เกี่ยวกับเรา>>การประเมินองค์กรคุณธรรมระดับกรมคุมประพฤติ>>ผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้เพิ่มมากขึ้น
ชื่อ วันที่ Hits
ข้อ 8 องค์กรมีการรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ในข้อที่ 3 โดยจัดทำเป็นเอกสารและจัดทำสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ข้อ 8 องค์กรมีการรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ในข้อที่ 3 โดยจัดทำเป็นเอกสารและจัดทำสื่อในรูปแบบต่าง ๆ 2023-07-24 51
ข้อ 8 องค์กรมีการรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน     ที่กำหนดไว้ในข้อที่ 3 โดยจัดทำเป็นเอกสารและจัดทำสื่อในรูปแบบต่าง ๆ ข้อ 8 องค์กรมีการรวบรวมองค์ความรู้หรือผลสำเร็จการดำเนินกิจกรรมตามแผนการดำเนินงาน ที่กำหนดไว้ในข้อที่ 3 โดยจัดทำเป็นเอกสารและจัดทำสื่อในรูปแบบต่าง ๆ 2023-07-24 35
ข้อ 7 องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้เพิ่มมากขึ้นและพฤติกรรมของคนในองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลง ข้อ 7 องค์กรมีผลสำเร็จของการดำเนินกิจกรรมตามแผนส่งเสริมคุณธรรมที่กำหนดไว้เพิ่มมากขึ้นและพฤติกรรมของคนในองค์กรเกิดการเปลี่ยนแปลง 2022-06-15 245