เกี่ยวกับเรา>>แนะนำกรม>>ค่านิยม ๖ ประการ 

ค่านิยมกรมคุมประพฤติ 

ค่านิยม 6 ประการ  I AM D.O.P

I : Integrity              ;   ความซื่อสัตย์

A : Accountability   ;   ตรวจสอบได้/การรับผิดชอบ

M : Morality           ;    คุณธรรม

D : Development    ;   มุ่งมั่นพัฒนา

O : Opportunity      ;   สร้างโอกาส

P: Participation      ;   การมีส่วนร่วม

 

วัฒนธรรมองค์กร

"มีความซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ ภายใต้คุณธรรม เพื่อมุ่งมั่นในการพัฒนา สร้างโอกาสเพื่อปวงประชาแบบมีส่วนร่วม"