จำนวนผู้เข้าชม : 313

   


กรมคุมประพฤติจัดการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่2/2562 [2019-08-28]

           วันนี้ (28 สิงหาคม 2562) เวลา 09.30 นาฬิกา นางอัญชลี  พัฒนสาร รองอธิบดีกรมคุมประพฤติเป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกรมคุมประพฤติ ครั้งที่ 2/2562 ณ ห้องประชุมกรมคุมประพฤติชั้น 4 อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร

 

          สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เป็นการแจ้งให้ที่ประชุมทราบในเรื่องของระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูลฯ ตามหลักเกณฑ์การประเมินศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการที่โดดเด่น จำนวนหนังสือคู่มือการให้บริการประชาชน และความคืบหน้าของการเดินทางไปศึกษาดูงานฯ รวมถึงการพิจารณาหลักสูตรที่ใช้สำหรับการฝึกอบรมการปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารฯ และคู่มือปฏิบัติงานด้านข้อมูลข่าวสารของกรมคุมประพฤติ รวมทั้งข้อหารือเกี่ยวกับการขออนุญาตเข้าใช้ข้อมูลของกรมคุมประพฤติผ่านระบบ Linkage Center ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ฯ ต่อไป