จำนวนผู้เข้าชม : 114

   


ทดสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนผ่านระบบ Online [2023-08-22]

ขอความร่วมมือข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจำและลูกจ้างชั่วคราวในสังกัดทุกท่านทำการทดสอบความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและแบบทดสอบเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันอังคารที่ 5 กันยายน 2566

ตามลิงค์ http://203.113.100.106/morality

 

การเข้าระบบทดสอบให้ระบุ ดังนี้

Username : ระบุเลขบัตรประชาชน 13 หลัก

Password : ระบุเลขบัตรประชาชน 5 หลักสุดท้าย

คู่มือการทดสอบฯ https://drive.google.com/drive/folders/1xGzlD-QkQuTbZPyIQI7LAqoHhiLFX58w