ภารกิจ>>งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ัติดยาเสพติด>>ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(ลาดหลุมแก้ว)>>ประวัติความเป็นมาประวัติความเป็นมา  

      ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ลาดหลุมแก้ว)   เป็นศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดแห่งเดียวในสังกัดกรมคุมประพฤติ  กระทรวงยุติธรรม   ตั้งอยู่เลขที่  ๙๙  หมู่ที่ ๓   ตำบลคูบางหลวง  อำเภอลาดหลุมแก้ว  จังหวัดปทุมธานี  มีเนื้อที่ประมาณ  ๒๐ ไร่  และมีอาคารปฏิบัติการ ๑๑ หลัง เดิมศูนย์ฯ แห่งนี้ถูกก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถาบันผลิตบุคลากรด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) แต่ต่อมากรมคุมประพฤติได้รับการโอนสิทธิครอบครองและใช้ประโยชน์ที่ดินราชพัสดุ  พร้อมอาคารและสิ่งก่อสร้างทั้งหมด เมื่อวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๔๐  เพื่อนำมาใช้ประโยชน์ในด้านการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ (ปรับปรุงแก้ไขมาจากพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพ  ผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๓๔)  ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่  ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕  โดยศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ลาดหลุมแก้ว)  เปิดดำเนินการเมื่อวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๔๖