ภารกิจ>>งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ัติดยาเสพติด>>กระบวนการตาม พ.ร.บ.ฟื้นฟูฯ พ.ศ.๒๕๔๕