ภารกิจ>>งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ัติดยาเสพติด>>การประกันตัวผู้มีสิทธิร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว

         ผู้มีสิทธิร้องขอให้ปล่อยชั่วคราว  ได้แก่  ผู้ที่เข้ารับการตรวจพิสูจน์ หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด บิดา  มารดา บุตร พี่น้องร่วมบิดามารดา พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกัน สามี ภริยา ปู่ ย่า ตา ยาย ลุง ป้า น้า อา นายจ้าง  ผู้ปกครองตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือบุคคลที่บิดามารดายินยอมให้เป็นผู้ปกครองดำเนินการแทน หรือผู้มีประโยชน์เกี่ยวข้องอื่น


หลักการประกันที่ใช้ในการขอปล่อยชั่วคราว

หลักประกันมี ๓  ชนิด  ดังนี้

๑. เงินสด

๒. หลักทรัพย์อื่น ๆ เช่น ที่ดินตามโฉนด น.ส.3 หรือ น.ส. 3 ก พันธบัตรของรัฐบาล หรือพันธบัตรของรัฐวิสาหกิจ หรือสลากออมสิน เงินตามสมุดเงินฝากประจำหรือใบรับฝากเงินประจำของธนาคาร หนังสือค้ำประกันของธนาคาร หนังสือรับรองของส่วนราชการตามระเบียบกระทรวงการคลัง

๓. มีบุคคลมาเป็นหลักประกัน

ขั้นตอนการขอให้ปล่อยชั่วคราว

ขั้นแรก   ให้ผู้ประกันหรือผู้เป็นหลักประกัน จัดเตรียมเอกสารเพื่อใช้ประกอบการยื่นขอให้ปล่อยชั่วคราว  ดังนี้

๑.  บัตรประจำตัวประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านฉบับจริงของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์และนายประกัน (พร้อมสำเนา ๑ ชุด)

๒.  ถ้าผู้ขอประกันหรือผู้เป็นหลักประกันมีคู่สมรสตามกฎหมาย ต้องมีคำยินยอมของคู่สมรส หากเป็นหม้ายให้นำหลักฐานการหย่า หรือใบมรณะบัตรของคู่สมรส หรือทะเบียนบ้านที่มีการแจ้งตาย หน้าชื่อของผู้นั้นมาแสดง

๓.  กรณีหลักทรัพย์เป็นที่ดินตามโฉนด น.ส. ๓ หรือ น.ส. ๓ ก ต้องมีหนังสือรับรองราคาประเมินที่ดินจากพนักงานเจ้าหน้าที่พร้อมแผนที่ตั้งหลักทรัพย์โดยละเอียด หากผู้ประกันมิได้เป็นเจ้าของหลักทรัพย์ต้องมีหนังสือมอบอำนาจตามกฎหมายพร้อมทั้งต้องนำเอกสารใน (๑) ของผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจมาแสดงด้วย

๔.  กรณีใช้เงินตามสมุดเงินฝากประจำ  หรือใบรับเงินฝากประจำของธนาคารมาเป็นหลักประกัน ต้องมีหนังสือรับรองยอดเงินคงเหลือปัจจุบันของธนาคารและรับรองว่าจะไม่ยอมให้ถอนเงินภายใน ๔๕ วัน  นับแต่วันออกหนังสือ

๕.  กรณีบุคคลเป็นหลักประกัน ให้บุคคลนั้นเสนอหนังสือรับรองจากต้นสังกัดแสดงฐานะ ระดับ อัตราเงินเดือน หรือหนังรับรองสถานะของตนเอง แล้วแต่กรณี และหากมีภาระผูกพันในการทำสัญญาประกัน หรือใช้ตนเองเป็นหลักประกันรายอื่นอยู่ ก็ให้แสดงภาระผูกพันนั้นด้วย


ขั้นที่สอง   ผู้ร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวเขียนคำร้อง ขอให้ปล่อยชั่วคราวพร้อมแนบเอกสารที่จัดเตรียมยื่นต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานคุมประพฤติที่รับผิดชอบคดี

ขั้นที่สาม พนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งกำหนดวันเวลาฟังผลการพิจารณาการปล่อยตัวชั่วคราวของคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด

ขั้นที่สี่ คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในเขตพื้นที่ประชุมพิจารณาการปล่อยตัว และพนักงานเจ้าหน้าที่แจ้งคำสั่งให้ผู้ร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวทราบพร้อมทั้งออกใบรับหลักทรัพย์


วงเงินวงเงินที่ประกัน ให้ใช้หลักเกณฑ์  ดังนี้

กรณีบุคคลเป็นหลักประกัน ให้ใช้หลักเกณฑ์  ดังนี้