เกี่ยวกับเรา>>แนะนำกรม>>นโยบายอธิบดี>>นโยบายด้านการบริหารงานนโยบายของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

 

         ขณะที่ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 และการขับเคลื่อนประเทศตามยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี กรมคุมประพฤติจำเป็นต้องปรับกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับสภาวการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป โดยการแก้ไขจุดอ่อนและเสริมสร้างจุดแข็ง เพื่อให้บรรลุเป้หมายในการคืนคนดีสู่สังคมและการสร้างสังคมปลอดภัย

ปีที่ผ่านมา กรมคุมประพฤติขับเคลื่อนองค์กรตามนโยบาย 4 P ประกอบด้วย Probation การสร้างระบบงานคุมประพฤติ ให้เป็นหลักประกันความปลอดภัยของชุมชน และสร้างสมดุลระหว่างการแก้ไขฟื้นฟูและการบังคับใช้กฎหมาย Professional การทำงานอย่างมืออาชีพ สร้างมาตรฐานทั้งบุคลากร การปฏิบัติงาน และหน่วยงาน Progressive เร่งพัฒนาระบบงานให้ทันสมัย ด้วยการนำเทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนการทำงานและการให้บริการ และ Proactive เน้นการทำงานเชิงรุก ซึ่งกรมคุมประพฤติดำเนินการตามนโยบายดังกล่าวได้ในระดับหนึ่ง แต่ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 นี้ จะต้องปรับกระบวนการทำงานให้ชัดเจนขึ้น โดยใช้วิธีการทำงานแบบ Smart Probation เพื่อให้เข้าสู่ยุคคุมประพฤติ 4.0 หรือ Probation 4.0

 

 Probation 4.0 คืออะไร

 

          ตลอดระยะเวลา 40 ปี จากช่วงเวลาที่สำนักงานคุมประพฤติก่อตั้งขึ้นในปี 2522 เราได้ผ่านการพัฒนามาแต่ละช่วงเวลา จนถึงปัจจุบันที่สังคมขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล ประชาชนคาดหวังให้ภาครัฐมีประสิทธิภาพมากขึ้น และมีการปฏิรูปประเทศเพื่อเข้าสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 กรมคุมประพฤติจึงไม่สามารถหยุดนิ่งอยู่กับที่ได้ เราจำเป็นต้องปรับเปลี่ยนอย่างเร่งด่วนภายในปี 2562-2563 นี้ เพื่อพัฒนาให้ทันต่อเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย

 

           หากเรายังทำงานแบบเดิม การบรรลุวิสัยทัศน์ที่ตั้งไว้ตำมแผนปฏิบัติราชการ 4 ปี (2561-2564) อาจไม่เกิดขึ้น และสุดท้าย เป้ำหมายที่ตั้งไว้ตำมแผนแม่บทกรมคุมประพฤติ 20 ปี อาจไม่บรรลุผล การก้าวเข้าสู่ยุค Probation 4.0 จึงจำเป็น ซึ่งหมายถึง การเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและทันสมัย ทำงานอย่างเปิดกว้างให้ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม สามารถเชื่อมโยงการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ ทั้งในระดับพื้นที่และสากล และทำงานโดยตอบสนองความต้องการของประชาชน

การขับเคลื่อนองค์กรสู่ยุค Probation 4.0 ด้วย Smart Probation

 

            เพื่อมุ่งสู่ Probation 4.0 ในปีนี้ จึงเน้นการทำงานแบบ Smart Probation ซึ่งเป็นการทำงานและให้บริการในภารกิจของกรมคุมประพฤติให้เป็นไปตามมาตรฐาน ด้วยการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรม และนำระบบสารสนเทศมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ลดภาระงานโดยใช้เทคโนโลยีมาช่วย หรือบูรณาการกับหน่วยงานอื่นๆ ที่มีความเชี่ยวชาญหรือทรัพยากรเพียงพอมาร่วมดำเนินการโดยมีเป้าหมายร่วมกัน (Win-win

 บุคลากรของกรมคุมประพฤติ ต้องมีความรู้ความสามารถ เพื่อทำงานได้ตามมาตรฐาน รู้จักแสวงหาความรู้และใช้นวัตกรรมเพื่อพัฒนาตนเองและการปฏิบัติงาน ทำงานเชิงรุกเพื่อสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และเข้าใจถึงความต้องการของประชาชนและสามารถทำงานตอบสนองได้ จนผลงานเป็นที่ยอมรับ Smart Probation จึงเป็นวิธีการขับเคลื่อนองค์กรด้วยบุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพและมีสมรรถนะสูง มีการใช้เทคโนโลยีในการทำงานและให้บริการ และมุ่งสร้างผลงานที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคม เป็นการสร้าง Brand คุมประพฤติ และทำให้กรมคุมประพฤติเป็นที่รู้จักและยอมรับอย่างกว้างขวาง หน่วยงานทั้งส่วนกลำงและส่วนภูมิภาคจะต้องแสวงหำวิธีกำรทำงานใหม่ ปรับรูปแบบการทำงานเดิมให้ทันสมัย เพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่ดีขึ้น

 

การทำงานแบบ Smart Probation จึงต้องอาศัยความร่วมมือจากบุคลากรของกรมทุกระดับ พวกเราอาจจะต้องปรับวิธีการคิดในการทำงาน จะต้องเรียนรู้ทั้งวิธีการใหม่ เช่น ทักษะด้านดิจิทัล และเพิ่มพูนความรู้ในภารกิจหลัก เข้าใจกฎหมายที่เกี่ยวข้อง บทบาทหน้าที่และวัตถุประสงค์ของงานคุมประพฤติ เปิดกว้างรับสิ่งใหม่ ทันต่อความเป็นไปของสังคม

สิ่งที่สำคัญอีกประการ คือ กรมคุมประพฤติจะต้องสนับสนุนอย่างเต็มที่ ให้มีทรัพยากรและเครื่องมือในการทำงานอย่างเพียงพอ ผลักดันให้ทุกคนมีโอกาสพัฒนาตนเอง มีความก้าวหน้า ภูมิใจในอาชีพ และเกิดความผูกพันในองค์กร

ในปี 2562 นี้ ภารกิจที่สำคัญของกรมคุมประพฤติ ยังคงมุ่งเน้นการทำงานทุกภารกิจให้เป็นไปตามมาตรฐาน การทำงาน After care การสร้างงานสร้างอาชีพ การนำเทคโนโลยีเข้ามาขับเคลื่อนการทำงานและการให้บริการ เช่น การนำเครื่องมือติดตามตัวอิเล็กทรอนิกส์มาใช้กับผู้กระทำผิด การวางกระบวนการทำงานและการให้บริการประชาชนในรูปแบบ Digital Service  การจัดฐานข้อมูล Big Data เพื่อการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก ทั้งหมดนี้ เพื่อให้มีผลิตผลคนดีสู่สังคมอย่างเป็นรูปธรรม รวมถึงการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งการพัฒนามาตรการ Cyber Securityและมาตรการลดใช้กระดาษ Zero Copy รวมทั้งให้ความสำคัญกับการดำเนินงานตามกรอบแนวทางยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนปฏิรูปประเทศ แผนแม่บทกระทรวงยุติธรรม 20 ปี แผนแม่บทกรมคุมประพฤติ 20 ปี แผนปฏิบัติราชการ 4 ปี กรมคุมประพฤติ และนโยบาย 5 จำเป็นต่อเนื่อง 4 จำเป็นเร่งด่วน 3 จำเป็นยั่งยืน

 

..............................................................................