จำนวนผู้เข้าชม : 10

   


ชมรม TO BE NUMBER ONE สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ขับเคลื่อนงานกองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE ด้วยการระดมสินค้าทางการเกษตรและหัตถกรรมของสมาชิก มาเปิดตลาดนัดประชารัฐ คุมประพฤติเมืองยศ ครั้งที่ ๓๖ [2023-09-15]

กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม โดยสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร วันพฤหัสบดีที่ ๑๔ กันยายน ๒๕๖๖ ระหว่างเวลา ๐๗.๐๐ - ๐๘.๐๐ นาฬิกา นางสาวนฤมล แสนทวีสุข ผู้อำนวยการสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร ประธานคณะกรรมการที่ปรึกษา มอบหมายให้ทีมงานพี่เลี้ยงชมรมฯ ประกอบด้วยนายชัยสิทธิ์ เครือสูงเนิน พนักงานคุมประพฤติชำนาญการพิเศษ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และอำนวยการ และบุคลากรในสังกัด ขับเคลื่อนงานกองทุนชมรม TO BE NUMBER ONE ด้วยการสร้างกระแสเปิดตลาดนัดประชารัฐ ชมรม TO BE NUMBER ONE คุมประพฤติเมืองยศ ครั้งที่ ๓๖ เพื่อส่งเสริมให้สมาชิกชมรม TO BE NUMBER ONE และอาสาสมัครคุมประพฤติ นำผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและหัตถกรรมที่จัดทำขึ้น โดยสมาชิกและครอบครัวนำมาซื้อขายแลกเปลี่ยนเพื่อสร้างอาชีพหารายได้เสริมโดยกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกวันพฤหัสบดี และนำรายได้ส่วนหนึ่งสบทบเข้ากองทุนฯ ณ บริเวณลานกิจกรรมหน้าสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดยโสธร วันนี้มีกลุ่มลูกค้าเป็นพี่น้องประชาชนที่มาติดต่อราชการมาช่วยจับจ่ายสินค้าราคาถูกดังกล่าวด้วย

เอกสารดาวน์โหลด :

14 ก.ย. 66 1.jpg