ภารกิจ>>งานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ัติดยาเสพติด>>ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด(ลาดหลุมแก้ว)>>เกี่ยวกับศูนย์ฟื้นฟูฯการจัดตั้งศูนย์ฯ

                ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ลาดหลุมแก้ว) ได้รับการจัดตั้งและกำหนดท้องที่ที่อยู่ในความรับผิดชอบตามประกาศกระทรวงยุติธรรม เรื่องการจัดตั้งศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ตามพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕ รวม ๓ ฉบับ ฉบับแรกลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖ ฉบับที่ ๒ ลงวันที่  ๒๘  พฤษภาคม ๒๕๔๖ และฉบับที่ ๓ ลงวันที่ ๔ พฤศจิกายน ๒๕๔๘ โดยประกาศกระทรวงยุติธรรม กำหนดให้ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ลาดหลุมแก้ว) เป็นศูนย์ฯ ฟื้นฟูแบบควบคุมตัวอย่างเข้มงวดและรับผิดชอบฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดจากทุกท้องที่ทั่วประเทศ  

โครงสร้าง/อัตรากำลัง

                ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ลาดหลุมแก้ว) มีโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการภายในซึ่งแสดงโดยแผนผังได้ดังนี้

กรอบอัตรากำลังของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
        อัตรากำลังทั้งหมด จำนวน   ๖๘    อัตรา  ประกอบด้วย
        -    ข้าราชการ  จำนวน    ๒๕    อัตรา      
        -    ลูกจ้างประจำ  จำนวน    ๑๔    อัตรา      
        -    พนักงานราชการ  จำนวน    ๒๘    อัตรา      
        -    ลูกจ้างชั่วคราว  จำนวน       ๑    อัตรา


•    วิสัยทัศน์  (Vision)
    ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ลาดหลุมแก้ว) เป็นหน่วยงานที่มีมาตรฐานด้านการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดและเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ของบุคลากรตามกฎหมายบังคับบำบัดภายในปี พ.ศ. ๒๕๕๖
      
•     พันธกิจ  (Mission)
๑. ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดอย่างมีมาตรฐาน
๒. ส่งเสริมและสนับสนุนการนำครอบครัวและเครือข่ายชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
๓. สงเคราะห์ผู้เข้ารับการฟื้นฟูทั้งในระหว่างและหลังพ้นการฟื้นฟูฯ
๔. ศึกษาวิจัยและพัฒนารายงานระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ
๕. พัฒนาโครงสร้างและทรัพยากรบุคคล  เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
           
•    ภารกิจตามกฎหมาย/แผนผังขั้นตอนตามกฎหมาย

ภารกิจตามกฎหมาย
        ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ลาดหลุมแก้ว) มีภารกิจหลักตามที่กำหนดในมาตรา ๑๗ แห่งพระราชบัญญัติฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. ๒๕๔๕  ดังนี้
๑. ตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติดของผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์ที่ได้รับตัวมาตาม มาตรา ๑๙
๒. ควบคุมตัวผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดไว้ในระหว่างการตรวจพิสูจน์หรือการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด และดูแลให้ผู้เข้ารับการตรวจพิสูจน์หรือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดปฏิบัติตามระเบียบ เงื่อนไข และข้อบังคับต่างๆ
๓. ดำเนินการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติดตามระเบียบที่กำหนด
๔. ติดตามผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ซึ่งได้รับอนุญาตให้ปล่อยชั่วคราว
๕. จัดทำรายงานผลการตรวจพิสูจน์การเสพหรือการติดยาเสพติด รวมทั้งผลการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเสนอต่อคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
๖. ออกข้อบังคับของศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดเพื่อปฏิบัติการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้
๗. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่คณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดมอบหมาย

แผนผังขั้นตอนตามกฎหมาย

•    ขอบเขตการให้บริการ  (Scope  of  Service)    
          ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ลาดหลุมแก้ว) รับผิดชอบงานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดที่คณะอนุกรรมการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดประจำเขตพื้นที่ต่างๆ มีคำวินิจฉัยให้เข้ารับการฟื้นฟูฯ ในกรณีที่จำเป็นต้องควบคุมตัวอย่างเข้มงวด ทั้งเพศชายเพศหญิงและไม่จำกัดอายุ โดยศูนย์ฟื้นฟูฯ สามารถรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดได้จำนวน ๒๐๐ คน แบ่งเป็นเพศชายจำนวน ๑๐๐ คน และเพศหญิงจำนวน ๑๐๐ คน

วิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพ
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ลาดหลุมแก้ว) ใช้วิธีการฟื้นฟูสมรรถภาพในรูปแบบชุมชนบำบัด (Therapeutic Community) หรือ T.C. เป็นหลักในการฟื้นฟูโดยรูปแบบการฟื้นฟู โดยเน้นที่กระบวนการเรียนรู้เชิงจิตวิทยาในรูปแบบของกลุ่มต่างๆ การปรับพฤติกรรม การให้รางวัล และการลงโทษ ดังกล่าวมีลักษณะที่สำคัญ ๔ ประการดังต่อไปนี้
    ๑. การมีการจัดสายบังคับบัญชา  เป็นระบบการจัดการในการดูแลกันเองเพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟสมรรถภาพทุกคนเกิดการเรียนรู้ในการรับผิดชอบ ก่อให้เกิดความรักและความห่วงใยซึ่งกันและกัน โดยการแบ่งหน้าที่ดูแลกันตามลำดับ มีการเลื่อนระดับหรือผลัดเปลี่ยนกันทำหน้าที่ในเวลาที่เหมาะสม หากผู้ที่ได้รับการยอมรับของกลุ่มจนได้ทำหน้าที่ในระดับที่สูงประพฤติตนไม่เหมาะสมก็อาจจะถูกลดหรือปลดลงมาอยู่ในระดับล่างได้   
    ๒. มีการให้การช่วยเหลือหรือการลงโทษ และมีการให้รางวัล ศูนย์ไม่มีระบบการลงโทษโดยการทำร้ายร่างกายหรือใช้ความรุนแรงใดๆ ทั้งสิ้น หากสมาชิกทำผิดกฎ หรือระเบียบของศูนย์ฯ จะมีรูปแบบการลงโทษตามที่กำหนดในระเบียบคณะกรรมการฟื้นฟูฯ หรือโดยให้สมาชิกรับโปรแกรมการให้การช่วยเหลือในรูปแบบต่างๆที่ใช้อยู่ในชุมชนบำบัด หรือทำงาน  หรือทำกิจกรรมต่างๆ พิเศษ  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้และค้นหาสาเหตุการกระทำผิดของตนเองเพื่อพัฒนาและปรับเปลี่ยนตนเอง
    ๓. มีการพัฒนาด้านอาชีพ มีการฝึกอาชีพในลักษณะของอาชีวะบำบัด ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพมีการเตรียมความพร้อมด้านการประกอบอาชีพ เป็นการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ เกิดความรู้สึกภาคภูมิใจในตัวเองเกี่ยวกับอาชีพ  ปัจจุบันศูนย์มีการฝึกอาชีพให้กับผู้เข้ารับให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ รวม ๑๐ อาชีพ ประกอบด้วย การทำเบเกอรี่ และขนมไทย การทำพรมเช็ดเท้า การทำสบู่ ยาสระผม และยาสีฟัน ทำผ้าบาติก การนวดแผนไทย ช่างตัดเย็บ ช่างตัดผมชาย การกัดกระจก ช่างเสริมสวยหญิง การทำอิฐตัวหนอน โดยอาชีพดังกล่าวมีการปรับเปลี่ยนบ้างตามความเหมาะสมหรือความต้องการของผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ
