ภารกิจ>>งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ัติดยาเสพติด>>การตรวจพิสูจน์>>สถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์1. สถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ สำหรับผู้ต้องหาที่มีอายุไม่ถึงสิบแปดปีบริบูรณ์  ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545  จำนวน  38  แห่ง ดังนี้

1.1 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนกรุงเทพมหานคร เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

1.2 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

1.3 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสระบุรี อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี

1.4 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี

1.5 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรี อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

1.6 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจันทบุรี อำเภอเมืองจันทบุรี จังหวัดจันทบุรี

1.7 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยอง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

1.8 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครราชสีมา อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

1.9 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

1.10 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

1.11 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานีจังหวัดอุดรธานี

1.12 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดร้อยเอ็ด อำเภอเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

1.13 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

1.14 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

1.15 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก

1.16 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครสวรรค์ อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

1.17 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดจังหวัดนครปฐม อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

1.18 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

1.19 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

1.20 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1.21 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอเมืองนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช

1.22 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดภูเก็ต อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

1.23 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

1.24 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดตรัง อำเภอย่านตาขาว จังหวัดตรัง

1.25 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

1.26 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

1.27 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปราณี เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

1.28 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

1.29 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

1.30 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดบุรีรัมย์ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์

1.31 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านกรุณา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

1.32 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุฑิตา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

1.33 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านอุเบกขา เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

1.34 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

1.35 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

1.36 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดนนทบุรี อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี

1.37 สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดสมุทรปราการ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ

1.38 ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต 2จังหวัดราชบุรี อำเภอราชบุรี จังหวัดราชบุรี

2. สถานที่เพื่อการควบคุมตัวและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ สำหรับผู้ต้องหาตามมาตรา 19  แห่งพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2545  จำนวน  85 แห่ง ดังนี้

2.1 เรือนจำกลางคลองเปรม (ชาย) เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

2.2 เรือนจำพิเศษมีนบุรี (ชาย) เขตมีนบุรี กรุงเทพมหานคร

2.3 เรือนจำกลางสมุทรปราการ อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

2.4 เรือนจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

2.5 เรือนจำกลางลพบุรี อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี

2.6 เรือนจำจังหวัดอ่างทอง อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง

2.7 สถานกักขังกลางจังหวัดปทุมธานี (หญิง) อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

2.8 เรือนจำจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมืองสิงห์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี

2.9 เรือนจำชั่วคราวบ้านบึง อำเภอบ้านบึง จังหวัดชลบุรี

2.10 ทัณฑสถานเปิดทุ่งเบญจา อำเภอท่าใหม่ จังหวัดจันทบุรี

2.11 ทัณฑสถานเปิดห้วยโป่ง อำเภอเมืองระยอง จังหวัดระยอง

2.12 เรือนจำกลางฉะเชิงเทรา อำเภอเมืองฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

2.13 ทัณฑสถานเปิดบ้านเนินสูง อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

2.14 เรือนจำจังหวัดสระแก้ว อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว

2.15 เรือนจำกลางนครราชสีมา (ชาย) อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

2.16 ทัณฑสถานหญิงนครราชสีมาอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

2.17 เรือนจำกลางอุบลราชธานี อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

2.18 ทัณฑสถานเปิดโคกตาบัน อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

2.19 เรือนจำชั่วคราวโคกมะตูม อำเภอชำนิ จังหวัดบุรีรัมย์

2.20 เรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ อำเภอศรีสะเกษ จังหวัดศรีสะเกษ

2.21 เรือนจำจังหวัดยโสธร อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร

2.22 เรือนจำจังหวัดชัยภูมิ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

2.23 เรือนจำจังหวัดอำนาจเจริญ อำเภอเมืองอำนาจเจริญ จังหวัดอำนาจเจริญ

2.24 เรือนจำกลางขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

2.25 เรือนจำกลางอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี

2.26 เรือนจำจังหวัดมหาสารคาม อำเภอเมืองมหาสารคาม จังหวัดมหาสารคาม

2.27 เรือนจำชั่วคราวนาอ้อย อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

2.28 เรือนจำชั่วคราวโคกคำม่วง อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์

2.29 เรือนจำจังหวัดมุกดาหาร อำเภอเมืองมุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร

2.30 เรือนจำจังหวัดหนองคาย อำเภอเมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย

2.31 เรือนจำกลางนครพนม อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม

2.32 เรือนจำจังหวัดเลย อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย

2.33 ทัณฑสถานหญิงเชียงใหม่ (หญิง) อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

2.34 เรือนจำกลางเชียงราย อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย

2.35 เรือนจำกลางลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง

2.36 เรือนจำจังหวัดแพร่ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่

2.37 เรือนจำจังหวัดแม่ฮ่องสอน อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

2.38 เรือนจำจังหวัดพะเยา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา

2.39 เรือนจำชั่วคราวเขาน้อย อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน

2.40 เรือนจำจังหวัดพิษณุโลก อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก

2.41 ทัณฑสถานเปิดหนองน้ำขุ่น (ชาย) อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์

2.42เรือนจำชั่วคราวคลองโพธิ์ (หญิง) อำเภอเมืองนครสวรรค์ จังหวัดนครสวรรค์

2.43 เรือนจำกลางกำแพงเพชร อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร

2.44 เรือนจำชั่วคราวหนองเรียง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

