ภารกิจ>>งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ัติดยาเสพติด>>งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ัติดยาเสพติดในระบบบังคับบำบัด>>วิธีในการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด>>การฟื้นฟูฯแบบควบคุมตัว>>ควบคุมตัวไม่เข้มงวดการควบคุมตัวไม่เข้มงวด

          ใช้ฟื้นฟูฯผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯที่เป็นผู้ติดยาเสพติด และมีประวัติการเกี่ยวข้องกับยาเสพติดค่อนข้างรุนแรง  โปรแกรมที่ใช้ในการบำบัดฟื้นฟูฯ คือ FAST MODELระยะเวลาในการฟื้นฟูฯ ๔ เดือน หน่วยงานฟื้นฟูฯ คือ กองทัพบก กองทัพเรือ กรมการปกครอง กรมการแพทย์ กรมสุขภาพจิต และศูนย์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดนนทบุรี

          เมื่อครบระยะเวลาในการฟื้นฟูฯ หน่วยงานในการฟื้นฟูฯ จะประเมินผลการฟื้นฟูฯ และรายงานให้คณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯ พื้นที่ทราบ กรณีที่ผลการฟื้นฟูฯไม่เป็นที่พอใจ คณะอนุกรรมการฯ สามารถขยายระยะเวลาในการฟื้นฟูฯ หรือปรับแผนการฟื้นฟูฯ ให้เข้มมากขึ้นแต่ถ้าผลการฟื้นฟูฯเป็นที่พอใจ หน่วยบำบัดฟื้นฟูฯ จะส่งตัวผู้เข้ารับการฟื้นฟูไปให้พนักงานคุมประพฤติฟื้นฟูฯ ต่ออีก ๒ เดือน เพื่อเตรียมความพร้อมการปฏิบัติตนในการกลับสู่สังคม

           เมื่อเข้ารับฟื้นฟูฯ ตามโปรแกรมในโปรแกรมกลับสู่สังคมการฟื้นฟูฯ ต่างๆที่เหมาะสมจนครบตามระยะเวลาแล้ว และผลการฟื้นฟูฯ เป็นที่พอใจ ถือว่าผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯผ่านการฟื้นฟูฯ พนักงานเจ้าหน้าที่จะแจ้งผลการฟื้นฟูให้พนักงานสอบสวนและอัยการทราบ เพื่อไม่ต้องถูกดำเนินคดีในกรณีดังกล่าว กรมคุมประพฤติจะประสานงานกับสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ลบประวัติการกระทำผิดออกจากทะเบียนประวัติอาชญากร แต่ถ้าผลการฟื้นฟูฯไม่เป็นที่พอใจหรือประเมินไม่ผ่านการฟื้นฟูฯ คณะอนุกรรมการฟื้นฟูฯประจำเขตพื้นที่สามารถขยายระยะเวลาออกไปครั้งละไม่เกิน ๖ เดือน ภายใน ๓ ปี หรือปรับแผนการฟื้นฟูฯ หรือยกเลิกการฟื้นฟูฯส่งตัวคืนให้พนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกระบวนการพิจารณาปกติต่อไป