เกี่ยวกับเรา>>การประเมินองค์กรคุณธรรมระดับกรมคุมประพฤติ>>แผนการดำเนินงานตามคุณธรรมเป้าหมาย
ชื่อ วันที่ Hits
ข้อ 3องค์กรมีการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในข้อที่ 2 อย่างมีส่วนร่วม  ของบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กร ข้อ 3องค์กรมีการจัดทำแผนการดำเนินงาน ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ในข้อที่ 2 อย่างมีส่วนร่วม ของบุคลากรเพื่อการพัฒนาองค์กร 2023-07-24 56
องค์กรมีการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด องค์กรมีการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด" 2022-06-14 259
"องค์กรมีการจัดทำแผนส่งเสริมคุณธรรมอย่างมีส่วนร่วมของบุคลากรในองค์กรที่สอดคล้องกับคุณธรรมเป้าหมายที่กำหนด" 2022-06-14 188