2.45 เรือนจำจังหวัดเพชรบูรณ์ (ชาย) อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์

2.46 เรือนจำจังหวัดพิจิตร อำเภอเมืองพิจิตร จังหวัดพิจิตร

2.47 เรือนจำกลางตาก อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

2.48 เรือนจำอำเภอแม่สอด อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก

2.49 เรือนจำจังหวัดอุทัยธานี อำเภอเมืองอุทัยธานี จังหวัดอุทัยธานี

2.50 เรือนจำจังหวัดอุตรดิตถ์ อำเภอเมืองอุตรดิตถ์ จังหวัดอุตรดิตถ์

2.51 เรือนจำชั่วคราววังตะกู อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

2.52 เรือนจำจังหวัดสุพรรณบุรี อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี

2.53 เรือนจำจังหวัดกาญจนบุรี อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี

2.54 เรือนจำอำเภอทองผาภูมิ อำเภอทองผาภูมิ จังหวัดกาญจนบุรี

2.55 เรือนจำชั่วคราวเขากลิ้ง อำเภอแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี

2.56 เรือนจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

2.57 เรือนจำชั่วคราวเขาบิน อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

2.58 เรือนจำกลางสมุทรสงคราม อำเภอเมืองสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสงคราม

2.59 เรือนจำจังหวัดสมุทรสาคร อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร

2.60 เรือนจำกลางสุราษฎร์ธานี อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี จังหวัดสุราษฎร์ธานี

2.61 เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช (หญิง) อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.62 เรือนจำกลางนครศรีธรรมราช (ชาย) อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช

2.63 เรือนจำชั่วคราวบ้านบางโจ อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

2.64 เรือนจำชั่วคราวห้วยกลั้ง อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

2.65 เรือนจำชั่วคราวกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่

2.66 เรือนจำจังหวัดระนอง อำเภอเมืองระนอง จังหวัดระนอง

2.67 เรือนจำอำเภอตะกั่วป่า อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา

2.68 ทัณฑสถานหญิงสงขลา (หญิง) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

2.69 ทัณฑสถานบำบัดพิเศษสงขลา (ชาย) อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

2.70 เรือนจำกลางยะลา อำเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา

2.71 เรือนจำชั่วคราวโคกยามูอำเภอตากใบ จังหวัดนราธิวาส

2.72 ทัณฑสถานเปิดบ้านนาวง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง

2.73 เรือนจำกลางปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

2.74 เรือนจำจังหวัดสตูล อำเภอเมืองสตูล จังหวัดสตูล

2.75 เรือนจำกลางชลบุรี อำเภอเมืองชลบุรี จังหวัดชลบุรี

2.76 ทัณฑสถานโรงพยาบาลราชทัณฑ์ เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

2.77 เรือนจำจังหวัดนราธิวาส อำเภอเมืองนราธิวาส จังหวัดนราธิวาส

2.78 สถานกักกันนครปฐม อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม

2.79 สถานกักขังจังหวัดราชบุรี อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี

2.80 เรือนจำจังหวัดหนองบัวลำภู อำเภอเมืองหนองบัวลำภู จังหวัดหนองบัวลำภู

2.81 เรือนจำอำเภอภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ

2.82 เรือนจำอำเภอบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

2.83 สถานกักขังอำเภอบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

2.84 เรือนจำจังหวัดลำพูน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน

2.85 สถานกักขังจังหวัดศรีสะเกษ อ.เมือง จ.ศรีสะเกษ สังกัดเรือนจำจังหวัดศรีสะเกษ

 

3. สถานที่เพื่อการควบคุมและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล  จำนวน  5  แห่ง  ดังนี้

1. อาคารกองร้อยสนับสนุนการรบ กองพันทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ เขตพญาไท (บ้านสนามเป้า) กรุงเทพมหานคร

2. อาคารและบริเวณรอบห้องประชุม กองกำกับการ 4 (ตำรวจม้า) กองบังคับการตำรวจปฏิบัติการพิเศษ เขตบางบอน (บ้านบางบอน) กรุงเทพมหานคร

3. อาคารและบริเวณโดยรอบสถานีตำรวจนครบาลหนองแขมเดิม (บ้านหนองแขม) เขตหนองแขม กรุงเทพมหานคร

4. อาคารฝึกอบรมและบริเวณโดยรอบกองกำกับการ 2 (ป้องกันและปราบปรามจลาจล กองบังคับการตำรวจปฏิบัติการพิเศษ เขตหลักสี่ (บ้านบางเขน) กรุงเทพมหานคร

5. อาคารในความควบคุมดูแลรักษาของกองบัญชาการตำรวจนครบาล เลขที่ 74/1 หมู่ 9 ถนนเลียบวารี เขตหนองจอก (บ้านหนองจอก) กรุงเทพมหานคร

 

4. สถานที่เพื่อการควบคุมและสถานที่เพื่อการตรวจพิสูจน์ สังกัดกองบัญชาการตำรวจนครบาล จำนวน 7 แห่ง ดังนี้

4.1 สถาบัญธัญญารักษ์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

4.2 ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดเชียงใหม่ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่

4.3 ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดแม่ฮ่องสอน อำเภอแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน

4.4 ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดขอนแก่น อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

4.5 ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดสงขลา อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา

4.6 ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดปัตตานี อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี

4.7 ศูนย์บำบัดรักษายาเสพติดอุดรธานี อำเภอเมืองอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี