ชื่อ วันที่ Hits
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(O30-2566) การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม(O30-2566) 2023-04-29 59
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านงานคุมประพฤติ(O16-2566) ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการด้านงานคุมประพฤติ(O16-2566) 2023-04-28 41
การขับเคลื่อนจริยธรรม(O40-2566) การขับเคลื่อนจริยธรรม(O40-2566) 2023-04-27 28
การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล(O24-2566) การดำเนินการตามนโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล(O24-2566) 2023-04-26 42
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(O43-2566) การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(O43-2566) 2023-04-26 56
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(O29-2566) ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(O29-2566) 2023-04-26 31
ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่(O31-2566) ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy จากการปฏิบัติหน้าที่(O31-2566) 2023-04-25 37
โครงสร้าง(O1-2566) โครงสร้าง(O1-2566) 2023-04-25 96
การสร้างวัฒนธรรมNo Gift Policy (O32-2566) การสร้างวัฒนธรรมNo Gift Policy (O32-2566) 2023-04-25 44
นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล(O23-2566) นโยบายหรือแผนการบริหารทรัพยากรบุคคล(O23-2566) 2023-04-25 28
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี(O22-2566) รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี(O22-2566) 2023-04-25 19
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี(O38-2566) รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี(O38-2566) 2023-04-25 26
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(O26-2566) รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล(O26-2566) 2023-04-25 20
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25-2566) หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (O25-2566) 2023-04-25 22
คู่มือการปฏิบัติงานคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน ตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559(O14-2566) คู่มือการปฏิบัติงานคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นเด็กหรือเยาวชน ตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ. 2559(O14-2566) 2023-04-25 19
คู่มือการปฏิบัติงานคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559(O14-2566) คู่มือการปฏิบัติงานคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นนักโทษเด็ดขาด ตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559(O14-2566) 2023-04-25 21
คู่มือการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาด(O14-2566) คู่มือการปฏิบัติงานสืบเสาะและพินิจผู้ถูกสืบเสาะและพินิจที่เป็นนักโทษเด็ดขาด(O14-2566) 2023-04-25 76
คู่มือการปฏิบัติงานคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่ ตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559(O14-2566) คู่มือการปฏิบัติงานคุมความประพฤติผู้ถูกคุมความประพฤติที่เป็นผู้ใหญ่ ตามพระราชบัญญัติคุมประพฤติ พ.ศ.2559(O14-2566) 2023-04-25 21
คู่มือการปฏิบัติงานการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(Electronic Monitoring: EM)ในภารกิจกรมคุมประพฤติ(O14-2566) คู่มือการปฏิบัติงานการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ติดตามตัว(Electronic Monitoring: EM)ในภารกิจกรมคุมประพฤติ(O14-2566) 2023-04-25 27
คู่มือการปฏิบัติงานการทำงานบริการสังคมหรือสาธาณประโยชน์ ฉบับปรับปรุง(O14-2566) คู่มือการปฏิบัติงานการทำงานบริการสังคมหรือสาธาณประโยชน์ ฉบับปรับปรุง(O14-2566) 2023-04-25 19
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(O27-2566) แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ(O27-2566) 2023-04-25 20
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน(O37-2566) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน(O37-2566) 2023-04-24 47
รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy(O33-2566) รายงานผลตามนโยบาย No Gift Policy(O33-2566) 2023-04-24 47
 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(O36-2566) แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต(O36-2566) 2023-04-24 27
การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ (O41-2566) การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ (O41-2566) 2023-04-22 28
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน (O12-2566) รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานและการใช้งบประมาณประจำปีรอบ 6 เดือน (O12-2566) 2023-04-22 31
รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี(พ.ศ 2565)ของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(O13-2566) รายงานการติดตามประเมินผลการดำเนินงานภายใต้แผนปฏิบัติราชการรายปี(พ.ศ 2565)ของกรมคุมประพฤติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565(O13-2566) 2023-03-09 62
แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(O11-2566) แผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566(O11-2566) 2023-03-09 31
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน(O39-2566) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน(O39-2566) 2023-03-09 56
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(O42-2566) มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน(O42-2566) 2023-03-01 62