เกี่ยวกับเรา>>สถานที่ติดต่อ>>ติดต่อสำนักงานคุมประพฤติ>>สำนักงานคุมประพฤติภาค 4>>สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี
สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุดรธานี


เลขที่ 75 อาคารบูรณาการกระทรวงยุติธรรม ถ.หมากแข้ง ต.หมากแข้ง อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000 ผู้อำนวยการ /งานสารบรรณ 0 42 249 404 fax 0 4224 9404 งานสืบเสาะและพินิจ/ตรวจพิสูจน์ 0 4221 1527 fax 0 4224 9404 งานสอดส่อง/ฟื้นฟู 0 4222 3262 Fax 0 4222 3262