ภารกิจ>>งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ัติดยาเสพติด>>งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ัติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด>>วิธีในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด>>การฟื้นฟูฯแบบควบคุมตัว>>ควบคุมตัวเข้มงวดการควบคุมตัวเข้มงวด

        ใช้ฟื้นฟูฯผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯที่เป็นผู้ติดยาเสพติดขั้นรุนแรง และมีประวัติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดรุนแรง มีแนวโน้มที่จะหลบหนี ตลอดจนสร้างความเดือดร้อนให้ครอบครัวและชุมชน  โปรแกรมที่ใช้ในการบำบัดฟื้นฟูฯ คือ ชุมชนบำบัด และโปรแกรมจิราสา ใช้ระยะเวลาในการฟื้นฟูฯ เป็นเวลา ๔-๖ เดือน สถานที่ฟื้นฟูฯอยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานพหุภาคีฯ  ได้แก่ กรมคุมประพฤติ กองทัพอากาศ กองทัพเรือ และกรมราชทัณฑ์