    ๔. มีการดำเนินกิจกรรมกลุ่ม ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจหลักของการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดในรูปแบบชุมชนบำบัดการเข้ากิจกรรมกลุ่มจะทำให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพเกิดการเรียนรู้ เข้าใจตนเอง มีทักษะและแนวทางใน การแก้ปัญหาอย่างเหมาะสม เมื่อกลับออกไปใช้ชีวิตภายนอกศูนย์ฟื้นฟูฯ แล้ว
    กิจกรรมซึ่งเป็นเครื่องมือที่ใช้ในศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ลาดหลุมแก้ว) ประกอบไปด้วยกิจกรรมกลุ่มบำบัดและงานบำบัด ดังนี้
        ก.  การให้การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด โดยกลุ่มบำบัดมี ๒ กลุ่มกิจกรรม ดังนี้
        ๑) กลุ่มกิจกรรมที่ใช้สำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดใหม่ (แรกรับ) ประกอบด้วย  ๔  กลุ่มย่อย  ได้แก่
            ๑.๑ การปฐมนิเทศ (Orientation)
            ๑.๒ การสัมภาษณ์เบื้องต้น (Initial Interview Group)  
            ๑.๓ กลุ่มสมาชิกผู้เข้ารับการฟื้นฟูฯใหม่ (Younger Member Group)   
            ๑.๔ กลุ่มจูงใจ (Motivation Group)
        ๒) กลุ่มกิจกรรมที่ใช้สำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพทั่วไป (ฟื้นฟูสมรรถภาพ)  มี  ๑๓ กลุ่มหลัก  ประกอบด้วย
            ๒.๑  กลุ่มประชุมเช้า (Morning meeting Group)
            ๒.๒  กลุ่มปรับความเข้าใจ (Encounter Group)
            ๒.๓  กลุ่มสอบถาม (Confrontation Group)
            ๒.๔  กลุ่มสัมมนา (Seminar Group)  
            ๒.๕  กลุ่มศาสนา (Spiritual Group)
            ๒.๖  กลุ่มฝึกทักษะการเลิกยาเสพติดเบื้องต้น (Early Recovery Group) / ER / ERS.
            ๒.๗  กลุ่มให้การศึกษาครอบครัว (Family Education  Group)
            ๒.๘  กลุ่มสรุปความรู้สึกในรอบสัปดาห์ (Weekend  rap up  Group)  
            ๒.๙  กลุ่มประชุมทีมงาน (Working team Group)
            ๒.๑๐ กลุ่มประชุมเจ้าหน้าที่ (Staff meeting Group)
            ๒.๑๑ กลุ่มการให้การปรึกษา หรือกลุ่มคงที่ (Group Counseling/Static Group)  
            ๒.๑๒ กลุ่มสุขศึกษา (Health Education Group)
            ๒.๑๓ กลุ่มออกกำลังกาย (Exercise Group)
        ข. การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  โดยงานบำบัดมี ๘ ทีมงาน  ดังนี้
        ๑)  ทีมงานครัว                        ๕)  ทีมงานเกษตร ๑
        ๒)  ทีมงานบ้าน                       ๖)  ทีมงานเกษตร ๒
        ๓)  ทีมงานประชาสัมพันธ์        ๗)  ทีมงานภูมิทัศน์
        ๔)  มงานโยธา                        ๘)  ทีมซ่อมบำรุง
    

