ภารกิจ>>งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ัติดยาเสพติด>>การอุทธรณ์>>ระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์ระยะเวลาในการยื่นอุทธรณ์

           ภายใน ๑๔ วัน นับแต่วันที่ได้รับทราบคำวินิจฉัยหรือคำสั่ง