ภารกิจ>>งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ัติดยาเสพติด>>การอุทธรณ์>>วิธีการยื่นอุทธรณ์วิธีการยื่นอุทธรณ์

๑. อุทธรณ์ต้องทำเป็นหนังสือและมีรายละเอียด ดังนี้

        - วัน เดือน ปี ที่ยื่นอุทธรณ์

        - ชื่อ ตัว นามสกุล และที่อยู่ของผู้อุทธรณ์

        - ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่อุทธรณ์ ข้อโต้แย้งหรือข้อกฎหมายและเหตุผลที่อ้างอิงในอุทธรณ์ พร้อมทั้งคำขอของผู้อุทธรณ์

        - ลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์

๒. สถานที่ที่ติดต่อยื่นอุทธรณ์

        - สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ฯ (สำนักงานคุมประพฤติ)

๓. ผู้มีอำนาจพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์

        - คณะอนุกรรมการพิจารณาวินิจฉัยอุทธรณ์ / คณะกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด