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชาสัมพันธ์ภารกิจ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) 2022-05-06
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอพนมทวน และพื้นที่อำเภอห้วยกระเจา ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๕ 2022-05-05
ผอ.คุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เข้าพบ นายรณภพ เวียงสิมมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรี ขออนุมัติจัดโครงการฯ “ค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดินจังหวัดกาญจนบุรี” 2022-05-04
ผอ.คุมประพฤติและยุติธรรมจังหวัดกาญจนบุรี เสนอโครงการเพื่อขอรับเงินกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ 2022-05-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอท่ามะกา จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มย่อย "อาสาทำความดี 30 ปีกรมคุมประพฤติ" และรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอท่ามะกา ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๕ 2022-05-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมการประกวดโครงการ To Be Number one ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ประจำปี ๒๕๖๕ ประเภทกรมคุมประพฤติ ในรูปแบบออนไลน์ 2022-05-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม เปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสามพราน (วัดคลองอ้อมใหญ่่) 2022-05-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอสามพราน จัดกิจกรรมพาผู้ถูกคุมความประพฤติทำงานบริการสังคมหรือสาธารณประโยชน์ 2022-05-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมประชาสัมพันธ์ภารกิจ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) 2022-05-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเลาขวัญ จัดกิจกรรมทำงานบริการสังคมแบบกลุ่มย่อย 2022-05-01
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ประสานงานเตรียมจัดค่ายศูนย์ขวัญแผ่นดิน 2022-04-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 8 2022-04-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนเมษายน 2565 2022-04-27
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเนื่องใน “วันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนเรศวรมหาราช” 2022-04-27
2022-04-25
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมือง สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และองค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวน้อย 2022-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดปฐมนิเทศให้ความรู้เกี่ยวกับอาชีพโดยบูรณาการร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนเมษายน 2565 2022-04-21
คุมประพฤติ ร่วมโครงการขับเคลื่อนปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “แก้จน Mobile” ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๖ พ.ศ.๒๕๖๕ อำเภอด่านมะขามเตี้ย 2022-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมหลักสูตรการเขียนหนังสือราชการ ในรูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Cisco Webex Meeting 2022-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี และอาสาสมัครคุมประพฤติ จังหวัดกาญจนบุรี ร่วมงานฌาปนกิจศพอาสาสมัครคุมประพฤติ “อสค.ขนบ อินทรบุตร” 2022-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแก และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-04-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร และอาสาสมัครคุมประพฤติร่วมสอบผู้อุปการะนักโทษ 2022-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือในการดำเนินงาน(MOU) กับชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสุพรรณบุรี 2022-04-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ลงพื้นที่ให้คำแนะนำ ช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมในคดีทางเพศ 2022-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ 2 เมษายน 2565 2022-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5 2022-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดพิธีสรงน้ำพระและรดน้ำดำหัวเนื่องในวันสงกรานต์ 2565 2022-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมประชุมสถานีตำรวจภูธรเมืองสมุทรสาคร 2022-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร ร่วมตรวจจุดบริการประชาชนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 2022-04-12
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมเนื่องในวันสงกรานต์ประจำปี 2565 2022-04-12
คุมประพฤติสมุทรสาครร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติทางบกและทางน้ำช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2565 2022-04-11
คุมประพฤติ ร่วมโครงการขับเคลื่อนปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัย ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง “แก้จน Mobile” ในกิจกรรมจังหวัดเคลื่อนที่ บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้กับประชาชน จังหวัดกาญจนบุรี ครั้งที่ ๕ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ อำเภอท 2022-04-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2565 2022-04-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี และอาสาสมัครคุมประพฤติ อำเภอท่ามะกา จัดกิจกรรมรณรงค์จราจร ลดอุบัติเหตุ ช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.๒๕๖๕ “ชีวิตวิถีใหม่ ขับขี่อย่างปลอดภัย ไร้อุบัติเหตุ” “เมาขับ จับติด EM” 2022-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชนอำเภอบางสะพานและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 5 2022-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องใน “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” 2022-04-07
คุมประพฤติกาญจนบุรี ดำเนินการฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อโรค ป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า ๒๐๑๙ (๒๗ มีนาคม ๒๕๖๕) 2022-04-07
คุมประพฤติจัดกิจกรรมอบรมความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกฎหมายที่ประชาชนควรรู้และกฏหมายจราจร 2022-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดกาญจนบุรี ลงพื้นที่พบปะเยี่ยมเยียน สมาชิก TO BE NUMBER ONE ที่ได้รับการสงเคราะห์เงินทุนด้านการประกอบอาชีพ เพื่อประกอบอาชีพเลี้ยงแพะ ๑ ราย (๔ เมษายน ๒๕๖๕) 2022-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มและรับรายงานตัว โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรีและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-04-07
