เกี่ยวกับเรา>>การประเมินองค์กรคุณธรรมระดับกรมคุมประพฤติ>>ประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน
ชื่อ วันที่ Hits
ข้อ 1 องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม โดยยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมและคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู ข้อ 1 องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนองค์กรให้เป็นองค์กรคุณธรรม โดยยึดมั่นในหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมและคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู 2023-07-24 103
"องค์กรมีการประกาศเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะขับเคลื่อนหน่วยงานให้เป็นองค์กรคุณธรรม" 2022-06-14 361