ภารกิจ>>งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ัติดยาเสพติด>>งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ัติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด>>วิธีในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด>>การฟื้นฟูฯแบบไม่ควบคุมตัว>>โปรแกรมสำนักงานคุมประพฤติการฟื้นฟูฯในโปรแกรมสำนักงานคุมประพฤติ

          ใช้ฟื้นฟูฯ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่เป็นผู้ใช้สารเสพติด และมีประวัติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่นาน โดยพนักงานคุมประพฤติจะเป็นผู้บำบัดฟื้นฟูฯ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ กลุ่มนี้ โดยใช้โปรแกรมพื้นฐาน และพิจารณาใช้โปรแกรมเฉพาะด้าน ที่เหมาะกับบริบทของผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ รายนั้นๆ นอกจากนี้ยังมีการนำแนวคิดทางพุทธศาสนามาใช้ในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เช่น โปรแกรมวิถีพุทธ ค่ายจริยธรรม เป็นต้น นอกจากที่ยังมีโครงการระยะสั้น ได้แก่ ค่ายก้าวใหม่ ค่ายยาเสพติด หรือโครงการศิลปะบูรณาการ การฟื้นฟูฯ ในโปรแกรมสำนักงานคุมประพฤติใช้เวลา 6 เดือน