ภารกิจ>>งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ัติดยาเสพติด>>งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ัติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด>>วิธีในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด>>การฟื้นฟูฯแบบไม่ควบคุมตัว>>การฟื้นฟูฯ แบบผู้ป่วยนอกการฟื้นฟูฯ แบบผู้ป่วยนอก 

          ใช้ฟื้นฟูฯ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯที่เป็นผู้เสพยาเสพติด และมีประวัติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่รุนแรง แนวทางในการบำบัดฟื้นฟูฯ คือ ส่งตัวไปเข้าโปรแกรม กาย จิต สังคม บำบัด(matrix) ในสถานพยาบาลของรัฐบาล ในระยะเวลา  ๔ เดือน