ภารกิจ>>งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ัติดยาเสพติด>>สถานที่เพื่อการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดข้อมูลสถานที่ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดพ.ศ.2545 ข้อมูล ณ ปัจจุบัน จำนวน 86 แห่ง

กองทัพบก (35 แห่ง)
1. ศูนย์การทหารม้า ค่ายอดิศร จังหวัดสระบุรี
2. กรมทหารพรานที่ 26 ค่ายปักธงชัย   จังหวัดนครราชสีมา
3. กองพันรบพิเศษ ศูนย์สงครามพิเศษ ค่ายฝึกการรบพิเศษปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา (หญิง)
4 .กรมทหารพรานที่ 2๑ ค่ายฝึกการรบพิเศษน้ำพุง จังหวัดสกลนคร
5. กองพันสัตว์ต่าง กรมการสัตว์ทหารบก จังหวัดเชียงใหม่
6. กองพลทหารราบที่ 9 (ค่ายสุรสีห์) จังหวัดกาญจนบุรี
7. ศูนย์การทหารราบ (ค่ายธนะรัชต์)  จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
8. จังหวัดทหารบกน่าน (ค่ายสุริยพงษ์) จังหวัดน่าน
9.  กองพันทหารราบที่ 1 กรมทหารราบที่ ๒ รักษาพระองค์ (ค่ายจักรพงษ์)  จังหวัดปราจีนบุรี 
10. กรมทหารราบที่ ๑๒ รักษาพระองค์ ค่ายไพรีระย่อเดช จังหวัดสระแก้ว
11. กองพลทหารราบที่ ๑๑ ค่ายสมเด็จพระนั่งเกล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา
12. จังหวัดทหารบก (ค่ายวชิรปราการ) จังหวัดตาก
13. กองพลทหารราบที่ 5 (ค่ายเทพสตรีศรีสุนทร)  จังหวัดนครศรีธรรมราช 
14. กรมทหารราบที่ 16  ค่ายบดินเดชา จังหวัดยโสธร
15. กรมทหารม้าที่ 4 รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี
16. กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ จังหวัดสระบุรี (ม.พัน23)
17. กองพันทหารสื่อสารที่ 1 รักษาพระองค์  เขตยานนาวา กรุงเทพฯ
18. กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 5 เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
19. กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 7 เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ
20. กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ จังหวัดปราจีนบุรี
21. กองพันทหารปืนใหญ่ที่ 2 รักษาพระองค์ จังหวัดปราจีนบุรี
22. กองพันทหารม้าที่ 2 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์  ค่ายพรหมโยธี จังหวัดปราจีนบุรี
23. กองพันทหารม้าที่ 30 กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ ค่ายพรหมโยธี จังหวัดปราจีนบุรี
24. จังหวัดทหารบกสระแก้ว ค่ายสุรสิงหนาท  จังหวัดสระแก้ว
25.  กองพันทหารราบที่ 3 กรมทหารราบที่12 รักษาพระองค์ ค่ายสุรสิงหนาท จังหวัดสระแก้ว
26. กองพลพัฒนาที่ 1  ค่ายสุริยวงศ์ จังหวัดราชบุรี
27. กองพันทหารช่างเครื่องมือพิเศษ ค่ายบุรฉัตร จังหวัดราชบุรี
28. กองร้อยฝึกรบพิเศษที่ 1 ค่ายฝึกการรบพิเศษแก่งกระจาน จังหวัดเพชรบุรี
29. กรมทหารสื่อสารที่ 1 ค่ายกำแพงเพชรอัครโยธิน จังหวัดสมุทรสาคร
30. กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ (กองร้อยกองบัญชาการ กรมทหารม้าที่ 5 รักษาพระองค์ )จังหวัดสระบุรี   
31. กองพันทหารราบที่ 2 กรมทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (ค่ายจักรพงษ์ )จังหวัดปราจีนบุรี
32  กองพลพัฒนาที่  4 (ค่ายรัตนพล ) จังหวัดสงขลา
33. กองพันทหารม้าที่ 12 ค่ายพระยาไชยบูรณ์ จังหวัดแพร่
34. กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 6  เขตหลักสี่  กรุงเทพฯ
35.  กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยานที่ 3 จังหวัดลพบุรี
 
กองทัพเรือ (4 แห่ง)
1. โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ 1 จ.ชลบุรี
2. โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ 2 จ.ชลบุรี
3. โรงเรียนวิวัฒน์พลเมือง กองทัพเรือ 3 จ.ชลบุรี
4.  เรือนจำฐานทัพเรือสัตหีบ จังหวัดชลบุรี
 