คุมประพฤติเปิดศูนย์คุมประพฤติภาคประชาชน และรับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติ 2022-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม ร่วมพิธีถวายราชสักการะ “วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์” 2022-04-07
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มและรับรายงานตัว โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อย และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-04-05
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับท่านอัยการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2022-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2022-04-04
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 3 2022-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 2 2022-03-31
จัดกิจกรรมอบรม “ป้องกันการเสพซ้ำ” 2022-03-31
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์เนื่องใน วันพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 2022-03-31
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาครประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้และความเข้าใจเรื่อง ศูนย์เฉพาะกิจเฝ้าระวังความปลอดภัยของประชาชน (JSOC) และภารกิจของกรมคุมประพฤติ 2022-03-29
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมโครงการเศรษฐกิจหมุนเวียน (CIRCULAR ECONOMY) ของ บริษัทไทยเคนเปเปอร์ จำกัด (มหาชน) มุ่งเน้นการหมุนเวียนใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้คุ้มค่า และเพิ่มประสิทธิภาพ (๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕) 2022-03-29
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมประชุมผู้บริหารกรมคุมประพฤติ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกล (Online Conference) ผ่านระบบ Webex Meeting ของกรมคุมประพฤติ 2022-03-28
จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ครั้งที่ 1 2022-03-26
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 2022-03-25
คุมประพฤติ รับรายงานตัวผู้ถูกคุมความประพฤติในพื้นที่อำเภอเลาขวัญ ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๕ 2022-03-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาครสร้างภาคีเครือข่ายด้านอาชีพ 2022-03-24
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมเพื่อบริหารงานคุมประพฤติเชิงพื้นที่ ครั้งที่ 2 2022-03-23
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์เข้าร่วมประชุม คณะกรรมการพัฒนาการบริหารงานยุติธรรมจังหวัด (กพยจ.) ครั้งที่ 2/2565 2022-03-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์มอบประกาศเกียรติคุณอาสาสมัครคุมประพฤติดีเด่น 2022-03-21
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมประกวดอำเภอ และชมรม TO BE NUMBER ONE ระดับจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 2022-03-18
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมฝ่ายยุทธศาสตร์ 2022-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มและรับรายงานตัว โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอทับสะแกและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-03-17
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมกิจกรรมในวันอาสาสมัครคุมประพฤติ ผ่านระบบออนไลน์ 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่ม โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอเมืองและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร จัดพิธีมอบประกาศเกียรติคุณดีเด่น ระดับสำนักงาน เนื่องในวันอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดนครปฐม จัดกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมคุมประพฤติ ครบรอบ 30 ปี และวันอาสาสมัครคุมประพฤติ 2022-03-16
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสมุทรสาคร จัดกิจกรรมโครงการ อาสาทำความดี 30ปี กรมคุมประพฤติ 2022-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดโครงการอบรมป้องกันการเสพซ้ำ โดยบูรณาการร่วมกับและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จัดกิจกรรมทำความดี 30 ปี กรมคุมประพฤติ 2022-03-15
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สัมภาษณ์สดทางโทรศัพท์ เพื่อออกรายการท่องชายฝั่ง ฟังเรื่องเด่น 2022-03-14
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ดำเนินการจัดสถานที่จุดคัดแยกขยะ 2022-03-11
คุมประพฤติกาญจนบุรี ติดอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว (Electronic Monitoring /EM) สำหรับผู้ที่ได้รับการพักการลงโทษ จากเรือนจำอำเภอทองผาภูมิ (๘ มีนาคม ๒๕๖๕) 2022-03-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดประชุมสำนักงานฯ ประจำเดือนมีนาคม 2565 2022-03-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมประชุมชี้แจงการกำหนดตัวชี้วัดสำนักงานคุมประพฤติ ประจำปี 2565 2022-03-09
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มและรับรายงานตัว โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอบางสะพานน้อย และสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-03-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมเทิดทูนสถาบัน ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 2022-03-08
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมสร้างความผาสุกในองค์กร 2022-03-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์จัดกิจกรรมบริการสังคมแบบกลุ่มและรับรายงานตัว โดยบูรณาการร่วมกับอาสาสมัครคุมประพฤติอำเภอกุยบุรีและสมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE 2022-03-03
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ร่วมจัดรายการวิทยุ เรื่องกฎหมายใกล้ตัว ที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยFM102.25 MHz 2022-03-03
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมโครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ด้วยรูปแบบการประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (Video Conference System) ด้วยโปรแกรม Google Meet 2022-03-02
คุมประพฤติกาญจนบุรี ร่วมงาน “วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ” ประจำปี ๒๕๖๕ 2022-03-02
คุมประพฤติกาญจนบุรี จัดกิจกรรมสวดมนต์ ไหว้พระ ทุกวันพระเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและยึดหลักธรรมาภิบาล (๒ มีนาคม ๒๕๖๕) 2022-03-02
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม