เกี่ยวกับเรา>>การประเมินองค์กรคุณธรรมระดับกรมคุมประพฤติ>>กำหนดคุณธรรมเป้าหมาย
ชื่อ วันที่ Hits
ข้อ 2 องค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย จาก“ปัญหาที่อยากแก้”และ “ความดีที่อยากทำ”  ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยและคุณธรรม  5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู ข้อ 2 องค์กรมีการกำหนดคุณธรรมเป้าหมาย จาก“ปัญหาที่อยากแก้”และ “ความดีที่อยากทำ” ที่สอดคล้องกับหลักธรรมทางศาสนา หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง วิถีวัฒนธรรมไทยและคุณธรรม 5 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา กตัญญู 2023-07-24 44
"องค์กรมีการกำหนดคุณธรรม เป้าหมายและกำหนด "ปัญหาที่อยากแก้" และ "ความดีที่อยากทำ" ที่สอดคล้องกับคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา 2022-06-14 289