กองทัพอากาศ (13 แห่ง)
1. กองบินที่ 1 จังหวัดนครราชสีมา
2. กองบินที่ 2 จังหวัดลพบุรี
3. กองบินที่ 4 จังหวัดนครสวรรค์
4. กองบินที่ 21 จังหวัดอุบลราชธานี
5. กองบินที่ 23 จังหวัดอุดรธานี
6. กองบินที่ 41 จังหวัดเชียงใหม่
7. กองบินที่ 46 จังหวัดพิษณุโลก
8. กองบินที่ 5 (เดิม 53)จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
9. กองบินที่ 56 จังหวัดสงขลา
10. โรงเรียนการบิน จังหวัดนครปฐม
11. อาคาร 5017 กองทัพอากาศ เขตดอนเมืองกรุงเทพฯ
12. กองทัพอากาศทุ่งสีกัน กทม. (ศูนย์ฟื้นฟูฯทุ่งสีกัน)
13. กองบิน 7 จังหวัดสุราษฏร์ธานี
 
กรมการปกครอง (7 แห่ง)
1. กองร้อยอาสาฯจังหวัดบุรีรัมย์
2. กองร้อยอาสาฯจังหวัดพะเยาที่ 2
3. กองร้อยอาสาฯจังหวัดพิษณุโลกที่ 2 
๔. กองร้อยอาสาฯจังหวัดกาฬสินธุ์
๕. กองร้อยอาสาฯจังหวัดสุราษฏร์ธานี
๖. กองร้อยอาสาฯจังหวัดสตูลที่ 1
๗. กองร้อยอาสาฯจังหวัดหนองคาย
 
กรมการแพทย์ (7 แห่ง)
1.  สถาบันธัญญารักษ์  จังหวัดปทุมธานี 
2.  ศูนย์บำบัดยาเสพติดเชียงใหม่ฯ จังหวัดเชียงใหม่     
3.  ศูนย์บำบัดยาเสพติดแม่ฮ่องสอน จังหวัดแม่ฮ่องสอน
4.  ศูนย์บำบัดยาเสพติดขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
5. ศูนย์บำบัดยาเสพติดสงขลา  จังหวัดสงขลา
6. ศูนย์บำบัดยาเสพติดปัตตานี  จังหวัดปัตตานี
7. ศูนย์บำบัดยาเสพติดอุดรธานี  จังหวัดอุดรธานี
 
กองบัญชาการกองทัพไทย (3 แห่ง)
1. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 51 จังหวัดอำนาจเจริญ
2. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 53 จังหวัดศรีสะเกษ
3. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ 55 จังหวัดชัยภูมิ
สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ( ๑ แห่ง)
1.  หน่วยปฏิบัติการพิเศษตำรวจภูธร จังหวัดเชียงราย
 
กรมสุขภาพจิต (13 แห่ง)
1.   สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน
2.  โรงพยาบาลศรีธัญญา จังหวัดนนทบุรี
3.   สถาบันกัลยาราชนครินทร์ เขตทวีวัฒนา
4.   โรงพยาบาลสวนปรุง จังหวัดเชียงใหม่
5.   โรงพยาบาลศรีมหาโพธิ์ จังหวัดอุบลราชธานี
6.   โรงพยาบาลจิตเวชนครสวรรค์ราชนครรินทร์  
7.   โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชนครรินทร์
8.   โรงพยาบาลจิตเวชขอนแก่นราชนครรินทร์ 
9.   โรงพยาบาลจิตเวชนครพนมราชนครรินทร์
10. โรงพยาบาลจิตเวชสระแก้วราชนครรินทร์
11. โรงพยาบาลจิตเวชเลยราชนครรินทร์
12. โรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จังหวัดสุราษฏร์ธานี
13. โรงพยาบาลจิตเวชสงขลานครินทร์ จังหวัดสงขลา
 
ศูนย์ต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด
1.  ศูนย์พัฒนาชีวิตใหม่ จังหวัดนนทบุรี
 
สังกัดกรมคุมประพฤติ
1.  ศูนย์ฟื้นฟูฯลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
 
สังกัดกรมราชทัณฑ์
1.  ศูนย์ชุมชนบำบัดคลองไผ่ จังหวัดนครราชสีมา
 
 
หมายเหตุ*มีทั้งหมด 90 แห่งแต่ปัจจุบันมีการดำเนินงานบำบัดฟื้นฟูฯจำนวน 86 แห่ง
 
แผนที่แสดงหน่วยงานพหุภาคี