กรมคุมประพฤติ 

Address : เลขที่ 120 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550
อาคารราชบุรีดิเรกฤทธิ์ ชั้น 2 - 6

Telephone : 0 2141 4749   ,  0 2141 4750  สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มประสานราชการ

สายด่วนกรมคุมประพฤติ โทร. 1111 กด 78

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  : saraban@probation.mail.go.th

โทรสาร : 02-143 8826 สำนักงานเลขานุการกรม กลุ่มประสานราชการ