o    กิจกรรม/โครงการ   
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ลาดหลุมแก้ว) มีการจัดกิจกรรมโครงเพื่อสนับสนุน
การฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ได้แก่
๑. กิจกรรมที่เป็นโครงการประจำ เช่น โครงการการให้คำปรึกษาครอบครัว โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
๒. กิจกรรมที่เป็นโครงการพิเศษ เช่น โครงการส่งเสริมการออกกำลังกายด้วยแอโรบิค โครงการอบรมการส่งเสริมสุขภาพด้านการออกกำลังกาย  
๓. การจัดโครงการให้การศึกษาแก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (โครงการ กศน.)  
๔. การจัดให้มีการฝึกอาชีพให้กับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เช่น โครงการฝึกอาชีพและกิจกรรมชมรมสำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด   
๕. การเพิ่มพูนความรู้ให้แก่ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด เช่น โครงการอบรมสุขภาพจิตกับยาเสพติด  โครงการอบรมโรคเอดส์และวัณโรค โครงการเพิ่มทักษะชีวิตพิชิตโรคเอดส์ โครงการอบรมการวางแผนครอบครัว  โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด  

o    การรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูฯ/รางวัลสำคัญ    
        วันที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๔๘  ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด (ลาดหลุมแก้ว)  ได้รับการรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัว จากคณะอนุกรรมการพิจารณารับรองคุณภาพฯ กระทรวงสาธารณสุข  ประจำปี ๒๕๔๘
        วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๔๙ ได้รับการคัดเลือกจาก ศตส. จังหวัดปทุมธานี ให้เป็นศูนย์ที่มีผลงานด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดในความรับผิดชอบดีเด่นของจังหวัดปทุมธานี  ประจำปี ๒๕๔๙  
        วันที่ ๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๑ ได้รับการรับรองคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด แบบควบคุมตัว จากคณะอนุกรรมการด้านการพัฒนาคุณภาพสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ในระบบบังคับบำบัด ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๕๑
        วันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๑ ได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณที่มีผลงานระดับดีเด่น ด้านการบำบัด ฟื้นฟู และพัฒนาผู้ติดยาเสพติด จากสำนักงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติด 

สถานที่ติดต่อ
ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ลาดหลุมแก้ว กรมคุมประพฤติ กระทรวงยุติธรรม
๙๙ หมู่ ๓ ตำบล คูบางหลวง อำเภอ ลาดหลุมแก้ว จังหวัด ปทุมธานี ๑๒๑๔๐

หมายเลขโทรศํพท์/โทรสาร
        ผู้อำนวยการศูนย์ฯ ๐๒-๕๙๘๑๓๙๑
        กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพหญิง ๐๒-๕๙๘๑๓๙๒ , ๐๒-๕๙๘๓๕๗๐ ต่อ ๓๐๕
        กลุ่มงานฟื้นฟูสมรรถภาพชาย ๐๒-๕๙๘๑๓๙๑ , ๐๒-๕๙๘๓๕๗๐ ต่อ ๒๐๓
        กลุ่มงานพยาบาล ๐๒-๕๙๘๓๕๗๐ ต่อ ๔๐๒ , ๔๐๓ , ๔๐๔
        ฝ่ายควบคุมและรักษาความปลอดภัย ๐๒-๕๙๘๓๕๗๐
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป ๐๒-๕๙๘๑-๓๙๓,  โทรสาร.๐๒-๕๙๘๑-๓๙๓
 

o    กำหนดวันเวลาญาติเยี่ยม
ข้อปฏิบัติสำหรับผู้เยี่ยม
-แต่งกายสุภาพ
-ประพฤติตนสุภาพเรียบร้อยระหว่างการเยี่ยม
-งดสูบบุหรี่ ดื่มสุราหรือของมึนเมาทุกชนิด
-ติดต่อและเข้าเยี่ยมในสถานที่ที่ศูนย์จัดให้เท่านั้น
-เข้าเยี่ยมตามลำดับก่อนหลัง ครั้งละไม่เกิน ๒ คน วันละ ๑ ครั้ง ครั้งละไม่เกิน ๒๕ นาที
-ปฏิบัติตนตามข้อบังคับของศูนย์โดยเคร่งครัด
วันและเวลาเยี่ยม
-วันจันทร์และวันพฤหัสบดี
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา
-วันอาทิตย์หรือวันหยุดนักขัตฤกษ์
ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ นาฬิกา และ
ตั้งแต่เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา
ข้อพึงระวัง
ก่อนเดินทางไปเยี่ยม ควรโทรศัพท์สอบถามถึงสิทธิการเข้าเยี่ยมทุกครั้ง เพื่อให้แน่ใจว่า  ผู้เยี่ยมเป็นผู้มีสิทธิที่จะได้รับอนุญาตให้เข้าเยี่ยมได้  และในขณะนั้นผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพมิได้อยู่ในระหว่างการถูกตัดสิทธิที่จะได้รับการเยี่ยม  ที่หมายเลขโทรศัพท์  ๐๒-๕๙๘๓๕๗๐ ต่อ ๓๐๕
คำเตือน
หากมีเจ้าหน้าที่หรือผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินจากท่าน  โดยอ้างว่าจะนำไปให้ผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพ  หรือเพื่อช่วยเหลือผู้เข้ารับการฟื้นฟูสมรรถภาพไม่ว่ากรณีใดๆ โปรดอย่าหลงเชื่อเป็นอันขาด  หากพบเห็นการกระทำดังกล่าว ขอให้แจ้งไปยังผู้อำนวยการศูนย์ฯทันที หมายเลขโทรศัพท์ ๐๒-๕๙๘๑๓๙๑ หรือ ๐๘๑-๙๐๙๐๑๒๘