จำนวนผู้เข้าชม : 35

   


ประชาสัมพันธ์ "โครงการ August Series 2023" [2023-08-16]

การจัดงานประชุมสัมมนาทางวิชาการด้านดิจิทัลเทคโนโลยีมาถึงแล้ว ! โดยกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (MDES) และสมาคมผู้ใช้ดิจิทัลไทย (DUGA) เป็นเจ้าภาพร่วมในการจัด โครงการ August Series 2023 ประกอบด้วยงาน Healthcare Technology Summit, Big Data & Cloud Computing, Digital HR Forum, และ Robotics Summit

โดยกิจกรรมจะจัดระหว่างวันที่ 23 – 24 สิงหาคม 2566 ในรูปแบบการจัดงานแบบออนไซต์ (On-Site) โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงาน ดังนี้ 

    งาน Healthcare Technology Summit จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีสำคัญในการเรียนรู้ ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีใน กระบวนการ การจัดการและการให้บริการสาธารณสุข โดยมีประชาชนเป็นศูนย์กลาง มีระบบข้อมูลข่าวสารสุขภาพแห่งชาติ สร้างเสริมนวัตกรรมบริการ และการวิจัยระบบเครื่องมือและอุปกรณ์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบบริการสาธารณสุข เพื่อให้ ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึง ทุกที่ และเท่าเทียมกัน อีกทั้งยังเป็นเวทีเพื่อช่วยกันระดมสมอง พัฒนา ระบบข้อมูลและจัดการความรู้ข่าวสารสุขภาพ ที่ประชาชนสามารถเข้าถึงและมีส่วนร่วมได้ เพื่อให้ประชาชนมีองค์ความรู้ เพียงพอในการดูแลสุขภาพขั้นพื้นฐานของตนเอง ครอบครัวและชุมชน 

    งาน Big Data & Cloud Computing จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนของประเทศไทย ทั้งภาครัฐและเอกชน ให้เกิดความตระหนักในเรื่องคุณค่า และมูลค่าของข้อมูล Big Data ว่าสามารถจะพลิกโฉมหน้าประเทศได้อย่างไร เพื่อมุ่งไปสู่ Data- Driven Economy ร่วมระดมสมอง เพื่อร่วมกำหนด Big Data Analytics Direction ของประเทศไทย เพื่อช่วยสร้างเครื่องมือในระดับชาติให้เกิดขีดความสามารถใหม่ๆ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถึงเทคโนโลยีเปลี่ยนโลก สองนวัตกรรมนี้ คือ Big Data และ Cloud ว่าจะเป็นส่วนสำคัญในการผลักดัน Thailand 4.0 เร่งให้เกิดกระบวนการค้นคว้าและนวัตกรรม นำไปสู่การวิจัยในสาขา ใหม่ๆ ส่งเสริมให้เกิดการเติบโตทางเศรษฐกิจใหม่ที่ต้องขับเคลื่อนด้วยข้อมูล ผลักดันแนวคิดในการสร้าง Talent Attraction ทางด้าน Data Science เพื่อสร้างและดึงดูดให้ทุนมนุษย์ที่มีความสามารถ เข้ามาทำงานเพื่อร่วมพัฒนาประเทศ 

    งาน Digital HR Forum จัดขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ให้ก้าวทันและสอดคล้อง กับความเปลี่ยนแปลงของ Digital Economy เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม สร้างความตระหนัก และปรับเปลี่ยน ทัศนคติ ว่าในโลกการทำงานและการพัฒนาบุคลากรยุคใหม่ ที่ดิจิทัลเทคโนโลยีจะเข้ามาปฏิวัติทั้ง workplace และ workforce แลกเปลี่ยนร่วมกัน ในการประยุกต์ใช้ดิจิทัลเทคโนโลยี ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของ องค์กร และประเทศชาติ 

    งาน Robotics Summit จัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพราะในปัจจุบันนี้โลกกำลังก้าวเข้าสู่ยุคโรโบ ติกส์ และระบบอัตโนมัติที่จะเข้ามามีบทบาทในการทำงานแทนมนุษย์ การพัฒนาด้านหุ่นยนต์หรือโรโบติกส์พัฒนาอย่างก้าว กระโดดเป็นอย่างมากในช่วง 10 ปีที่ผ่านมา จากแขนกลที่เราคุ้นตาในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะกับอุตสาหกรรมรถยนต์ กลายเป็นของตกยุคในทันที แต่เป็นแขนกลฝั่งระบบเอไอ Al- Artificial Intelligence ที่สามารถคิดหาช่องทางในการทำงาน 

 

รูปแบบการจัดงาน 

การสัมมนาวิชาการพร้อมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ เสวนาระดับสูง

การเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้จากผู้ทรงคุณวุฒิทั้งจากภาครัฐ และเอกชน

การสัมมนาวิชาการนําเสนอหัวข้อเทคโนโลยีและโซลูชั่น 

การถ่ายทอดประสบการณ์จากผู้เชี่ยวชาญ ความก้าวหน้า และประโยชน์จากเทคโนโลยีจากผู้ประกอบการ และผู้ใช้ ไอซีที 

ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่ คุณอริสเบลล์ เบ็ญหม (อลิส)

 

โทร. 02-661-7750 ต่อ 230, 223 หรือ 064-181-1526

อีเมล Dugathailand.2020@gmail.com