ชื่อ วันที่ Hits
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(O35-2565) การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(O35-2565) 2022-04-29 200
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี(O41-2565) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี(O41-2565) 2022-04-28 183
นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy (O34-2565) นโยบายไม่รับของขวัญ No Gift Policy (O34-2565) 2022-04-28 102
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(O26-2565) การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(O26-2565) 2022-04-28 132
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(O25-2565) นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล(O25-2565) 2022-04-28 122
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O20-2565) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี (O20-2565) 2022-04-28 104
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (O19-2565) รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน (O19-2565) 2022-04-28 88
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(O43-2565) การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(O43-2565) 2022-04-28 111
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(O42-2565) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(O42-2565) 2022-04-28 107
การจัดโครงสร้าง กำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเป็นการภายใน(O1-2565) การจัดโครงสร้าง กำหนดตำแหน่ง และแต่งตั้งข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งเป็นการภายใน(O1-2565) 2022-04-27 142
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(O29-2565) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(O29-2565) 2022-04-27 134
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(O33-2565) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(O33-2565) 2022-04-27 113
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน(O40-2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน(O40-2565) 2022-04-27 98
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(O39-2565) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(O39-2565) 2022-04-27 133
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม(O38-2565) การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร ตามมาตรฐานทางจริยธรรม(O38-2565) 2022-04-27 251
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(O28-2565) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(O28-2565) 2022-04-27 126
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน (O11-2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ 6 เดือน (O11-2565) 2022-04-27 104
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(O31-2565) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(O31-2565) 2022-04-27 96
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ(O37-2565) การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ(O37-2565) 2022-04-25 87
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(O27-2565) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(O27-2565) 2022-04-22 130
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี(O24-2565) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี(O24-2565) 2022-04-21 104
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน(O40-2565) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน(O40-2565) 2022-04-21 115
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี(O36-2565) การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี(O36-2565) 2022-04-21 110