ภารกิจ>>งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ัติดยาเสพติด>>งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ัติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด>>วิธีในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด>>การฟื้นฟูฯแบบไม่ควบคุมตัว>>การฟื้นฟูฯ แบบผู้่ป่วยในการฟื้นฟูฯแบบผู้ป่วยใน

         ใช้ฟื้นฟูฯ ผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ที่เป็นผู้เสพยาเสพติด และมีประวัติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดไม่รุนแรง แต่มีความผิดปกติทางกาย/จิตแนวทางในการบำบัดฟื้นฟูฯ คือ ส่งตัวไปเข้ารับการบำบัดรักษาแบบผู้ป่วยใน ในโรงพยาบาลของรัฐบาลในระยะเวลา ๔ เดือน