ภารกิจ>>งานกิจการชุมชนและบริการสังคม>>งานเครือข่ายยุติธรรมชุมชน>>ระยะเวลาและการสิ้นสถานภาพ