จำนวนผู้เข้าชม : 29424

   


ตรวจสอบลำดับการเรียกใช้บัญชี [2017-07-20]

การเรียกใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกรมคุมประพฤติ

ตามประกาศ ฉบับลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๐

 

ตำแหน่ง จำนวนที่ ขึ้นบัญชี 

กรมคุมประพฤติเรียกบรรจุถึงลำดับที่

ส่วนราชการที่ขอใช้บัญชี

  ลำดับที่      ส่วนราชการอื่นเรียกบรรจุ  

ข้าราชการ        

พนักงานคุมประพฤติปฏิบัติการ

 

428

 

74

 

1.กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน

ตั้งแต่ลำดับที่ 37-54 

บรรจุ 14 อัตรา

37-39,42-48

51-52,54

 

เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

 

 

 

336

 

 

 

  

126

 

 

 

 

1.กรมประมง 

ตั้งแต่ลำดับที่ 15-38

บรรจุ 17 อัตรา

   

 

16,18-20,

23-27,29-33

35-36,38

 

 

     

2.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

ตั้งแต่ลำดับที่ 39-48

บรรจุ 2 อัตรา

42,48

 

 

     

3.กรมการพัฒนาชุมชน

ตั้งแต่ลำดับที่ 49-90

บรรจุ 22 อัตรา

 

 

49,54,56-58

61-62,65,67,

70-74,76,

81-82,84-85,

87,89-90

     

4.สำนักงานรัฐมนตรี

สำนักงานปลัดกระทรวงยตุิธรรม

ตั้งแต่ลำดับที่่ 91-100

บรรจุ 2 อัตรา

95,99

 

 

 

     

5.กรมส่งเสริมสหกรณ์

ตั้งแต่ลำดับที่ 101-124

บรรจุ 9 อัตรา

108-109,

114-118

123-124

     

6.สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ตั้งแต่ลำดับที่่ 125-139

บรรจุ 6 อัตรา

 

127,

130-131,

133,135,

138

     

7.กรมการพัฒนาชุมชน

ตั้งแต่ลำดับที่ 140-149

บรรจุ 3 อัตรา

146-147,

149

 

     

8.กรมพัฒนาธุรกิจการค้า

ตั้งแต่ลำดับที่ 150-159

บรรจุ - อัตรา

 

 ไม่มีผู้ผ่านการ  ประเมินฯ

 

 

     

9.สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

ตั้งแต่ลำดับที่ 160-174

บรรจุ - อัตรา

 อยู่ระหว่างดำเนินการ

 

 

     

10.สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

ตั้งแต่ลำดับที่ 175-184

บรรจุ - อัตรา

 อยู่ระหว่างดำเนินการ

 

 

     

11.สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

ตั้งแต่ลำดับที่ 185-220

บรรจุ - อัตรา

 อยู่ระหว่างดำเนินการ

 

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

 

17

 

 

17

 

 

1.กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์

ตั้งแต่ลำดับที่ 10-17

บรรจุ 1 อัตรา

11

 

 

     

2.กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ

ตั้งแต่ลำดับที่ 10-17

-

พนักงานราชการ        
พนักงานคุมประพฤติ 185 2

สำนักงานปลัดกระทรวงยุติธรรม

ตั้งแต่ลำดับที่ 3-12

3,6,8,9,10
นักวิชาการโสต-ทัศนศึกษา 27 1    
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล 41 8

 1.กรมทรัพยากรธรณี

ตั้งแต่ลำดับที่ 9-18

 -
     

2. สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมฯ

ตั้งแต่ลำดับที่ 19-28

22

 

นายช่างศิลป์ 3 1    
พนักงานควบคุม 43 4    
พนักงานคุมประพฤติ (คนพิการ) 47 10 - -
เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (คนพิการ) 11 4 - -

ข้อมูล ณ วันที่ 31  กรกฎาคม 2561