ภารกิจ>>การสงเคราะห์ในงานคุมประพฤติ>>วัตถุประสงค์วัตถุประสงค์

               ๑. เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ต้องหาและผู้กระทำผิดในการแก้ไขฟื้นฟูหรือการปรับตัวเข้าสู่สังคม
               ๒. เพื่อช่วยให้ผู้ต้องหาและผู้กระทำผิดสามารถช่วยเหลือตนเองและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ตามสมควร
               ๓. เพื่อป้องกันมิให้ผู้ต้องหาและผู้กระทำผิดหวนกลับไปกระทำผิดอีก