เกี่ยวกับเรา>>สถานที่ติดต่อ>>ติดต่อสำนักงานคุมประพฤติ>>ศูนย์ฟื้นฟูฯ (ปัตตานี)
ศูนย์ฟื้นฟูฯ (ปัตตานี)


ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผูู้ติดยาเสพติดปัตตานี 65 หมู่ที่ 1 ตำบลบ่อทอง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี 94170 โทรศัพท์/โทรสาร 0 7342 4800-2