จำนวนผู้เข้าชม : 91

   


คุมประพฤติร่วมโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ [2023-09-14]

            วันนี้ (14 กันยายน 2566) นางธารินี แสงสว่าง รองอธิบดีกรมคุมประพฤติ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระดับชาติ ภายใต้หัวข้อ “ผลการดำเนินการตามตัวชี้วัดด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามแผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีโดยมี พลตำรวจเอกวัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการ ... เป็นประธานเปิด  ห้องจูปีเตอร์ ชั้น 3  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ เจ้าหน้าที่กรมคุมประพฤติและจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ารับฟังการอภิปราย      ผ่านระบบ  ZOOM  Meeting                

              การสัมมนาครั้งนี้  มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องและผู้มีส่วนร่วมทุกภาคส่วน ได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ รับฟังปัญหาอุปสรรค รวมถึงข้อเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานด้านการป้องกันและปราบปรามทุจริตให้ประสบผลสำเร็จต่อไป